Gå til indhold

Børnekataloget

Børnekatalogets kurser tilbyder aktuelt bedste viden om bl.a. praksis, udviklingsinitiativer og anvendelsen af konkrete metoder på børne- og ungeområdet.

Formål og baggrund

Formålet med Børnekataloget er at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne for udsatte børn og unge. Børnekataloget består af en række kurser - af forskellig karakter og omfang - som kommuner kan rekvirere til efter- og videreuddannelse af medarbejdere, der arbejder på børne- og ungeområdet.

Kurserne henvender sig til kommunale ledere og sagsbehandlere, medarbejdere i de sociale tilbud samt frontpersonale i de almene tilbud, som arbejder med opsporing af udsatte børn og unge.

Kursustyper

Børnekataloget består i perioden 2019-2022 af i alt 19 kursustitler fordelt på tre kursustyper og otte kursustemaer.

De tre kursustyper er hhv. praksis-, videns- og metodekurser. Kursustyperne varierer særligt ift. kursernes længde og formål. For at målrette kurset til arbejdspladsens konkrete behov og udgangspunkt udbydes praksiskurserne alene lokalt som rekvirerede kurser til den enkelte kommune. Det er således muligt at tilrettelægge og strukturere hvert enkelt praksiskursus i tråd med den enkelte kommunes udfordringer, organisering og medarbejdersammensætning på området. I modsætning hertil udbydes videns- og metodekurserne både som åbne regionale kurser og som lokale kurser, der kan rekvireres af den enkelte kommune på samme måde som praksiskurserne.

Du kan læse mere om de tre kursustyper nederst på siden.

Kursustitlerne er på tværs af kursustyper sammensat i otte faglige temaer. Læs mere om temaerne i menuen til venstre.

Pris og tilmelding 

Yderligere oplysninger om kurserne og rekvirering findes på Børnekatalogets hjemmeside, der drives af VIA: www.børnekataloget.dk

Fold alle teksterne ud eller ind

Praksiskurser

Praksiskurserne har til formål at understøtte udbredelsen og implementeringen af metoder og praksisser, der virker. For at sikre dette giver kurserne deltagerne træning i anvendelsen af konkrete metoder og redskaber. Derudover er der på praksiskurserne særligt fokus på, hvordan det tillærte forankres i den kommunale praksis. Praksiskurserne tager udgangspunkt i den rekvirerende kommunes egen praksis, organisering, politikker, retningslinjer og standarder på området, ligesom at der som udgangspunkt arbejdes med kommunens egne cases på kurserne. Alle praksiskurser har et omfang af i alt fem undervisningsdage.

Praksiskurser af fem undervisningsdage:

 • Praksiskursus om den tidlige og forebyggende indsats
 • Praksiskursus om faglig udredning og opfølgning
 • Praksiskursus om inddragelse i indsats- og sagsforløb
 • Praksiskursus om netværksinddragende metoder
 • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen
 • Praksiskursus om systematik i sagsbehandlingen udviklet til Task Force kommuner
 • Praksiskursus om valg af indsats

Videnskurser

Videnskurserne har et omfang af én undervisningsdag, og kurserne har til formål at tilbyde konkret viden om relevante temaer. Kurserne skal styrke kommunernes vidensgrundlag om eksempelvis ny lovgivning på området, forskning og andre undersøgelser, centrale udviklingsinitiativer på området og give konkrete eksempler på, hvordan andre kommuner har arbejdet med en given problemstilling, indsats eller målgruppe. Kurserne skal derved udbygge deltagernes viden om området og bidrage til en mere vidensbaseret praksis. Videnskurser har modsat praksiskurserne ikke til formål at udbrede en konkret praksis eller metode, og der er således ikke en forventning om, at videnskurserne vil føre til, at en konkret metode implementeres eller en større ændring af praksis.

Videnskurser af én undervisningsdag:

 • Videnskursus om børn som pårørende
 • Videnskursus om en sammenhængende ungeindsats
 • Videnskursus om matchning til en foranstaltning
 • Videnskursus om efterværn
 • Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med børn og unge med funktionsnedsættelser
 • Videnskursus om myndighedsarbejdet i sager med voldelige og seksuelle overgreb
 • Videnskursus om opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet
 • Videnskursus om skolegang og skolevægring
 • Videnskursus om underretninger

Metodekurser

Formålet med metodekurserne er at understøtte udbredelsen og implementeringen af de socialfaglige metoder ICS og udredningsværktøjet. Kurserne giver deltagerne træning i anvendelsen af de konkrete metoder og de bagvedliggende socialfaglige teorier. Kurserne tager udgangspunkt i udgivelsen ”Kvalitet i sagsbehandlingen – en håndbog i anvendelse af ICS og udredningsværktøjet” samt ICS-trekanten og ’Ægget’ som redskaber til faglig sparring. Metodekurserne har et omfang af tre undervisningsdage.

Metodekurser af tre undervisningsdage:

 • Metodekursus om ICS
 • Metodekursus om udredningsværktøjet
 • Metodekursus til ICS Superbrugere
Sidst opdateret 23/05 2022