Socialt frikort

Et socialt frikort giver de mest udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i fx kontanthjælp eller anden offentlig ydelse. Her på siden kan du finde links til lovgivning og it-systemet. Du kan også hente pjecer og finde anden information om ordningen.

Folketinget har i 2018 vedtaget en ny lov om forsøg med et socialt frikort. Loven giver - i en forsøgsperiode 2019-20 - socialt udsatte borgere ret til at modtage et socialt frikort. Loven trådte i kraft 1. januar 2019.

Hvad er et socialt frikort?

Frikortet giver borgerne mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder mv., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser som kontanthjælp eller førtidspension eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser, fx boligsikring.

Det sociale frikort skal således give de mest udsatte borgere i samfundet bedre muligheder for at deltage i samfundets fællesskaber, bidrage og opleve værdi i hverdagen. Hensigten er desuden at tilskynde virksomheder til at tage et socialt ansvar ved at engagere udsatte borgere.

Borgeren bestemmer selv, hvor meget og hvor ofte han/hun vil arbejde.

Målgruppen for socialt frikort

Målgruppen for det sociale frikort er personer med særlige sociale problemer, herunder psykiske vanskeligheder, der er i målgruppen for afsnit V i lov om social service.

Personer med fysisk eller kognitivt handicap er ikke i målgruppen for det sociale frikort, medmindre de samtidig har særlige sociale problemer.

Det er en forudsætning, at personerne i målgruppen er langt fra beskæftigelse og uddannelse, således at de hverken har været under uddannelse eller har haft arbejdsindkomst over 10.000 kr. inden for det seneste år.

Visitationen skal altid baseres på en konkret vurdering af den enkelte borgers situation, herunder ressourcer og behov. Et socialt frikort erstatter ikke øvrig støtte og tilbud til borgeren.

Fold alle teksterne ud eller ind

Inspirationsmøder og implementeringsstøtte

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af det sociale frikort i kommuner med inspirationsmøder for alle landets kommuner.

Møderne holdes den 12., 13., 14, og 18. marts i hhv. Odense, Aarhus, København og Esbjerg.

Læs mere om inspirationsmøderne

It-løsning

Loven skal administreres af kommunerne via en fælleskommunal it-løsning, som KL og KOMBIT har udviklet. It-løsningen skal bruges af borgerne, virksomhederne og de offentlige myndigheder. It-løsningen er tilgængelig fra og med 2. januar 2019.

Tekniske spørgsmål vedr. it-løsningen kan stiles til I dagtimerne (kl. 8 - 16) på hverdage kan der også ringes på tlf. 32 65 32 32.

Gå til it-løsningen til socialt frikort

Der er udarbejdet fire vejledninger om brugen af it-løsningen. Brugervejledningerne er lavet af KOMBIT i samarbejde med Knowledge Cube.

Brugervejledning om adgang til løsningen (for alle brugere)

Brugervejledning for borgere

Brugervejledning for sagsbehandlere

Brugervejledning for virksomheder

Borgerens samtykke til it-løsning

Det er en forudsætning for at kunne tjene et skattefrit beløb og ikke blive modregnet i offentlige ydelser, at kommuner og virksomheder anvender den it-løsning, der er udviklet til at administrere ordningen om det sociale frikort.

Borgeren skal give samtykke til, at kommuner og virksomheder må behandle fortrolige oplysninger om borgeren. Samtykket skal være givet, før it-løsningen tages i anvendelse. 

Pjecer til kommuner og borgere

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet materiale til både kommuner og borgere om det sociale frikort.

Til kommunerne er der lavet et hæfte, som fortæller mere om målgruppen, forvaltningernes visitation til ordningen og it-løsningen.

Til borgerne er der lavet en folder, der helt kort beskriver, hvordan et socialt frikort fungerer, hvem der kan få det og hvilke job, der typisk kan være tale om.

Begge pjecer er trykt i et mindre oplag og sendt direkte til kommunerne. Er du som sagsbehandler interesseret i de trykte versioner, kan du derfor henvende dig internt i din forvaltning. 

Pjecerne findes også elektronisk:

Hæfte til kommunerne om socialt frikort

Folder til borgerne om socialt frikort

Typiske job

De job, der vil være tale om, kan fx være:

  • Serviceopgaver (gå til hånde)
  • Pakke- og lagerarbejde
  • Rengøring og oprydning – inde og ude
  • Mindre håndværksopgaver
  • Kørsel
  • Kantinearbejde
  • Kundebetjening

Hvad sker der efter forsøgsperioden?

Børne- og Socialministeriet vil foretage en evaluering af ordningen med socialt frikort i forsøgsperioden, der løber i 2019-20. Herefter tages der politisk beslutning om evt. at gøre ordningen permanent.

Sidst opdateret 05/03 2019