Forside > Tværgående områder > Efteruddannelse > Om efteruddannelse > Forsknings- og udviklingspuljen

Forskning- og udviklingspuljen

Forsknings- og udviklingspuljen gav tilskud til projekter, der har bidraget med ny viden til børne- og ungeområdet. Læs her om resultaterne fra projekterne.

Til og med 2018 var det muligt for Diplomuddannelserne på børne- og ungeområdet og Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge at søge midler fra Forsknings- og udviklingspuljen. Formålet med puljen var at sikre, at undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen baseres på et indgående kendskab til såvel forskningen som udviklingen i kommunernes praksis på børne- og ungeområdet. Herudover skulle puljen sikre, at der blev etableret ny viden om både målgrupper og indsatser.

En bred vifte af projekter har fået tilskud fra forsknings- og udviklingspuljen, og mange bidrager gennem forskning med ny viden til området. En betydelig del af projekternes resultater er opnået gennem praksisforskning og udvikling i samspil med børn, unge og professionelle på området. Projekterne spænder emnemæssigt bredt, og kan derfor indgå i undervisningen på diplomuddannelsen og masteruddannelsen på forskellig vis.

Socialstyrelsen har finansieret projekterne. Socialstyrelsen har ikke været yderligere involveret i projekterne eller tilblivelsen af resultaterne. Konklusionerne er således udelukkede forfatternes ansvar. 

Igangværende forsknings- og udviklingsprojekter

Fold alle teksterne ud eller ind

Børn og unges netværk - et fælles ansvar

Projektet fokuserer på samarbejdet mellem myndighedsudøvere og professionelle på en døgninstitution.

Formålet med projektet er at udvikle faglig viden om det brede netværkssamarbejde i børns lokalmiljø til gavn for anbringelsesområdet, men også generelt ift. børn og unge i udsatte positioner.

Projektet anvender et multimetodisk forskningsdesign, der indeholder litteraturanalyse, observationer og interviews.

Projektet blev udført af University College Lillebælt i perioden 1. juni 2016 til 31. maj 2019.

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside. 

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Ida Schwartz: 

Hvilken gavn har børn i udsatte positioner af tværfagligt samarbejde

Formålet med projektet er at styrke det professionelle samarbejde med børn og deres familier gennem udviklingen af undervisningen på både Masteruddannelsen for Udsatte Børn og Unge samt Den Sociale Diplomuddannelse.

Det afledte formål er at styrke børnenes og familiernes muligheder for at deltage i udviklende fællesskaber og her varetage et aktivt medborgerskab i forhold til uddannelse, arbejde, foreningsliv og lokalsamfund.

Projektet anvender et multimetodisk forskningsdesign. Herunder anvendes metodetriangulering, hvor observationsdata, interviewdata og data fra spørgeskemaundersøgelse anvendes i relation til hinanden.

Projektet udføres af University College Syd i perioden 1. april 2016 til 30. juni 2019.

Ønsker du flere oplysninger, kan du kontakte Anette Nielsen: 

Anbringelse eller ej - En undersøgelse af, hvordan kommunale anbringelsesbeslutninger træffes i praksis – hvilken betydning har retsgrundlaget set i lyset af lokale standarder og metodekrav?

Projektet undersøger, hvordan kommunerne træffer beslutning om, hvorvidt et barn eller en ung skal anbringes eller ej. 

Projektet vil bidrage med ny viden om retsanvendelsen, og hvordan den sættes i relation til den socialfaglige praksis i kommunerne. Herunder bidrager projektet med viden om, hvornår retsgrundlaget indeholder mulighed for skøn og konkrete vurderinger, og hvornår der er tale om mere faste og præcise krav til retsanvendelsen.

Projektets forskningsdesign er baseret på en række forskellige metoder. Bland andet laves en litteraturgennemgang af relevante udgivelser på området, observationer af forskellige aspekter af sagsgange i konkrete sager, samt gennemgang af dokumenter fra en række cases.

Projektet udføres af Professionshøjskolen Metropol i perioden 1. november 2016 til 1. juli 2019.

Ønsker du flere oplysninger om projektet, kan du kontakte Frank Cloyd Ebsen: 

Kvalitet i børnefaglige undersøgelser: mellem professioner, uddannelse og praksis

Projektet har til formål at undersøge kvaliteten af konkrete børnefaglige undersøgelser. Det er projektets mål at belyse, hvordan kvaliteten i børnefaglige undersøgelser aktuelt konstitueres i socialt arbejde fra et praksisperspektiv, et familie perspektiv og et uddannelsesperspektiv.

Projektets forskningsdesign bygger på kvalitative metoder, hvori der indgår interviews med bl.a. undervisere på Socialrådgiveruddannelsen, studerende og socialfaglige ledere. Der vil også blive foretaget observationer af møder internt i den kommunale forvaltning.

Projektet udføres af VIA University College i perioden 1. oktober 2016 til 30. juni 2019. 

Du kan læse mere om projektet på UCvidens hjemmeside

Ønsker du flere oplysninger om projektet, kan du kontakte Lene Mosegaard Søbjerg: 

Sidst opdateret 16/07 2019