Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer

Alle projekter og initiativer i Socialstyrelsen

ledelsestilsyn på handicapområdet

Gennem udvikling af et koncept og redskaber for ledelsestilsyn på børne- og voksenhandicapområdet, skal projektet bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt sikre retssikkerheden for børn, unge og voksne med handicap i landets kommuner.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Projektets direkte målgruppe er kommunale sagsbehandlere og ledere på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe for projektet er børn, unge og voksne, som har behov for støtte grundet deres handicap.

Tidlig indsats til voldsudsatte og udøvere af partnervold

Initiativet skal styrke den tidlige, forbyggende indsats mod vold i nære relationer via to delinitiativer. For det første afsættes midler til at udvikle og understøtte en interventionsmodel. For det andet tilbydes fagpersoner undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3.
Periode: 2021 – 2024
Målgruppe: Målgruppen er voksne, der er udsat for eller udøver vold i nære relationer.

Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Projektet skal udvikle og modne en model for kommunernes tilrettelæggelse af overgangen fra ung til voksen på handicapområdet. Modellen skal understøtte implementering af servicelovens § 19 a.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Målgruppen er unge med handicap, der er fyldt 16 år, og deres forældre, og hvor forberedelse af overgangen til voksenområdet skal påbegyndes.

Afprøvning af Act-Belong-Commit – gruppeforløb

Initiativet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og 6-7 kommuner – afprøve indsatsen Act-Belong-Commit (ABC) – gruppeforløb med henblik på at undersøge om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for ABC-gruppeforløb er unge og voksne fra 18 år, der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Målgruppen omfatter borgere med psykiske vanskeligheder, herunder også ADHD/ADD i kombination med eventuelle sociale og psykiske problemer. Målgruppen skal kunne profitere af et gruppeforløb og være motiveret for en forandring og være inden for målgruppen for servicelovens §82a og §85.

Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra efteråret 2022.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er børn og unge med betydelig og varigt handicap, som har behov for indsatser, der går på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Handicap er bredt defineret, og kan således både være af kognitiv (fx ADHD og autisme) eller fysisk (fx muskelsvind og cerebral parese) karakter.

Udbredelse af familiehuse i hele landet – en del af Børnene Først

Initiativet skal understøtte kommuner og samarbejdsparter, der ønsker at styrke deres tidlige forebyggende indsats på småbørnsområdet gennem etablering eller udvidelse af familiehuse samt lignende organiseringer. Derudover skal initiativet understøtte etablering af børnebaser og udvidelse af den kommunale sociale døgnvagt.
Periode: 2021 – 2030
Målgruppe: Målgruppen for familiehus-initiativet er kommende forældre og familier med børn i alderen 0-6 år. Der er særlig fokus på indsatser og tilbud til kommende forældre, børn og familier, der har brug for ekstra støtte. Det kan fx være forældre, der selv har været anbragt, men kan også være forældre, som af andre årsager er usikre eller mangler rollemodeller i forældreskabet. Målgruppen inkluderer forældre til børn med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser. Den overordnede målgruppe for børnebaser er anbragte børn og unge.

Modning af MOVE+

Socialstyrelsen modner i 2022-2025 metoden MOVE+ i samarbejde med fem-seks kommunale behandlingstilbud. MOVE+ er en videreudvikling af MOVE, som er en metode til individuel, ambulant stofmisbrugsbehandling, der har vist god behandlingseffekt. MOVE+ er målrettet specifikt mod de mest udsatte unge
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for MOVE+-initiativet er de mest udsatte unge mellem 15 og 25 år i ambulant stofmisbrugsbehandling med psykiske lidelser og/eller komplekse, sociale problemer. Der er tale om unge, som har svært ved at gennemføre behandlingen og som ikke oplever tilstrækkelig effekt af MOVE.

Modning af model til styrkelse af den kommunale indsats til voldsudsatte

3-4 kommuner skal i samarbejde med Socialstyrelsen udvikle og modne en kommunal indsats til voldsudsatte. Indsatsen omfatter opsporing, risikovurdering, gruppeforløb og opfølgning.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Voksne kvinder og mænd over 18 år, som er eller har været udsat for vold i nære relationer. Indsatsen er særligt fokuseret på voldsudsatte, som enten er eller kommer i kontakt med kommunen, fx angående andre problematikker end vold.

Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Socialstyrelsen understøtter et øget fokus på at højne tryghed og trivsel for borgere på botilbud. Det sker ved at styrke indsatsen til forebyggelse af magtanvendelse på handicapområdet. Støtten ydes af et rejsehold, der tilbyder botilbud og forvaltninger rådgivnings- og kompetenceforløb.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Initiativet er målrettet voksne borgere, der er omfattet af målgruppen for reglerne for magtanvendelse på socialområdet, det vil sige: personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som bor på botilbud efter §§ 107 og 108 i serviceloven og efter §105 i almenboligloven. Initiativet er derudover rettet mod: Ledere og fagprofessionelle på kommunale, regionale og private botilbud for målgruppen samt ledere og fagprofessionelle på forvaltningsniveau i kommuner og regioner, som er involveret i planlægningen og organiseringen af indsatsen på botilbud for målgruppen.

Styrket udbredelse af Housing First og etablering af Task Force

Initiativet skal understøtte omlægningen af hjemløshedsindsatsen gennem flere delinitiativer. Herunder oprettelse af en Task Force, der er målrettet kommuner med særlige udfordringer på hjemløshedsområdet, og som skal supplere den eksisterende rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen er landets kommuner, der vil arbejde med at omlægge deres hjemløshedsindsats til Housing First-tilgangen.

Nationalt partnerskab mod hjemløshed

I 2022 etableres et nationalt partnerskab, der skal følge de kommende års omlægning på hjemløshedsområdet, vidensdele på tværs og give input til det politiske niveau. Socialstyrelsen understøtter Social- og Ældreministeriet i opgaven med at betjene partnerskabet.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for partnerskabet er aktører inden for stat, kommuner, forskning, civilsamfund og fonde.

Partnerskab om udsatte grønlændere i Danmark

Initiativet skal styrke vidensdeling på tværs af aktører, der arbejder med udsatte grønlændere i Danmark. Som en del af initiativet udmønter Socialstyrelsen en ansøgningspulje, der skal understøtte, at sociale tilbud tilpasses målgruppens behov.
Periode: 2021 – 2024
Målgruppe: Aktører, der arbejder med udsatte grønlændere i Danmark, og udsatte grønlændere i Danmark med komplekse sociale problemer.

Modning af modificeret ACT-metode

Initiativet skal sikre, at voksne med komplekse problemstillinger, som har vanskeligt ved eller ikke formår at drage nytte af behandling eller støtte fra de ordinære tilbud, får en helhedsorienteret og koordineret indsats, der modsvarer kompleksiteten i borgerens problemstillinger.
Periode: 2019 – 2022
Målgruppe: Målgruppen er udsatte voksne med de mest komplekse problemstillinger, herunder psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som det ikke er lykkedes at fastholde i støtte og/ eller behandling. Målgruppen er karakteriset ved at have behov for et fleksibelt, intensivt, opsøgende og længerevarende helhedsorienteret forløb.

Et godt ældreliv for socialt udsatte

Initiativet har til formål at tilpasse Samarbejdsmodellen til ældre socialt udsatte med komplekse problemer for derigennem at styrke koordinering af deres samlede indsats.
Periode: 2021 – 2024
Målgruppe: Socialt udsatte ældre med komplekse problemer. At være ældre betyder i dette initiativ, at man oplever alderssvækkelse.

Ung under eget tag

Initiativets hovedformål er at støtte udviklingen af midlertidige boligløsninger til unge i hjemløshed eller unge i risiko for hjemløshed, samt at de unge i forbindelse med disse boligløsninger kan få den rette hjælp og støtte i bevægelsen mod en mere permanent boligsituation og i forebyggelsen af social udsathed.
Periode: 2019 – 2022
Målgruppe: Målgruppen er unge mellem 18 til 30 år i risiko for hjemløshed, eller som lever i hjemløshed.

Borgeren i centrum

Model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på myndighedsområdet for voksne med handicap skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe er voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser, som ansøger om eller modtager ydelser efter serviceloven.

Udvidelse og udvikling af taskforcen på handicapområdet

Taskforcen på handicapområdet udvides og udvikles, så endnu flere kommuner får hjælp og støtte til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe for projektet er børn og voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser.

Kurser til sagsbehandlere på handicapområdet

Socialstyrelsen udbyder i 2023 – 2025 kurser til myndighedssagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet. Kurserne er bygget op omkring centrale juridiske og socialfaglige temaer i sagsbehandlingen på handicapområdet.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Sagsbehandlere i den kommunale myndighed på børne- og voksenhandicapområdet. Den overordnede målgruppe er børn og voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser, der modtager støtte efter serviceloven.

Udbredelse og forankring af VUM

VUM er videreudviklet i 2018-2022 og foreligger nu i en version 2.0. Socialstyrelsen udbreder og forankrer i 2022–2025 metoden gennem formidling, rådgivning og vejledning til kommunerne.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Ledere og sagsbehandlere i den kommunale myndighed på voksenhandicapområdet samt ledere og medarbejdere hos udførende tilbud. Den overordnede målgruppe er voksne med fysiske funktionsnedsættelse og/eller intellektuelle og kognitive funktionsnedsættelser samt sociale problemer.

Social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Indsatsmodellen Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job udbredes til 10-12 kommuner, så flere udsatte ledige kommer i job, fastholdes i beskæftigelse og oplever højere trivsel.
Periode: 2022 – 2024
Målgruppe: Initiativets målgruppe er udsatte ledige defineret som aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målgruppen er kendetegnet ved at have komplekse og sammensatte problemer, der kan omfatte sociale problemer samt psykiske og fysiske udfordringer med lav uddannelsesbaggrund og begrænset erhvervserfaring.

Vidensafdækning – Unge med komplekse problemer

Socialstyrelsen har igangsat en vidensafdækning, der skal afdække og afgrænse gruppen af unge, som kommunerne oplever udfordringer med. Afdækningen omfatter deres problemkompleksitet, deres støttebehov samt indsatser, der kan hjælpe denne gruppe af unge.
Periode: 2022 – 2022
Målgruppe: Den primære målgruppe er den eller de grupper af unge med meget komplekse problemer, som kommunerne oplever udfordringer med at hjælpe med de indsatser, som de har til rådighed. Den sekundære målgruppe er beslutningstagere, ledere og fagprofessionelle i kommunerne, der er ansvarlige for at yde støtte til unge med komplekse problemer.

Børn og unge med handicap – inklusion i fritidsfællesskaber

Gennem tilpasning og modning af en indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber skal initiativet bidrage til at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge med handicap.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Børn og unge med handicap i alderen 6-16 år, herunder evt. også udsatte børn og unge med lignende udfordringer, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed og social isolation, som kan lede til mistrivsel. Målgruppen skal have de kognitive forudsætninger for med den rette støtte at kunne indgå i fritidsfællesskaber med jævnaldrende. Målgruppen af børn og unge med handicap er bredt defineret og kan inkludere børn og unge med kognitive funktionsnedsættelser (eksempelvis ADHD, autisme, udviklingshæmning) eller fysiske funktionsnedsættelser (eksempelvis cerebral parese, muskelsvind eller nedsat syn eller hørelse).

Børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker

Projektet har til formål at udarbejde en samlet tværfaglig og tværsektoriel beskrivelse og anbefaling af et koordineret forløb for børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker samt mindst en social eller psykiatrinær problemstilling.
Periode: 2021 – 2022
Målgruppe: Målgruppen er børn og unge i alderen 12-17 år med alvorlige kriminalitetsproblematikker og mindst en social og/eller psykiatrisk/psykiatrinær problemstilling.

Modning af skoleindsats for inklusion af børn med udadreagerende adfærd

Socialstyrelsen skal sammen med 4-5 kommuner udvikle en indsatsmodel, der kan styrke inklusionen af børn med udadreagerende adfærd i det almene skolemiljø. Indsatsen vil bestå af to spor: støtteforløb til skoleklasser og grupperådgivningsforløb til forældre.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Indsatsens primære målgruppe er børn og unge fra 9-14 år med udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd. Udadreagerende og udpræget læringshæmmende adfærd ses som adfærd, der opleves aggressiv eller voldsom af omgivelserne, og som bryder med gældende regler, normer og forventninger. Det er adfærd, hvor der er let til ophidselse, og som skaber uro og forstyrrer andre.

Forløb: Unge med komplekse problemer

Projektet skal udvikle en model for intensive forløb til unge med komplekse problemer og udadreagerende adfærd, der kan indgå i strukturerede gruppeforløb med intensiv støtte.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er unge fra 14 til 22 år, som er præget af omfattende og komplekse problemer og udadreagerende adfærd, og som kan indgå i et struktureret gruppeforløb med intensiv støtte.

Screening af indsatser med fokus på integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet

Integrering af socialfaglige kompetencer på almenområdet kan understøtte den tidlige opsporing af børn og unges mistrivsel og en efterfølgende rettidig indsats. I initiativet screenes der for lovende indsatser, viden og erfaringer med dette.
Periode: 2022 – 2023
Målgruppe: Initiativets målgruppe er børn i alderen 3-16 år, der går i dagtilbud eller almen grundskole og deres familier, der grundet en afgrænset problemstilling er i en sårbar position.

Model for tidlig opsporing og handleveje til skolebørn

Socialstyrelsen udvikler i samarbejde med 4-5 kommuner en model for tidlig opsporing og handleveje i grundskolen. Modellen skal understøtte, at flere børn og unge i begyndende mistrivsel eller udsatte positioner opspores og får en rettidig indsats, som bidrager til at øge deres trivsel og læring.
Periode: 2022 – 2025
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er alle børn og unge i grundskolens almene undervisning med henblik på at opspore børn og unge med begyndende tegn på mistrivsel, eller som er i en udsat position.

Handlingsplan for indsats til borgere med senfølger

Handlingsplanen består af en række initiativer, som samlet har til formål at sikre, at voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, får bedre hjælp. Socialstyrelsen står for at udmønte initiativerne, der bl.a. skal være med til at forbedre samarbejdet mellem behandlingstilbuddene på området, opkvalificere medarbejdere i kommunerne, sikre et brugerperspektiv i initiativerne og støtte civilsamfundstilbud på senfølgeområdet.
Periode: 2021 – 2022
Målgruppe: Handlingsplanen har til formål at styrke indsatsen for voksne, der har senfølger efter at have været udsat for seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen.

Traumebehandling til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb

I Børnehus Syd pilottestes et behandlingstilbud med Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi (TF-CBT). Behandlingstilbuddet er rettet mod børn og unge, som har symptomer på traumer efter at have været udsat for seksuelle overgreb.
Periode: 2022 – 2022
Målgruppe: Primær målgruppe: Børn og unge udredt i Børnehus Syd med symptomer på traumer efter seksuelle overgreb. Sekundær målgruppe: Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Styrket viden om frivillige sociale indsatser og aktiviteter

Der skal udvikles en ny vejledning og redskaber til at måle, dokumentere og evaluere frivillige sociale indsatser og aktiviteter. Projektet foregår i et samarbejde mellem Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og frivillige sociale aktører.
Periode: 2021 – 2022
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er frivillige sociale foreninger og organisationer, der tilbyder sociale indsatser og aktiviteter til udsatte og sårbare borgere, og som oplever udfordringer med at dokumentere deres indsatser. Det vil typisk dreje sig om små eller mellemstore foreninger og organisationer.
Viser 1-30 af 82. Per side 10 20 30 100
1 / 2 / 3
Sidst opdateret 12/05 2015