Gå til indhold
Forside > Tværgående områder

Tværgående områder

Børn med funktionsnedsættelser

Inspirationsmateriale for forældre til børn med funktionsnedsættelser samt værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.

Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Hjælpemidler og velfærdsteknologi kan være med til at hjælpe mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Magtanvendelse

Magtanvendelse skal forebygges og begrænses mest muligt. Alligevel kan der opstå tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse er den eneste udvej.

National koordination

Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer de rette tilbud og vidensmiljøer til borgere inden for det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Om Socialstyrelsens viden

Socialstyrelsen har en række redskaber, der på forskellig vis understøtter arbejdet med at udvikle og anvende evidens i den sociale indsats. Her kan du finde redskaberne og læse nærmere om hvert enkelt.

Udbud og annonceringer

Her er en samlet liste over aktuelle udbud og annonceringer.

Sagsbehandling børn og unge

Sagsbehandling af høj kvalitet og styring af området er nødvendig for at sikre, at udsatte børn og unge får den nødvendige hjælp og støtte, så de kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Sagsbehandling - handicap og udsatte voksne

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning om de kompenserende ordninger og de støttemuligheder, kommunen kan tilbyde. Socialstyrelsen arbejder med flere initiativer, der skal sikre kvaliteten og borgerens retssikkerhed i sagsbehandlingen.

Socialtilsyn

Socialtilsyn består af fem socialtilsynskommuner, som har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og unge.

Vidensportalen

Vidensportalen formidler aktuelt bedste viden om det sociale område og gør det lettere for dig, der arbejder med sociale problematikker, at finde viden om området. Vidensportalen henvender sig til ledere, udviklingskonsulenter og fagmedarbejdere hos kommuner og andre leverandører.

Efteruddannelse

Socialstyrelsen tilbyder nye efter - og videreuddannelsestilbud på børne- og ungeområdet. Uddannelserne skal styrke sagsbehandlingen og kvaliteten på området.

Faglig ledelse og styring

Socialstyrelsen har flere initiativer i gang for at understøtte god faglig ledelse og styring af området for udsatte børn og unge.

Voksenansvar for børn og unge

Voksenansvar er beskyttelse, omsorg og opdragelse af anbragte børn og unge. Som et led i voksenansvaret kan det undtagelsesvist være nødvendigt at bruge magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten.

Rettigheder

Som anbragt barn eller ung har du rettigheder ligesom alle andre børn og unge i Danmark. En af dine vigtigste rettigheder er, at du har ret til at have voksne mennesker omkring dig. Voksne, der har ansvaret for, at du er tryg, at du har de ting, du har brug for og sørger for, at du kan lære og udvikle dig sammen med andre børn og unge.

Corona

Socialområdet påvirkes meget af situationen omkring coronavirus. Der er fortsat behov for at forebygge smitte, samtidig med samfundet generelt er genåbnet. Få råd og vejledning her.

Begrebsbasen

Søg i Socialstyrelsens begrebsbase efter begreber på det sociale område, der indgår i it-systemer eller dataindsamlinger.

Handicap og beskæftigelse

For at mestre arbejdslivet med et handicap vil der ofte være brug for støtte i en eller anden udstrækning. Den viden, der findes om specifikke handicapgruppers beskæftigelsesmuligheder og støttebehov, er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til.

Virksomme indsatser

Deltag i udviklingsarbejde, få støtte og rådgivning til implementering eller ny viden. Udviklings- og Investeringsprogrammerne skal bidrage til, at udviklingen af sociale indsatser sker systematisk og på baggrund af aktuelt bedste viden.