Om sagsbehandling

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning om de kompenserende ordninger og de støttemuligheder kommunen kan tilbyde.

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne handicap har ofte behov for og krav på vejledning og rådgivning vedrørende de kompenserende ordninger og de støttemuligheder kommunen kan tilbyde. I den forbindelse er borgere i kontakt med flere forskellige sagsbehandlere i forskellige forvaltninger i kommunen. En høj kvalitet i udredningen og sagsbehandlingen på handicapområdet indbefatter blandt andet en sikring af borgerens retssikkerhed i sagsbehandlingsprocessen og at borgerens ressourcer, udfordringer, ønsker og prioriteringer inddrages i udredningen.

Borgerinddragelse er en forudsætning for, at borgerens ressourcer kan bringes i spil og at der kan sættes rehabiliterende mål for indsatsen, således at borgeren opnår størst mulig grad af selvhjulpenhed. Det rigtige match mellem borgerens behov og den indsats borgeren tildeles kræver, at der følges op på borgerens progression i relation til målene med indsatsen og at der løbende tages stilling til eventuelle ændringer af mål eller indsats.

Yderligere er der behov for en velkoordineret sagsbehandlingsindsats og et godt samarbejdet mellem myndigheder, eksempelvis mellem kommunale forvaltninger og mellem borger og sagsbehandler.

Initiativer

Socialstyrelsen arbejder med flere initiativer, der relaterer sig til sagsbehandling på handicapområdet. Det drejer sig om: 

  • Optimering af specifikke sagsgange
  • Udvikling og afprøvning af udrednings- og vurderingsværktøjer
  • Redskaber til den løbende koordinering
  • Opfølgning på den enkelte borgers sag

Formålet med de forskellige initiativer på området er at sikre kvaliteten og borgerens retsmæssige sikkerhed i sagsbehandlingen.

Sidst opdateret 12/05 2015