Forside > Handicap > Psykiske vanskeligheder > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer om psykiske vanskeligheder

Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse

Psykiske vanskeligheder | 02/03 2018

Fra 2018-2020 vil et indsatsteam i Socialstyrelsen understøtte implementering og forankring af Socialstyrelsens nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse.

Modning af forebyggende metoder og indsatser til unge med psykisk sårbarhed

Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Forebyggelse | 19/02 2018

Projektet skal identificere, videreudvikle og pilotteste forskellige typer af forebyggende indsatser i kommunerne til unge med psykisk sårbarhed. Kommunerne kan indgå i et samarbejde med relevante sociale tilbud, der kan være regionale, private eller frivillige aktører.

Koordination af tilsyn mhp. forebyggelse af vold på botilbud

Psykiske vanskeligheder, Socialtilsyn, Hjemløshed | 19/12 2017

Arbejdstilsynet og socialtilsynene koordinerer tilsynet med henblik på at forebygge vold mellem borgere og ansatte i botilbud. Formålet er at skabe sammenhæng mellem tilsynenes tilbagemeldinger, således at botilbud, der oplever problemer med vold, får et klart billede af, hvordan de kan leve op til lovkravene og iværksætte voldsforebyggende tiltag.

Social støtte i overgangen til og fastholdelse i job

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap, Evidensbaserede metoder | 09/03 2017

Jobcenteret og socialforvaltningen skal samarbejde om at hjælpe udsatte ledige i job i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i et samarbejde mellem Socialstyrelsen og Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarked (STAR)

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Forebyggelse, Psykiske vanskeligheder | 27/06 2016

Socialstyrelsen har i december 2017 offentliggjort nationale retningslinjer til sociale tilbud for voksne. Formålet er at fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder.

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 11/05 2015

I projektet afprøves en undervisnings- og træningspakke, som kombinerer Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er, at opnå en reduktion i omfanget af voldelig adfærd samt mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.

Peer-støtte-initiativet

Psykiske vanskeligheder, Civilsamfund | 07/05 2015

Der udvikles og afprøves tre modeller for støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Støtten gives af personer, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende arbejder en række brugerorganisationer med etablering af et netværk på området.

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 17/04 2015

I dette projekt afprøves CTI-metoden (Critical Time Intervention) over for borgere med psykiske lidelser der flytter fra indlæggelse eller botilbud i egen bolig. Indsatsen har fokus på at aktivere netværket omkring borgeren, og i at tage afsæt i borgerens ressourcer. CTI indsatsen er afgrænset til at være 9 måneder, og der arbejdes med de områder, der er vigtige for borgeren selv.

Sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med udgangspunkt i gode erfaringer fra tidligere forsøg er projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ igangsat. 14 kommuner deltager og afprøver en fælles model for sociale akuttilbud.

ACT-metode til borgere med psykisk lidelse og misbrug

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 08/04 2015

Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden 2014-2017 Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats, til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Bröset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Op til 10 botilbud og 2 forsorgshjem kan modtage støtte fra puljen.

Sidst opdateret 19/12 2017