Forside > Handicap > Psykiske vanskeligheder > Projekter og initiativer

Projekter og initiativer om psykiske vanskeligheder

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Bröset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Op til 10 botilbud og 2 forsorgshjem kan modtage støtte fra puljen.

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Socialstyrelsen har i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelsesområdet udarbejdet en generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. I august 2015 blev der udmeldt en pulje, hvor kommuner og regioner kunne ansøge om penge til at arbejde og implementere lokalt tilpassede forløbsprogrammer på baggrund af modellen. De lokale forløbsprogrammer blev udarbejdet i 2016-2017 og er i gang med at blive implementeret.

ACT-metode til borgere med psykisk lidelse og misbrug

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 08/04 2015

Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden 2014-2017 Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats, til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Systematisk inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Socialstyrelsen gennemfører i samarbejde med Sundhedsstyrelsen et projekt, der har fokus på at understøtte regioners og kommuners indsats i forhold til at inddrage pårørende til borgere med en psykisk lidelse.

Sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med udgangspunkt i gode erfaringer fra tidligere forsøg er projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ igangsat. 14 kommuner deltager og afprøver en fælles model for sociale akuttilbud.

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 17/04 2015

I dette projekt afprøves CTI-metoden (Critical Time Intervention) over for borgere med psykiske lidelser der flytter fra indlæggelse eller botilbud i egen bolig. Indsatsen har fokus på at aktivere netværket omkring borgeren, og i at tage afsæt i borgerens ressourcer. CTI indsatsen er afgrænset til at være 9 måneder, og der arbejdes med de områder, der er vigtige for borgeren selv.

Peer-støtte-initiativet

Psykiske vanskeligheder, Civilsamfund | 07/05 2015

Der udvikles og afprøves tre modeller for støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Støtten gives af personer, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende arbejder en række brugerorganisationer med etablering af et netværk på området.

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 11/05 2015

I projektet afprøves en undervisnings- og træningspakke, som kombinerer Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er, at opnå en reduktion i omfanget af voldelig adfærd samt mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Forebyggelse, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder | 27/06 2016

Socialstyrelsen skal udarbejde retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem for borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Udgivelse af retningslinjerne følges op af implementeringsstøttende aktiviteter.

Indsatsteam – forløb til styrket voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

Psykiske vanskeligheder | 27/06 2017

Formålet med indsatsteamet er at støtte en proces på botilbud og forsorgshjem, der skal nedbringe kritiske episoder, dvs. situationer, hvor der er øget risiko for at voldsomme episoder sker. Indsatsteamet skal endvidere støtte en bred fremadrettet proces på forvaltningsniveau i kommuner og regioner.

Sidst opdateret 13/05 2015