Synshjælpemidler

Mennesker med synsnedsættelse kan ved brug af hjælpemidler i udstrakt grad kompensere for en nedsat synsfunktion. Hjælpemidlerne er en del af grundlaget for, at mennesker med synsnedsættelse så vidt muligt selvstændigt kan klare sig i hverdagen, hjemmet, under uddannelse eller på arbejdsmarkedet og derved være aktive og deltagende borgere i samfundet.

Synshjælpemidler dækker over mange forskellige typer af hjælpemidler fra simple genstande, til avanceret specialoptik, forstørrelsesapparater, elektroniske apparater, computere, særlig software, talesynteser m.v. En førerhund og den hvide stok er to særlige hjælpemidler til selvstændig færdsel og orientering.

Hjælpemiddelbevilling, afprøvning og træning

Som borger søger man bevilling af hjælpemidler i kommunen efter gældende lovgivning inden for det sociale område, uddannelsesområdet og beskæftigelsesområdet.

I forbindelse med udredningen af en synsnedsættelse vil der naturligt være fokus på behovet for hjælpemidler. Graden af funktionsnedsættelse afgør, hvilke handicapkompenserende hjælpemidler der er relevante og kan bevilges.

Det kræver en specialiseret viden at udrede og rådgive om relevante synshjælpemidler. Langt de fleste hjælpemiddelbevillinger kræver ledsagende undervisning, instruktion og træning af brugeren for at opnå optimal udbytte af hjælpemidlet.

Kommuner, som ikke selv råder over ekspertise om synshjælpemidler, vil typisk samarbejde med synsrådgivningen i et kommunikationscenter i anden kommune eller i regionen.

Svagsynsoptik eller IKT-hjælpemidler

Både svagsynsoptiske hjælpemidler eller IKT-støttende hjælpemidler (informations- og kommunikationsunderstøttende hjælpemidler), kræver  grundig afprøvning og en specialpædagogisk indsats, for at borgeren kan vænne sig til hjælpemidlet og bruge det effektivt.

Tilvænning til brug af hjælpemidler er en udfordring for mange blinde og svagsynede. Mange ældre nyblinde kan have svært ved at lære at bruge et hjælpemiddel. Det kan fx være på grund af andre funktionsnedsættelser eller manglende kendskab til teknologi. Nogle mennesker med udviklingshæmning og synsnedsættelse oplever særlige udfordringer med at acceptere kropsbårne hjælpemidler som fx en specialbrille, og IKT-hjælpemidler kan være for komplekse at betjene.

Smartphones, tablets og mobiltelefoner er produkter, der har mange gode egenskaber som hjælpemidler. Enten fordi udstyret fra producentens side allerede indeholder kompenserende funktioner, eller fordi udstyret med supplerende software eller apps kan gøres tilgængelige for mennesker med synsnedsættelse.

Synshjælpemidler rehabiliterer

Hvis synet er så nedsat, at ingen medicinsk eller optisk behandling har nogen effekt, er der fortsat muligheder for en rehabilitering og generhvervelse af de færdigheder, som var til stede før synsvanskelighederne opstod. Dette sker ved brug af understøttende hjælpemidler.

Læsning er et godt eksempel på en færdighed, det er muligt at generhverve. Læsning er som regel en meget vital færdighed, som alle mennesker med synsnedsættelse ønsker at bevare. For svagsynede er det primært forstørrelseshjælpemidler og lyd, som gør, at de bevarer læsefærdigheden. For blinde er lydmedier, syntetisk tale og punktskrift alternative hjælpemidler til bevarelse af læsefærdighed.

Der findes mange synshjælpemidler, der er udviklet eller tilpasset direkte til blinde og svagsynede fx i form af syntetisk tale, punktdisplays eller software-programmer. Andre hjælpemidler er simple hverdagsgenstande, som for mennesker med synsnedsættelse kan have en afgørende betydning. Det kan fx være en farvescanner med tale, der fortæller tøjets farve eller en køkkenvægt med tale.

Disse hjælpemidler er en del af den ADL-træning (træning af almindelig daglig levevis), som en borger med synsnedsættelse har behov for for at være så selvhjulpen som muligt i hverdagen.

Vil du vide mere:

Sidst opdateret 17/11 2015