Gå til indhold
Forside > Projekter og initiativer > Unge > SSP-uddannelse

SSP-uddannelse

Projektet har til formål at understøtte fælles viden og faglighed i forebyggelsen af ungdomskriminalitet

Projektperiode:

2018 - 2022

Målgruppe:

Projektets primære målgruppe er børn og unge, der er i risiko for eller har begået kriminalitet.

Baggrund for projektet:

"Aftale om reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet – Alle handlinger har konsekvenser (2018)" indeholder 24 initiativer til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I reformen er der blandt andet fokus på at udvikle og sikre en mere fælles tilgang i SSP- samarbejdet på tværs af kommuner og andre myndigheder.. Som led i aftalen skal der udvikles en uddannelse i kriminalitetsforebyggelse målrette medarbejdere i SSP-samarbejdet. Uddannelsen skal opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i kommuner og politi, og give dem og de lokale medarbejdere redskaber til at opfange tendenser og signaler i forhold til børn og unge i lokalområdet.. Uddannelsen skal også danne grundlag for, at medarbejdere i SSP-samarbejdet mødes og etablerer netværk på tværs af kommunegrænser, så den konkrete viden og indsats i én kommune kan tænkes sammen med andre kommuners erfaringer om, hvordan det kriminalitetsforebyggende arbejde får størst effekt.

Formål:

Socialstyrelsen har til opgave at udvikle og drive den kommende SSP uddannelse målrettet alle landets kommuner og politikredse. Formålet med projektet er at udvikle og gennemføre en uddannelse, som kan opkvalificere medarbejdere i SSP-samarbejdet i forhold til forebyggelsen af ungdomskriminalitet.

Dokumentation og evaluering:

Der vil løbende blive gennemført evalueringer af uddannelsen.

Samarbejdsparter:

SSP-uddannelsen udvikles i tæt samarbejde med Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter og med inddragelse af øvrige centrale aktører inden for kriminalitetsforebyggelse.

Finansiering:

SSP-uddannelsen finansieres via Finanslovens afsatte midler til reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet. I 2018 er der sat 0,5 mio. kr., i 2019 1,1 mio. kr., og i de følgende år 1 mio. kr. til udvikling og drift af SSP-uddannelsen.

Mere information:

SSP-uddannelsen udvikles i 2019 med inddragelse af en række aktører på området.

Se medlemmer af den faglige ekspertgruppe her (PDF)

I 2020 udbydes SSP-uddannelsens første gang, og vil bestå af et grundmodul og en række tilvalgsmoduler. Tilvalgsmodulerne udbydes fra 2021. Grundmodulet udbydes én gang i hver politikreds i løbet af 2020, hvor kommuner og politi i kredsen inviteres til at deltage. Tilmelding til SSP-uddannelsen sker i direkte dialog mellem Socialstyrelsen og kommuner og politi forud for afvikling af uddannelsen. 

Fra efteråret 2020 afholdes SSP-uddannelsen virtuelt og gennemføres fremadrettet som et webinar i alle de politikredsé, som der ikke allerede er afviklet kursus i.

Se mere i SSP-uddannelsens pjecer:

Pjece om SSP-uddannelsen

Pjece om SSP-uddannelsens grundmodul.

I 2018 udarbejdede Socialstyrelsen en kortlægning over antallet af kommunalt ansatte SSP-konsulenter og -medarbejdere på landsplan samt SSP-konsulenternes uddannelsesbaggrund.

Kortlægningen kan findes her

Socialstyrelsen afholdt den 2. november 2020 et livewebinar målrettet SSP om unges online-kriminalitet.

Webinaret kan findes her

Justitsministeriet har udarbejdet en ny vejledning til SSP-samarbejdet, der har til formål at sikre, at den enkelte sagsbehandler har let tilgængelig og præcis viden om reglerne om udveksling af personoplysninger i SSP-samarbejdet.

Hent vejledningen ”Behandling af personoplysninger i SSP-samarbejdet” (PDF)

Kontakt:

Rebecca Degn í Haraldstovu
+45 41 73 08 58
Center for Børn, Unge og Familier
Sidst opdateret 10/12 2020