Projekter og initiativer voksne

Undersøgelse af offentligt støttede nationale aktørers bidrag til udvikling af det frivillige sociale arbejde

Som en del af Frivilligpakken i satspuljeaftalen for social- og indenrigsområdet 2016-2019 blev det vedtaget at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække hvordan offentligt finansierede tværgående aktører bidrager til at understøtte og udvikle det frivillige sociale arbejde.
Periode: 2017 – 2017
Målgruppe: Tværgående aktører på civilsamfundsområdet, kommuner og sociale aktører.

Social støtte til udsatte ledige

Jobcenter og socialforvaltning skal samarbejde om en integreret og intensiv indsats for udsatte borgere i et nyt projekt, der kombinerer jobfokus og socialfaglig støtte. Projektet ’Social støtte i overgang til og fastholdelse af job’ gennemføres i samarbejde med STAR.
Periode: 2017 – 2020
Målgruppe: Målgruppen for initiativet er længerevarende aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år med minimum et års ledighed. Målgruppen er kendetegnet ved at stå over for komplekse og sammensatte problemer, herunder handicap, psykiske lidelser og/eller sociale problemer.

Implementering af nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Socialstyrelsen understøtter implementeringen af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Implementeringen understøttes konkret af formidlingsaktiviteter, task force forløb, implementeringsredskaber, en borgerrettet ud gave af retningslinjerne samt opdatering og videreudvikling af retningslinjerne.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Beslutningstagere, ledere og medarbejdere i den kommunale sociale stofmisbrugsbehandling i Danmark.

Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet

Programmet skal medvirke til at nedbringe hjemløsheden i Danmark gennem en fortsat og udvidet indsats for at udbrede og forankre Housing First princippet og de evidensbaserede bostøttemetoder Critical Time Intervention (CTI), Intensive Case Management (ICM) og Assertive Community Treatment (ACT) i kommuner og på § 110 boformer.
Periode: 2017 – 2019
Målgruppe: Den primære målgruppe er hjemløse borgere eller borgere i risiko for at blive hjemløse. Det er kendetegnende for målgruppen, at der er tale om mennesker, der ud over (risiko for) hjemløshed har komplekse sociale problemstillinger såsom psykiske problemer, dårligt helbred, misbrug, dårlig økonomi og manglende socialt netværk. Den sekundære målgruppe omfatter kommunerne, der har den direkte kontakt til og myndighedsansvaret for borgere i hjemløshed. Kompleksiteten i de hjemløse borgeres problemstillinger kræver samspil ikke blot på tværs af afdelinger, lovgivninger og forvaltninger men også på tværs af kommuner, regioner og andre parter i kontakt med borgere i hjemløshed, målgruppen omfatter dermed alle organisatoriske niveauer. Samtidig er § 110 boformerne i målgruppen, idet det ofte er her, borgerne søger ophold. § 110 tilbuddene er dermed platform for, at borgernes funktionsnedsættelser udredes, så det sikres, at borgerne tilbydes mere systematiske og målrettede rehabiliterende indsatser, der hænger sammen med de indsatser, borgerne i øvrigt tilbydes.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter

Socialstyrelsen yder processtøtte til kommunerne vedr. Servicelovens ændring af § 109, stk.7. Iflg. loven skal kommuner tilbyde rådgivning til kvinder på krisecenter vedr. bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, daginstitutioner, sundhedsvæsen mv. Nu er alle kvinder på krisecenter omfattet af loven.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Kvinder på krisecenter. Koordinerende rådgivere (§ 109 stk. 7) i kommuner.

CTI for kvinder på krisecenter

Projektet afprøver metoden CTI (Critical Time Intervention) over for kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter, og hvis handlekommune deltager i projektet. Projektets sekundære målgruppe er kvindernes børn.

Styrket indsats på væresteder

Socialstyrelsen udvikler en samarbejdsmodel mellem kommune og væresteder i samarbejde med Haderslev, Holstebro og Odense Kommune.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Eksisterende værestedsbrugere og borgere, der hører under målgruppen for væresteder, men ikke hidtil har benyttet et værested.

Frivillig faglighed

Projektet skal bidrage til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter. Det skal ske gennem frivillig faglighed, der er organiseret i partnerskaber mellem kommuner, tilbud, virksomheder og frivilligcentre.
Periode: 2014 – 2018
Målgruppe: Den primære målgruppe for dette projekt er mennesker med handicap, der i forvejen modtager en eller flere ydelser efter Serviceloven. Den sekundære målgruppe er frivillighedsområdet, forstået som frivillige sociale organisationer, kommunerne, virksomheder og de frivillige borgere, der yder indsatsen i projekterne.

Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Projektet skal understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Målgruppe er primært udsatte borgere, der har et begrænset netværk og ikke deltager i civilsamfundets fællesskaber, men også andre borgere, som ønsker at engagere sig og stille ressourcer til rådighed i lokale fællesskaber.

Udgående og rummelig stofmisbrugsbehandling

Et opsøgende og udgående behandlingstilbud med fleksible rammer kombineret med lettere adgang til eksisterende behandlingstilbud skal sikre, at også mennesker, der ud over et stofmisbrug lider af komplekse sociale og sundhedsmæssige problemer, kan tilbydes et behandlingstilbud, der matcher deres behov, udfordringer og ressourcer.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Borgere med et intenst misbrug kombineret med komplekse sociale og sundhedsmæssige problemstillinger. De vil typisk have en kombination af et spinkelt forsørgelsesgrundlag, svagt netværk, periodevis uden bolig og massive sundhedsproblemer blandt andet som følge af et mangeårigt misbrug. Det drejer sig om borgere, der har vanskeligt ved at behovsudsætte, kommunikere med andre og som er svære at fastholde i samtaler. Målgruppen har ingen eller meget begrænset kontakt med stofmisbrugsbehandlingen.

Strategi for udsatte grønlændere i Danmark

Strategien har fokus på, at udvikle en model for samarbejdet mellem henholdsvis de private/frivillige aktiviteter og den almene sociale kommunale indsats. Derudover har strategien et specielt fokus på modtagelsen af grønlændere, der flytter til Danmark.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Målgruppen for strategien er socialt udsatte grønlændere, både børn, unge og voksne, som er bosiddende i eller nytilflyttede til en af de deltagende kommuner.

Implementering og forankring af Hjemløsestrategien

Projektet understøtter 25 kommuner i implementeringen og forankringen af Housing First princippet og én eller flere af bostøttemetoderne: ACT, ICM og CTI med baggrund i resultaterne fra Hjemløsestrategien.
Periode: 2014 – 2016
Målgruppe: Hjemløse borgere i 25 kommuner i Danmark og 25 indsatskommuner.

Evaluering af forsøg med udgående indsatser til unge med rusmiddelproblemer

Socialstyrelsen evaluerer forsøg med udgående indsatser for unge med rusmiddelproblemer på ungdomsuddannelser med henblik på formidling af resultaterne til kommuner, der ikke deltager i projektet.
Periode: 2012 – 2016
Målgruppe: Målgruppen for forsøget er unge, der er indskrevet på erhvervsskole eller produktionsskole, og som har et problematisk forbrug af primært hash.

Afprøvning af model for gruppebehandling ved misbrug af hash og centralstimulerende stoffer

Udvikling og afprøvning af en gruppebehandlingsmodel til borgere med misbrug af hash og/eller centralstimulerende stoffer. Modeludviklingen sker med udgangspunkt Københavns kommunes erfaringer. Modellen evalueres og udbredes efterfølgende til andre af landets kommuner.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Målgruppen for gruppebehandlingen er borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer, der har et ønske om at reducere eller stoppe deres forbrug og som kan profitere af et gruppeforløb.

Stofmisbrugspakken

Stofmisbrugspakken indeholder 10 initiativer, som skal styrke den sociale stofmisbrugsbehandling som helhed. Initiativerne skal løfte kvaliteten i stofmisbrugsbehandlingen gennem viden og metoder, der har dokumenteret effekt for borgerne.
Periode: 2012 – 2018
Målgruppe: Den primære målgruppe er borgere med stofmisbrug. Målgruppen er bred og spænder over borgere, der har behov for en forholdsvis kort og fokuseret indsats, til borgere med komplekse problemstillinger, som kan have behov for en række indsatser på tværs af kommunale forvaltninger og sektorer. Stofmisbrugspakken indeholder både initiativer, som har fokus på rammerne for den samlede stofmisbrugsbehandling og initiativer, der har en mere specifik og afgrænset målgruppe.

Metodeprogram på stofmisbrugsområdet

I metodeprogrammet afprøver en række kommuner evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge (15-25 år). Metoderne er individuel kognitiv adfærdsterapi i kombination med Den Motiverende Samtale, som i dette projekt afprøves i en metodestringent og manualbaseret form.
Periode: 2014 – 2018
Målgruppe: Den primære målgruppe er unge og unge voksne (15-25 år) med et behandlingskrævende forbrug af cannabis, centralstimulerende stoffer og/eller hallucinogener. Den sekundære målgruppe er behandlere i den sociale stofmisbrugsbehandling, som får kompetenceudvikling og supervision i projektets manualbaserede metoder.

Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper til mennesker med stofmisbrug

En del mennesker med stofmisbrug, der succesfuldt har afsluttet deres behandling, oplever efterfølgende tilbagefald. International forskning har vist, at SMART Recovery konceptet, faciliterende selvhjælpsgrupper, kan støtte brugerne i at fastholde deres stoffrihed også på sigt.
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Målgruppen er personer, som har været i stofmisbrugsbehandling og som ønsker støtte og netværk med henblik på at fastholde deres behandlingsresultater. Målgruppen kan også omfatte personer i stabil substitutionsbehandling uden brug af illegale rusmidler.
Sidst opdateret 18/05 2015