Projekter og initiativer handicap

Indsatsteam – forløb til styrket voldsforebyggelse på botilbud og forsorgshjem

Psykiske vanskeligheder | 27/06 2017

Formålet med indsatsteamet er at støtte en proces på botilbud og forsorgshjem, der skal nedbringe kritiske episoder, dvs. situationer, hvor der er øget risiko for at voldsomme episoder sker. Indsatsteamet skal endvidere støtte en bred fremadrettet proces på forvaltningsniveau i kommuner og regioner.

Resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD | 12/09 2016

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan man gennem en målrettet indsats kan styrke kompetencen til at mestre livet i frihed uden kriminalitet hos personer, der afsoner en dom, og som har udfordringer med opmærksomhed, koncentration og socialt samspil.

Mestringsstøtte til familier

ADHD | 15/08 2016

Socialstyrelsen udvikler, afprøver og udbreder indsatser til at styrke mestringsevnen hos familier med børn og unge med udadreagerende adfærd, herunder ADHD. Indsatserne hører under et nyt program med tre delinitiativer.

Nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem

Forebyggelse, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder | 27/06 2016

Socialstyrelsen skal udarbejde retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem for borgere med psykiske lidelser, kognitive funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer. Udgivelse af retningslinjerne følges op af implementeringsstøttende aktiviteter.

Aktiviteter og ledsagelse

Autisme, Civilsamfund, Udviklingshæmning, Pårørende og civilsamfund, Multiple funktionsnedsættelser, Hjerneskade | 04/05 2016

Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse er et satspuljeprojekt, der omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap. Som en del af projektet opsamler og publicerer Socialstyrelsen løbende erfaringer fra satspuljeprojektet.

Aktivitet, kræft og livskvalitet i eget hjem

Hjælpemidler og velfærdsteknologi, Dokumenterede metoder voksne og handicap, Evidensbaserede metoder | 05/01 2016

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve et interventionsprogram, der kan medvirke til, at mennesker som lever med en fremskreden kræftsygdom kan klare hverdagens aktiviteter bedst muligt og dermed opnå bedre livskvalitet.

Indsatser på botilbud

Udviklingshæmning | 05/01 2016

Projektet skal skabe gode resultater for borgere med udviklingshæmning på botilbud og mere viden om effekt gennem en afprøvning af den lovende danske socialpædagogiske metode KRAP Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik.

Kortlægning af målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog

Multiple funktionsnedsættelser | 08/07 2015

Socialstyrelsen har igangsat et kortlægningsprojekt, der skal opbygge systematisk og valid viden om målgruppe, indsatser og metoder for borgere med multiple funktionsnedsættelse uden talesprog. Kortlægning er første projekt ud af flere, der har til formål at understøtte og styrke praksisfeltet med viden om virkningsfulde sociale og kommunikative indsatser til gavn for borgere med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Dokumenterede metoder i bostøtteindsatsen

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 17/04 2015

I dette projekt afprøves CTI-metoden (Critical Time Intervention) over for borgere med psykiske lidelser der flytter fra indlæggelse eller botilbud i egen bolig. Indsatsen har fokus på at aktivere netværket omkring borgeren, og i at tage afsæt i borgerens ressourcer. CTI indsatsen er afgrænset til at være 9 måneder, og der arbejdes med de områder, der er vigtige for borgeren selv.

Mere støtte til familier med børn med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Synshandicap, Stammen og løbsk tale, Civilsamfund, Børn med funktionsnedsættelser | 16/04 2015

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre til børn med handicap.

Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD

ADHD | 16/04 2015

Projektet Bedre hjælp til unge og voksne med ADHD har til formål at styrke mestring hos unge og voksne med ADHD og lignende vanskeligheder, og forebygge svære sociale problemer, for at sikre en højere livskvalitet for den enkelte.

Sociale akuttilbud til mennesker i akut psykisk krise

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med udgangspunkt i gode erfaringer fra tidligere forsøg er projektet ’Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig’ igangsat. 14 kommuner deltager og afprøver en fælles model for sociale akuttilbud.

Peer-støtte-initiativet

Psykiske vanskeligheder, Civilsamfund | 07/05 2015

Der udvikles og afprøves tre modeller for støtte til mennesker med psykiske vanskeligheder. Støtten gives af personer, der selv har erfaringer med psykiske vanskeligheder (peer-støtte). Sideløbende arbejder en række brugerorganisationer med etablering af et netværk på området.

Systematisk inddragelse af pårørende til borgere med psykiske vanskeligheder

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Socialstyrelsen gennemfører i samarbejde med Sundhedsstyrelsen et projekt, der har fokus på at understøtte regioners og kommuners indsats i forhold til at inddrage pårørende til borgere med en psykisk lidelse.

Generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Socialstyrelsen har i et tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen og med inddragelse af relevante parter fra beskæftigelses-, undervisnings- og uddannelsesområdet udarbejdet en generisk model for forløbsprogrammer for mennesker med psykiske lidelser. I august 2015 blev der udmeldt en pulje, hvor kommuner og regioner kunne ansøge om penge til at arbejde og implementere lokalt tilpassede forløbsprogrammer på baggrund af modellen. De lokale forløbsprogrammer blev udarbejdet i 2016-2017 og er i gang med at blive implementeret.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Psykiske vanskeligheder | 08/04 2015

Med afsæt i gode erfaringer med redskaberne ”mestringskema” i Region Nordjylland og Bröset Violence Checklist (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien, afprøver dette projekt redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem. Op til 10 botilbud og 2 forsorgshjem kan modtage støtte fra puljen.

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 11/05 2015

I projektet afprøves en undervisnings- og træningspakke, som kombinerer Low Arousal (LA) og Feedback Informed Treatment (FIT). Formålet er, at opnå en reduktion i omfanget af voldelig adfærd samt mindske magtanvendelser på socialpsykiatriske botilbud.

ACT-metode til borgere med psykisk lidelse og misbrug

Psykiske vanskeligheder, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 08/04 2015

Skanderborg og Københavns Kommuner afprøver i perioden 2014-2017 Assertive Community Treatment (ACT)-metoden, som er en intensiv, helhedsorienteret og tværfaglig støtte og behandlingsindsats, til borgere over 18 år med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Afprøvningen af ACT-metoden skal støtte målgruppen i forhold til at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller gennemføre en uddannelse.

Sidst opdateret 18/05 2015