Gå til indhold

Projekter og initiativer handicap

ledelsestilsyn på handicapområdet

Sagsbehandling | 13/09 2022

Gennem udvikling af et koncept og redskaber for ledelsestilsyn på børne- og voksenhandicapområdet, skal projektet bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen samt sikre retssikkerheden for børn, unge og voksne med handicap i landets kommuner.

Bedre overgang til voksenlivet for unge med handicap

Børn med funktionsnedsættelser | 02/09 2022

Projektet skal udvikle og modne en model for kommunernes tilrettelæggelse af overgangen fra ung til voksen på handicapområdet. Modellen skal understøtte implementering af servicelovens § 19 a.

Afprøvning af Act-Belong-Commit – gruppeforløb

Psykiske vanskeligheder | 29/06 2022

Initiativet skal gennem en 4-årig periode – i et partnerskab mellem Socialstyrelsen og 6-7 kommuner – afprøve indsatsen Act-Belong-Commit (ABC) – gruppeforløb med henblik på at undersøge om gruppeforløbet er virksomt og bidrager til borgernes udvikling og forandring.

Udbredelse af koordinerede indsatser til børn og unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge, Børn med funktionsnedsættelser | 21/06 2022

Kommuner, der ønsker at implementere en koordineret indsats til børn og unge med handicap og deres familier, tilbydes kompetenceudvikling og implementeringsstøtte fra efteråret 2022.

Rejsehold - Indsats til forebyggelse af magtanvendelser

Magtanvendelse | 16/05 2022

Socialstyrelsen understøtter et øget fokus på at højne tryghed og trivsel for borgere på botilbud. Det sker ved at styrke indsatsen til forebyggelse af magtanvendelse på handicapområdet. Støtten ydes af et rejsehold, der tilbyder botilbud og forvaltninger rådgivnings- og kompetenceforløb.

Borgeren i centrum

Sagsbehandling | 02/05 2022

Model for tillid, samarbejde og inddragelse i sagsbehandlingen på myndighedsområdet for voksne med handicap skal styrke kvaliteten i sagsbehandlingen på voksenhandicapområdet.

Udvidelse og udvikling af taskforcen på handicapområdet

Sagsbehandling | 03/05 2022

Taskforcen på handicapområdet udvides og udvikles, så endnu flere kommuner får hjælp og støtte til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Kurser til sagsbehandlere på handicapområdet

Sagsbehandling | 02/05 2022

Socialstyrelsen udbyder i 2023 – 2025 kurser til myndighedssagsbehandlere på børne- og voksenhandicapområdet. Kurserne er bygget op omkring centrale juridiske og socialfaglige temaer i sagsbehandlingen på handicapområdet.

Udbredelse og forankring af VUM

Sagsbehandling | 02/05 2022

VUM er videreudviklet i 2018-2022 og foreligger nu i en version 2.0. Socialstyrelsen udbreder og forankrer i 2022–2025 metoden gennem formidling, rådgivning og vejledning til kommunerne.

Børn og unge med handicap – inklusion i fritidsfællesskaber

Børn med funktionsnedsættelser | 06/04 2022

Gennem tilpasning og modning af en indsats for inklusion af børn og unge med handicap i fritidsfællesskaber skal initiativet bidrage til at forebygge social isolation, ensomhed og mistrivsel blandt børn og unge med handicap.

Udvikling af indsats til unge med selvskade og spiseforstyrrelse

Psykiske vanskeligheder | 13/09 2021

I initiativet modnes og udvikles en indsatsmodel, der skal øge trivsel og mestring af hverdagslivet blandt unge med selvskadende adfærd og/eller spiseforstyrrelser samt stabilisere eller reducere spiseforstyrrelsen og den selvskadende adfærd.

Metoder i arbejdet på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Udviklingshæmning | 05/08 2021

Socialstyrelsen gennemfører i 2021 en screening af eksisterende viden om virksomme metoder og indsatser på botilbudsområdet for voksne mennesker med udviklingshæmning. Målet er at styrke det socialpædagogiske arbejde på botilbuddene gennem forøget viden om virksomme kerneelementer og kvalitet i indsatserne.

Mestringsindsats for søskende til børn med handicap

Børn med funktionsnedsættelser | 22/04 2021

Søskende til børn og unge med handicap kan ende i mistrivsel, som kan række ind i voksenlivet. SIBS er en manualbaseret intervention, som skal hjælpe søskende til et barn/en ung med handicap til bedre trivsel og mestring.

Forebyggelse af magtanvendelse på botilbud for mennesker med udviklingshæmning

Udviklingshæmning | 28/01 2021

Projektet skal afprøve metoden LA2 (Low Arousal 2) med henblik på at understøtte forebyggelse af magtanvendelser på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Det skal afprøves, om metoden LA2 virker på målgruppen i den form, som den får

Mestringsprogram til børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD, Autisme, Dokumenterede metoder børn og unge | 08/01 2021

Udvikling og modning af et dansk mestringsprogram til 8-14 årige børn med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser med tilhørende vidensforløb for de voksne omkring barnet.

Styrket overgang til og fastholdelse på ungdomsuddannelse for unge med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Psykisk sårbarhed, Psykiske vanskeligheder, Sjældne handicap, Stammen og løbsk tale, Synshandicap, Dokumenterede metoder børn og unge | 04/01 2021

Projektet skal udvikle en model for en indsats, der kan støtte unge med handicap i at starte på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Modellen vil have fokus på både strukturelle, sociale og personlige forhold.

Udbredelse af indsats til unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse

ADHD, Alle projekter og initiativer, Dokumenterede metoder voksne og handicap | 15/12 2019

Kommuner, der ønsker at implementere R&R2-ADHD - en evidensbaseret social indsats, målrettet unge og voksne med opmærksomhedsproblematikker – tilbydes certificering i metoden og implementeringsstøtte i perioden 2020-2022.

Bedre indsats til mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug på botilbud

Alkohol- og stofmisbrug, Psykiske vanskeligheder, Alle projekter og initiativer | 15/12 2019

Det estimeres, at mere end 4000 voksne på botilbud har psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I initiativet udvikles en indsats til målgruppen med henblik på senere afprøvning og udbredelse til andre kommuner.

Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Psykiske vanskeligheder | 30/04 2019

I perioden 2019-22 iværksættes en række initiativer under overskriften ’En styrket indsats i kvaliteten i socialpsykiatrien’, der tilbyder landets kommuner og tilbud et samlet videns- og kvalitetsløft og dermed bedre indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Guidelines til god faglig ledelse

Psykiske vanskeligheder | 11/03 2021

Guidelines til god faglig ledelse skal på baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden bidrage til, at ledere i de socialpsykiatriske tilbud har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at kunne stå i spidsen for udvikling af kvaliteten i socialpsykiatrien.

Udbredelse og forankring af viden - Indsatsteam

Psykiske vanskeligheder | 11/03 2021

Socialstyrelsens indsatsteam tilbyder rådgivning til socialpsykiatriske tilbud, der skal udbrede og forankre aktuel bedste viden om recovery-orienterede og rehabiliterende indsatser og metoder for mennesker med psykiske vanskeligheder.

Kompetenceudvikling

Psykiske vanskeligheder | 11/03 2021

Socialstyrelsen formidler aktuel bedste viden om en recovery-orienteret og rehabiliterende indsats for mennesker med psykiske vanskeligheder på socialpsykiatriske tilbud. Formidlingen sker gennem kompetenceudvikling, der imødekommer tilbuddenes behov.

Partnerskab om strategisk udvikling og omlægning af socialpsykiatrien

Psykiske vanskeligheder | 11/03 2021

På baggrund af aktuelt bedste viden og praksisviden skal der ske en udvikling og omlægning af socialpsykiatrien mod en mere recovery-orienteret og rehabiliterende tilgang. Konceptet for denne strategiske udvikling skal bidrage til at styrke kvaliteten og tegne retningen for fremtidens socialpsykiatri.

Opfølgning på revision af magtanvendelsesreglerne

Magtanvendelse | 18/02 2019

Initiativet understøtter implementering af de nye magtanvendelsesregler, som forventes at blive vedtaget i foråret 2019.

Unge med autisme - overgang til selvstændigt liv

Autisme | 17/02 2019

Gennem en kortlægning og modning af sociale og mestringsrettede bostøttemetoder skal projektet bidrage til, at flere unge med autisme får kompetencer til at mestre et selvstændigt og meningsgivende voksenliv.

Videreudvikling af VUM

Sagsbehandling | 05/09 2018

Voksenudredningsmetoden VUM er en metode til sagsbehandling i forhold til voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer. Metoden er lige nu ved at blive videreudviklet, så den i højere grad afspejler lovgivningen samt den viden, vi har på området i dag.

Indsatsteam – støtte til forebyggelse af voldsomme episoder

Psykiske vanskeligheder | 02/03 2018

Socialstyrelsen understøtter implementering og forankring af de nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og boformer for hjemløse. Projektet er en videreførelse af et tilsvarende projekt i perioden 2018-2020.

Sidst opdateret 18/05 2015