Projekter og initiativer unge

Metodeudviklingsprojekt om forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger

Som led i tiltag til bekæmpelse og forebyggelse af bandekriminalitet blev der i sommeren 2014 etableret en videns- og rådgivningsenhed i Socialstyrelsen. I regi af denne enhed igangsættes afprøvning af metoden "En vej ind" , som skal forebygge rocker- og banderekruttering.
Periode: 2016 – 2017
Målgruppe: Modellen ”En vej ind” har børn og unge i alderen 16-23 år, som er i særlig risiko for at blive involveret i rocker- og bandemiljøer som målgruppe.

Undersøgelse og erfaringsopsamling ifm. pulje til efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte unge

Socialstyrelsen har igangsat en undersøgelse og erfaringsopsamling, som samlet skal bidrage med et mere solidt vidensgrundlag på efterværnsområdet. Opgaven har bl.a. til formål at inspirere til udviklingen af efterværn til tidligere anbragte unge og til udmøntningen af de resterende midler under satspuljeinitiativet.
Periode: 2016 – 2017
Målgruppe: Anbragte og tidligere anbragte børn og unge i alderen 11-30 år.

Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre

’Styrket brug af forældrepålæg overfor nydanske forældre’ er et initiativ, der skal styrke kommunernes anvendelse og viden om § 57A i Serviceloven (forældrepålægget).
Periode: 2013 – 2016
Målgruppe: Initiativet henvender sig til kommunale sagsbehandler, der arbejder med udsatte etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, som mistrives. Den primære målgruppe for initiativet er således forældre til etniske minoritetsbørn og -unge under 18 år, hvor det vurderes at deres udvikling er i fare.

Projekt Andre Valg

Projekt Andre Valg (PAV) er et indslusningsprojekt for unge indsatte med misbrugsproblemer. PAV motiverer unge til at få behandling for deres misbrug.
Periode: 2010 – 2015
Målgruppe: Målgruppen for Projekt Andre Valg er misbrugsplagede unge under 18 år, der er anbragt i varetægtssurrogat på en af landets sikrede afdelinger.

Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

Socialstyrelsen igangsætter i foråret 2016 et nyt projekt, som har til formål at udbrede tre veldokumenterede og lovende behandlingsmodeller til unge med misbrug. Modellerne er tidligere implementeret i seks danske kommuner med gode resultater og satspuljepartierne har derfor afsat midler til, at modellerne kan udbredes til flere kommuner.
Periode: 2016 – 2019
Målgruppe: Unge mellem 15-25 år med misbrug

Kortlægning af problemskabende ungegrupperinger

Projektet omhandler udviklingen af et kortlægningsværktøj til unge der er i risiko for rekruttering til rocker- eller bandegrupperinger
Periode: 2014 – 2015
Målgruppe: Projektets primære målgruppe er unge i risiko for rekruttering til rocker- og bandegrupperinger. Projektets sekundære målgruppe er medarbejdere i kommuner, boligsociale organisationer og politi, der arbejde med tidlig forebyggelse af rekruttering til rocker- og bandegrupperinger.

Kommunalt netværk på plejefamilieområdet

Socialstyrelsen opstarter i 2015 et kommunalt netværk på plejefamilieområdet. Formålet er at understøtte udviklingen af tre øvrige initiativer og være et forum for formidling af lovgivningsinitiativer på plejefamilieområdet.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Målgruppen for deltagerne i netværket er først og fremmest de faglige ledere, der er tættest på organiseringen af arbejdet med plejefamilieområdet. Sekundært kan udviklingskonsulenter, erfarne familieplejekonsulenter med ansvar for eller lang erfaring med plejefamilieanbringelser og leverandørsamarbejdet på plejefamilieområdet, samt det øvrige anbringelsesområde deltage i møderne efter behov.

Aftale om god opførsel

”Aftale om god opførsel” er et nyt initiativ, der skal styrke den tidlige indsats mod ungdomskriminalitet
Periode: 2014 – 2016
Målgruppe: Den primære målgruppe er unge med en bekymrende, men endnu ikke kriminel adfærd. Den sekundære målgruppe er skole, politi og de sociale myndigheder.

Udbredelse af god praksis for vederlag på plejefamilieområdet

For at skabe ro og stabilitet omkring aflønningen af plejefamilier udarbejdes en guide til implementering af god praksis for vederlag og kontrakter. Guiden udarbejdes på baggrund af en kortlægning af eksisterende vederlagsmodeller og testes i regi af det kommunale netværk på plejefamilieområdet.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Plejefamilier der modtager vederlag for at have et plejebarn og kommunale børn- og familieforvaltninger, der indgår kontrakter med plejefamilier.

Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse

Blandt hjemløse unge findes en særligt sårbar gruppe af unge, som det er svært for kommunerne at etablere og bevare kontakt til. De midlertidige overgangsboliger skal derfor afprøves som en model for at kunne udrede den unge og iværksætte relevant støtte til den unge i egen bolig.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Unge hjemløse i alderen 18-24 år med betydelige sociale problemer og et betydeligt behov for social og praktisk støtte for at kunne komme ud af hjemløshed. De unge kan være karakteriseret ved svære opvækstbetingelser, manglende positive sociale netværk, udfordringer i forhold til systemforståelse og -kontakt, misbrug, psykisk sårbarhed, sporadisk skolegang mm.

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge

Efterværn og netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og unge skal etablere og udvikle sociale og netværksskabende aktiviteter, som anbragte og tidligere anbragte kan drage nytte af i deres nuværende situation og i forhold til at etablere et godt voksenliv.
Periode: 2015 – 2018
Målgruppe: Målgruppen er de godt 8.000 børn og unge mellem 11 og 18 år, der i dag er anbragt uden for hjemmet samt tidligere anbragte voksne mellem 18 og 30 år, der har behov for støtte til at sikre en god voksentilværelse.

Helhedsorienteret indsats mod hjemløshed blandt unge

En forebyggende, tidlig og helhedsorienteret indsats til udsatte unge, der er hjemløse eller i risiko for at blive det - en indsats med fokus på samarbejde og koordination hele vejen rundt. 10 kommuner arbejder med indsatsen fra 2014-2017.
Periode: 2014 – 2017
Målgruppe: Udsatte unge i alderen 17-24 år, der befinder sig i hjemløshed, eller som er i risiko herfor. Risikogruppen er unge, hvor flere af følgende forhold har været eller aktuelt er tilstede: Ustabil eller manglende tilknytning til skole, uddannelse, beskæftigelse; misbrug; psykiske vanskeligheder; opvækst med ustabilitet og problemer; anbringelse udenfor hjemmet eller forebyggende foranstaltninger.
Sidst opdateret 18/05 2015