Om civilsamfund

Et velfungerende civil- og velfærdssamfund kræver ikke blot en stærk privat og offentlig sektor, men også en stærk og engageret frivillig sektor.

Gennem frivillige indsatser og projekter skabes fællesskaber på tværs af generationer og social baggrund.

Frivillighed defineres som en aktivitet eller en handling der:

  • Er frivillig (uden tvang)
  • Ikke er lønnet
  • Udføres over for andre, end familie og slægt
  • Er til gavn for andre, end én selv og familien
  • Er af formel karakter (til forskel fra almindelig hjælpsomhed).

Socialstyrelsen bistår med udvikling og drift af satspuljeprojekter, som skal udvikle og understøtte det frivillige sociale arbejde. Derudover ydes der konsulentbistand i udviklingsopgaver i form af processtøtte og vidensformidling til frivillige og frivillige organisationer.


Børne- og Socialministeriet om frivillig social indsats

Nationale og internationale organisationer og videnscentre inden for den frivillige sociale sektor

Sidst opdateret 03/03 2017