Projekter og initiativer

Afprøvning af SMART Recovery selvhjælpsgrupper til mennesker med stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug, Civilsamfund | 10/04 2015

En del mennesker med stofmisbrug, der succesfuldt har afsluttet deres behandling, oplever efterfølgende tilbagefald. International forskning har vist, at SMART Recovery konceptet, faciliterende selvhjælpsgrupper, kan støtte brugerne i at fastholde deres stoffrihed også på sigt.

Mere støtte til familier med børn med handicap

ADHD, Autisme, Bevægelseshandicap, Døvblindhed, Epilepsi, Hjerneskade, Hørehandicap, Multiple funktionsnedsættelser, Ordblindhed, Synshandicap, Stammen og løbsk tale, Civilsamfund, Børn med funktionsnedsættelser | 16/04 2015

Familier med børn med handicap er midtpunkt i et nyt mestringsprogram. Socialstyrelsen udbreder forældretræning og anden støtte til forældre til børn med handicap.

Tidlig indsats – Livslang effekt

Forebyggelse og tidlig indsats, Civilsamfund | 17/04 2015

Det samlede initiativ Tidlig Indsats – Livslang Effekt på børne- og ungeområdet har til formål at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for børn og unge, der vokser op i udsatte familier.

Frivillige organisationer

Forebyggelse og tidlig indsats, Civilsamfund | 21/04 2015

Som led i initiativet Tidlig Indsats – Livslang Effekt er der afsat en pulje på 30 mio. kr. til at fremme samarbejdet mellem kommuner og frivillige organisationer i forhold til forebyggende indsatser over for børn og unge.

Partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

Civilsamfund | 06/05 2015

Projektet skal understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

15M-puljen, 2013-2016

Psykiske vanskeligheder, Civilsamfund | 07/05 2015

Socialstyrelsen gennemfører et projekt, hvor det offentlige, det private og civilsamfundet samarbejder om at udvikle forebyggende indsatser til mennesker med psykiske vanskeligheder.

Frivillig faglighed

Civilsamfund | 12/05 2015

Projektet skal bidrage til at borgere med handicap opnår øget livskvalitet igennem sociale netværk og deltagelse i sociale aktiviteter. Det skal ske gennem frivillig faglighed, der er organiseret i partnerskaber mellem kommuner, tilbud, virksomheder og frivilligcentre.

Nye Alliancer

Civilsamfund, Bevægelseshandicap, ADHD, Autisme, Hørehandicap, Sjældne handicap, Synshandicap, Udviklingshæmning | 08/07 2015

Nye Alliancer er en tænketank som skal udforme en strategi for nye alliancer mellem handicaporganisationerne og det øvrige civilsamfund. Målet er at bruge handicaporganisationernes og det øvrige civilsamfunds kompetencer til at bygge bro mellem mennesker med handicap og den frivillige verden og understøtte samskabelsesdagsordenen på handicapområdet.

Aktiviteter og ledsagelse

Autisme, Civilsamfund, Udviklingshæmning, Pårørende og civilsamfund, Multiple funktionsnedsættelser, Hjerneskade | 04/05 2016

Nye Veje til aktiviteter og ledsagelse er et satspuljeprojekt, der omhandler samvær og aktiviteter for voksne mennesker med handicap. Som en del af projektet opsamler og publicerer Socialstyrelsen løbende erfaringer fra satspuljeprojektet.

Sidst opdateret 13/05 2015