Aktiviteter

19 jan

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM.
23 jan

Videnkursus om voksenansvar overfor anbragte børn og unge

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Har du styr på dine myndighedsopgaver efter den nye voksenansvarslov? Med dette kursus får du en grundig indføring i de nye regler, så du får redskaber til at træffe nødvendige myndighedsafgørelser efter voksenansvarsloven og som led i dit personrettede tilsyn bliver i stand til aktivt at forholde dig til, hvordan anbringelsesstedet mestrer sit voksenansvar.
23 jan

Videnkursus om udsatte børn og unges skolegang

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset giver viden om de lovgivningsmæssige rammer og forpligtelser i forhold til socialt udsatte børns skolegang, forskningsbaseret viden om fraværs- og motivationsforskningen samt konkrete eksempler på, hvordan vi styrker fokus på skolegang.
23 jan

Konference: FIT i Danmark – implementering og erfaringer

Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C
Socialstyrelsen og COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) byder velkommen til en dag for alle, der arbejder med FIT (Feedback Informed Treatment) – eller overvejer at gøre det – og som er interesserede i at høre om brug og implementering af metametoden FIT
25 jan

Fyraftensmøde om ACT-metoden til borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug - København

Alkohol- og stofmisbrug | Psykiske vanskeligheder | Dokumenterede metoder voksne og handicap Hannemanns Alle 53, 2300 København S
Kom og lær af erfaringer og god praksis i arbejdet med ACT-metoden over for mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. Socialstyrelsen, Rambøll og VIVE afholder gratis fyraftensmøde den 25. januar 2018 i København.
29 jan

Videnkursus om introduktion til opsporing af udsatte børn og unge

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
På kurset får du teoretisk og forskningsbaseret viden på området opsporing af udsatte børn og unge. Du bliver klædt på til at forstå, hvordan du i din praksis på systematisk vis kan bidrage til at spore indikatorer på mistrivsel og overgreb, og derudfra foretage en bekymringsafklaring – og evt. underretning.
29 jan

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1,lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM.
05 feb

Videnkursus om matchning til en foranstaltning

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
Det rette match styrker børn og unges mulighed for at etablere en stærk tilknytning til deres nærmeste omsorgsgivere og evne til at indgå i sociale relationer. Kurset om matchning opdaterer dig på gældende lovgivning og giver bud på metoder til en vellykket matchning.
05 feb

Informationsmøde om ansøgningspuljer i 2018

Mødecenter Odense Buchwaldsgade 48 5000 Odense C
Få indblik i formalia og sagsbehandling i forbindelse med ansøgningspuljer og hør, hvordan et ansøgningsskema udfyldes korrekt. Socialstyrelsen inviterer de frivillige organisationer til informationsmøde 5. februar 2018.
06 feb

Videnkursus om børn og unge med psykiske lidelser

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på de særlige problemstillinger og regler, der gør sig gældende for børn og unge med psykiske lidelser, og hvordan de professionelle bedst imødekommer barnets særlige vilkår og sikrer en helhedsorienteret indsats.
07 feb

Videnkursus om adoption uden samtykke

UC Lillebælt, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M
Kurset stiller skarpt på, hvad de nye regler om adoption uden samtykke indebærer, bl.a. kravet til kommunerne om at overveje adoption uden samtykke som alternativ til langvarig anbringelse, samt fokus på målgruppen for adoption uden samtykke og de nødvendige sagsbehandlingsskridt.
08 feb

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andrekommende brugere af SØM.
21 feb

Videnkursus om introduktion til ICS for myndighedssagsbehandlere

UC Syddanmark, Lembckesvej 7A, 6100 Haderslev
Kurset formidler viden om ICS som tænkning, teoretisk grundlag og metodik i arbejdet med udsatte børn og unge samt relevant lovgivning på det socialfaglige område. Der fokuseres på, hvordan man arbejder med ICS i en kommunal sammenhæng, herunder udfordringer og faldgrupper.
21 feb

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andrekommende brugere af SØM.
23 feb

Temadag om kompleks erhvervet hjerneskade

Rehabilitering Konferencecenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Fredag den 23. februar 2018 gentager Socialstyrelsen temadagen vedrørende forløbsbeskrivelsen om kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen byder på oplæg inden for temaerne organisering og samarbejde samt identitetsrekonstruktion
26 feb

Videnkursus om forældrekompetenceundersøgelser

VIA, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro
​Antallet af forældrekompetenceundersøgelser er i disse år stigende. Men hvornår bør der iværksættes en forældrekompetenceundersøgelse? Hvordan sikres et godt samarbejde med forældrene, og dermed det bedst mulige udbytte af undersøgelsen? Kurset giver en indføring i de lovgivningsmæssige rammer for anvendelsen af forældrekompetenceundersøgelser og Socialministeriets anbefalinger på området.
27 feb

Videnkursus om inddragelse af barnet, familien og netværket i sagsbehandlingen

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Videnkurset handler om, hvordan familierådslagning og netværksmøder gribes an i praksis, og hvad forskningen, lovgivningen og de succesfulde erfaringer på området siger.
27 feb

Informationsmøde for kommuner om ansøgningspuljer 2018

Socialstyrelsen Edisonsvej 1 5000 Odense C
Få overblik over alle ansøgningspuljer målrettet kommuner i 2018 og indblik i formalia og sagsbehandling i forbindelse med ansøgningspuljer. Socialstyrelsen inviterer alle kommuner til informationsmøde.
28 feb

Videnkursus om overgreb på børn og unge

VIA, Chr. M. Østergaardsvej 4, 8700 Horsens
På kurset får du viden om og redskaber til håndtering af sager om vold og seksuelle overgreb, herunder en faglig tilgang til tolkning af mulige tegn og reaktioner hos barnet eller den unge, der har været udsat for overgreb.
01 mar

Videnkursus om børn, unge og rusmidler

Metropol, Tagensvej 18, 2200 København N
​Videnskurset sikrer en generel vidensopbygning blandt relevante fagpersoner, som arbejder med rusmiddelproblematikker hos børn og særligt unge. Det giver et overblik over det forskningsmæssige felt og den juridiske ramme på området.
01 mar

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andrekommende brugere af SØM.
05 mar

Videnkursus om forebyggelse og tidlig indsats

SOSU Nord, På sporet 8A, 9000 Aalborg
Videnkurset sætter fokus på effektive forebyggende indsatser på det nederste trin af indsatstrappen og kan dermed inspirere til succesfuld forebyggende indsatser overfor børn, unge og familier.
07 mar

Videnkursus om plejefamilieområdet

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
Kurset giver den nødvendige opdatering på lovgivningen samt indblik i forsknings- og praksisbaseret viden, der kan understøtte arbejdet med at sikre en vellykket anbringelse. Kurset er en del af børnekataloget.
13 mar

Videnkursus om børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

VIA, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
​Flere undersøgelser har i de senere år peget på, at de professionelle oplever en række særlige barrierer og udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn og -unge og deres familier. På kurset får du nyeste viden og praksisnære redskaber, så du kan bidrage til helhedsorienterede, mere målrettede og effektive indsatser på området.
14 mar

Videnkursus om at skrive en sag

UC Sjælland, Parkvej 190, 4700 Næstved
​Styrk dine kompetencer i forhold til at beskrive og formidle en børne- og ungesag juridisk korrekt og sprogligt hensigtsmæssigt. Med udgangspunkt i, at det, der ikke er skrevet, ikke er sket, undervises der i kravene til journalisering af oplysninger, ligesom der trænes i systematisk journalføring til understøttelse af systematisk sagsbehandling
14 mar

Videnkursus om den gode afgørelse

UC Sjæll., Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
På kurset lærer du at skrive en afgørelse, som både er korrekt opbygget og samtidig er forståelig for børn, unge og deres familier.
16 mar

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM
21 mar

​Videnkursus om servicelovens kapitel 11

Jelling/Vejle
Kurset giver en uddybet forståelse af, hvorledes de enkelte bestemmelser i servicelovens kapitel 11 skal fortolkes og omsættes i den konkrete sagsbehandling.
22 mar

Videnkursus om underretninger

Jelling/Vejle
Kurset giver styrkelse af det juridiske og socialfaglige grundlag til at kunne vurdere og handle på underretninger om udsatte børn og unge, og derigennem blive mere handlingsbevidste til barnets bedste og med inddragelse af barnet.
13 apr

Introkursus til SØM

Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, lokale SV52-1
Socialstyrelsen inviterer til introkursus for kommuner og andre kommende brugere af SØM.
Viser 1-30 af 33. Per side 10 20 30 100
1 / 2