Gå til indhold
Forside > Aktiviteter

Aktiviteter

15 mar

Videnskursus om psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Online
Kurset introducerer central og aktuel viden om borgere med psykiske lidelser og samtidig misbrug, herunder viden om målgruppen, relevant lovgivning, metoder og tilgange og konkrete, kommunale cases.
16 mar

Temamøde om recovery-fortællinger

Online
Recovery-fortællinger kan give et anderledes indblik i både borgernes og medarbejdernes oplevelser. Vær med til virtuelt temamøde den 16. marts 2021, når vi sætter fokus på recovery-fortællinger som et redskab i samarbejdet mellem borgere og medarbejdere på socialpsykiatriske tilbud.
16 mar

Metodekursus i familiemægling og netværk

Online
​Ønsker du at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
17 mar

Videnskursus om socialfagligt fokus på sundhed hos borgeren

Online
Bliv klogere på integrationen af somatiske og mentale sundhedsaspekter i det socialpædagogiske arbejde med nye værktøjer, der understøtter borgerens sundhed i den recovery-orienterede rehabilitering.
18 mar

Videnskursus om sociale relationer og forebyggelse af ensomhed

Online
Hvordan kan vi hjælpe borgerne til at vælge fællesskabet til? Få grundlæggende viden om ensomhed og social isolation samt redskaber til at støtte borgere i udsatte positioner.
19 mar

Temamøde: Styrk opsporing af mistrivsel hos små børn

Online
Socialstyrelsen inviterer til et virtuelt temamøde om tidlig opsporing og reaktion på mistrivsel hos 0-6-årige børn. Temamødet holdes 19. marts 2021 og har fokus på, hvordan et tæt og tidligt samarbejde med barnets forældre kan understøtte en tidlig opsporing og indsats.
23 mar

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Online
Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
06 apr

Kursus: Ledelse af strategisk kompetenceudvikling

Online, via Zoom
Ved at gribe jeres kompetenceudvikling strategisk an, sikrer du, at de ressourcer, I bruger på kompetenceudvikling, reelt styrker jeres faglighed og kvalitet i samarbejdet med borgeren.
07 apr

Informationsmøde om pulje: Flere unge med handicap skal have en uddannelse

Virtuel deltagelse
Kom til informationsmøde, hvor Socialstyrelsen fortæller om et nyt projekt, som skal gøre det muligt for flere unge med handicap at begynde på og færdiggøre en ungdomsuddannelse. Projektet skal gennemføres i 2021-2024 og Kommuner kan søge om deltagelse i projektet via en ansøgningspulje, der meldes ud sidst på foråret eller i forsommeren.
12 apr

Metodekursus i traumer og hjemløshed

Online
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnkurset "Introduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik. Du bliver trænet i at anvende mentalisering som traumeinformeret indsats og få viden om, hvordan samarbejdskulturen omkring borgeren, herunder unge, kan styrkes.
13 apr

Videnskursus om uddannelse og beskæftigelse

Online
Bliv inspireret til at arbejde uddannelses- og beskæftigelsesrettet som en del af borgerens recoveryproces, og få viden om virkningsfulde metoder som IPS, i BIP-projektet, Job-First og CTI.
15 apr

Videnskursus: Børn som pårørende

Aalborg
​Mange børn vokser op i familier, som er belastede af alvorlig sygdom eller misbrug, og mange mistrives og føler sig alene. Det er derfor afgørende, at de familier får særlig opmærksomhed og hjælp til at mestre deres svære livsvilkår.
15 apr

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed

Online
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
20 apr

Ungemodul

Online
På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.
20 apr

Videnskursus om borgerens udvikling og progression

Online
Med dette kursus får du viden om, hvordan du målrettet kan styrke dialogen om borgerens progression med brug af dokumentation og systematisk opfølgning på borgerens mål.
21 apr

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Online
Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
26 apr

SØM-uddannelse 26/4-21

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
04 maj

Videnskursus i forebyggelse af hjemløshed i det personrettede tilsyn

Online
​Undersøgelser viser, at en stor andel af unge i hjemløshed tidligere har været anbragt uden for hjemmet. Ønsker din kommune at blive skarpere på at arbejde forebyggende med hjemløshed blandt (tidligere) anbragte unge, så er dette kursus relevant for jer.
05 maj

Metodekursus i samarbejdsmodellen

Online
Samarbejdsmodellen er en model for, hvordan man kan koordinere og sikre sammen­hæng i en borgers sag med udgangspunkt i borgerens ønsker, motivation og behov. Koordineringen af borgerens mål og ind­satser sker ved minimum tre netværksmøder om året, hvor borgeren fastsætter dagsordenen. Erfaringer viser, at samarbejdsmodellen i kombination med bostøtte tilsammen kan bidrage til at løse udfordrin­ger med koordinering og samarbejde samt med fastholdelse og trivsel i egen bolig.
12 maj

Videnskursus i netværk og social inklusion

Online
​På kurset i netværk og social inklusion er der fokus på at styrke og udvide din viden om netværk og det at deltage i ligeværdige fællesskaber som vigtige elekenter i at trives. Kurset er målrettet indsatser for borgere i risiko for eller i hjemløshed, når det handler om at etablere eller genetablere socialt netværk – også når det er konfliktfyldt.
17 maj

Metodekursus i familiemægling og netværk

Online
​Ønsker du at styrke og målrette dit arbejde med familiemægling og netværk for borgere, herunder unge, i risiko for eller i hjemløshed? Du kan på dette kursus få viden og systematik til at udvikle konkrete arbejdsgange i din daglige praksis i arbejdet med konflikter, mægling og netværk.
19 maj

Ungemodul

Online
På ungemodulet får du opdateret viden specifikt om unge og hjemløshed og unge i risiko for hjemløshed. På den måde mødes de unge af en indsats, der er tilpasset deres problematikker og livssituation.
27 maj

Videnskursus i introduktion til traumer og hjemløshed

Online
Traumer viser sig på forskellig vis hos den enkelte, og viden om traumer er vigtigt i arbejdet med unge og voksne i risiko for eller i hjemløshed. Derfor vil du på dette kursus få en generel introduktion til, hvordan traumer kan forstås, og hvordan du kan arbejde traumeinformeret i dit arbejde. Kurset er baseret på mentaliseringsteori.
01 jun

Metodekursus i den specialiserede støttemetode ICM

Online
ICM er en indsatsmetode henvendt til borgere med psykisk sygdom, misbrug eller andre psykosociale vanskeligheder, som har brug for social bostøtte i en længerevarende periode i forbindelse med indflytning i egen bolig. Når du har gennemført et ICM-kursus, er du i stand til at arbejde efter ICM-metoden i dit arbejde med borgere i hjemløshed, der skal i bolig. Metoden har særligt fokus på netop denne kritiske overgang, og retter sig mod en målgruppe, som har mange og sammensatte, komplekse problematikker. Indsatsen er derfor ikke tidsafgrænset
01 jun

Videnskursus: Opsporing af børn og unge i udsatte positioner i almenområdet

Aarhus
​Identificeringen af socialt udsatte børn og unge og dem, der er i risiko, er en udfordring for såvel forskningen som for fagprofessionelle. For hvornår er et barn udsat? Og hvordan handler vi rettidigt i forhold til en tidligere opsporing?
03 jun

Ledermodul til metodekurser

Online
Ledermodulet styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.
10 jun

Ledermodul til metodekurser

Online
Ledermodulet styrker ledelsens centrale rolle i at understøtte den praktiske forankring af den viden og de metoder og redskaber, medarbejdere opnår på kurserne. Modulet hjælper ledere i deres rolle med at styrke forebyggelse af hjemløshed og den indsats, medarbejderne yder til borgere i hjemløshed.
15 jun

Metodekursus i traumer og hjemløshed

Online
Du har allerede et forhåndskendskab til den mentaliseringsbaserede metode fra videnkurset "Introduktion til traumer og hjemløshed". På dette kursus vil din viden om traumer og mentalisering blive både bredere og mere specifik. Du bliver trænet i at anvende mentalisering som traumeinformeret indsats og få viden om, hvordan samarbejdskulturen omkring borgeren, herunder unge, kan styrkes.
22 jun

Metodekursus i den specialiserede støttemetode CTI

Online
​Ønsker du at styrke din socialfaglige indsats med borgere, der befinder sig i en kritisk overgang, fx fra en hjemløshedssituation til egen bolig, så kan den specialiserede støttemetode CTI være relevant for dig. CTI-metoden er en intensiv, tidsafgrænset og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder. Indsatsen er opdelt i tre faser, der i udgangspunktet strækker sig over en samlet periode på ni måneder.
23 jun

SØM-uddannelse 23/6-21

Online
Socialstyrelsen tilbyder gratis online uddannelse i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM. Kvaliteten af en SØM-beregning afhænger af brugerens evne til bruge modellen, anvende egne data og fortolke resultaterne korrekt. Socialstyrelsen opfordrer derfor alle, der anvender eller påtænker at anvende SØM til at uddanne sig i brugen af modellen.
Viser 1-30 af 35. Per side 10 20 30 100
1 / 2