Gå til indhold
Forside > Børn > Forebyggelse og tidlig indsats > Om forebyggelse og tidlig indsats

Om forebyggelse og tidlig indsats

Det kan have store konsekvenser for børns muligheder både i barndommen og senere i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt på begyndende problemstillinger.

For at skabe bedre betingelser for børn og unge i udsatte positioner er det vigtigt med en forebyggende og tidlig familierettet indsats, der understøtter trivsel, udvikling, sundhed og læring.

At arbejde tidligere forebyggende handler om at sætte tidligt ind med kvalificerede indsatser, der understøtter barnets eller den unges udvikling og tilknytning til hverdagslivet.

Dette gøres altid på baggrund af en individuel vurdering af barnets, den unges og familiens behov med udgangspunkt i deres ressourcer.

Derfor er kommunernes omlægning mod en tidligere og forebyggende indsats central i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner. 

Generelt om omlægning til en tidligere forbyggende indsats

Tidlig forebyggelse kræver tæt tværfagligt samarbejde i kommunerne mellem almenområdet, myndighed og udfører.

På tværs arbejdes der tæt sammen om tidlig og systematisk opsporing, iværksættelse af kvalificerede indsatser, samt hyppig opfølgning og tæt kontakt med barnet, den unge og familien i forløbet.

Mange danske kommuner er allerede godt i gang med at styrke den tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet.

Socialstyrelsen understøtter denne udvikling gennem rådgivning og udbredelse af praksisnær og forskningsbaseret viden på området.

Socialstyrelsen har blandt andet udarbejdet konceptet ”Strategisk ramme og Faglig retning”, der kan inspirere og understøtte kommunernes omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

 Publikation: ”Strategisk ramme og Faglig retning” 

Der kan hentes inspiration i denne animationsfilm, som kort introducerer kerneelementerne i en tidligere forebyggende indsats.

Fold alle teksterne ud eller ind

Praksiserfaringer med forebyggelse og tidlig indsats

Gennem et treårigt partnerskab (2015-2017) har Socialstyrelsen i samarbejde med Haderslev, Herning og Hvidovre kommuner i fællesskab udviklet praksisnær viden om, hvordan man kan omlægge børne- og ungeområdet til en tidligere forebyggende praksis. Dette er udmundet i et fælles koncept, der sætter en strategisk ramme og en faglig retning for arbejdet. I konceptet beskrives centrale kerneelementer, og det præciseres, hvad omlægningen til en tidligere forebyggende indsats kræver af kommunen både strategisk, organisatorisk og fagligt. Læs mere i konceptbeskrivelsen.

Publikation:  ”Strategiske ramme og Faglig retning”

Erfaringer fra de tre partnerskabskommuner viser, at det i vid udstrækning er lykkedes at ændre brugen af foranstaltninger og indsatser, så indsatserne får et tidligere forebyggende fokus. Ændringerne ses blandt andet ved øget brug af udgifter til forebyggende forløb og hjemmebaserede foranstaltninger, mens udgifterne til institutionsanbringelser falder. Slutevalueringen viser også, at den nye faglige retning for arbejdet har stor opbakning blandt de centrale aktører i omlægningen. Læs mere om kommunernes erfaringer i evalueringen. 

Publikation: "Evaluering af omlægningen af indsatsen for udsatte børn og unge"

Du kan læse mere om kommunernes erfaringer med omlægningen af arbejdet i myndighedsafdelingen i midtvejsevalueringen. 

Publikation: "Partnerskabsprojekt i Forebyggelsespakken - midtvejsevaluering" 

Referencenetværket 

I forbindelse med partnerskabet mellem Socialstyrelsen og de tre kommuner Haderslev, Herning og Hvidovre blev der oprettet et referencenetværk. I referencenetværket indgik de tre partnerskabskommuner samt 19 øvrige kommuner. Kendetegnende for de deltagende kommuner i netværket var, at de alle arbejdede hen imod omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Formålet med det tværgående netværk var at skabe et rum med mulighed for fælles vidensdeling og kompetenceudvikling.

Erfaringer fra referencekommunerne i netværket

Referencekommunerne blev i perioden 2015-2017 tilbudt støtte til omlægningsarbejdet gennem skræddersyede udviklingsaktiviteter målrettet ledere og medarbejdere. Støtten blev faciliteret af konsulentkonsortiet Implement Consulting Group og Socialt Udviklingscenter SUS. Konsortiet har på baggrund af deres udviklingsaktiviteter udarbejdet et praksisorienteret inspirationsmateriale om centrale temaer, der har indgået i kommunernes omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge.

Publikation: "Omstilling til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge" (pdf)

Kommunernes omlægning til en tidligere forbyggende indsats på børne- og ungeområdet - Erfaringsopsamling 

Erfaringsopsamlingen beskriver i alt 18 kommuners udvikling, der i foråret 2019 havde afsluttet Socialstyrelsens rådgivningsforløb, som er en del af statspuljeaftalen 2016 ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats”. Erfaringsopsamlingen beskriver resultater og udfordringer inden for både almen-, myndigheds- og udførerområdet og bidrager med national viden om kommunernes arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats.

Hent Publikation 

Tidligere forbyggende indsats på børne- og ungeområdet - Inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog beskriver otte konkrete eksempler på tiltag, som kommuner har sat i værk for at arbejde tidligt forebyggende. Eksempelvis beskrives det, hvordan Assens med dialogbaseret underretning har styrket samarbejdet med forældrene, og hvordan der i Herning arbejdes med fokus på tæt opfølgning i sagsbehandlingen. 

Hent Publikation 

Økonomistyring af tværgående og tidlige forebyggende indsatser på børne- og ungeområdet

Udgivelsen er et inspirationskatalog, der belyser erfaringer fra fire kommuners økonomistyring af indsatser på tværs af det almene og det specialiserede børne- og ungeområde. Inspirationskataloget bygger på interview med ledere og økonomikonsulenter fra fire kommuner: Mariagerfjord, Haderslev, Gladsaxe og Silkeborg. Formålet med kataloget er at give inspiration til, hvordan landets kommuner kan tilrettelægge økonomistyringen af tidlige forebyggende indsatser, som går på tværs af det specialiserede og almene børne- og ungeområde. Der sættes specifikt fokus på de tværgående indsatser og deres særlige styringsmæssige problematikker. 

Hent publikation 

Målgruppen for tidlig forebyggende indsats

Den forebyggende og tidlige indsats er målrettet børn og unge i udsatte positioner. Det vil sige børn og unge, der har behov for særlig støtte eller som er i risiko for at udvikle et behov for særlig støtte.  Børn og unges behov for støtte kan skyldes årsager i det omgivende miljø, som barnet eller den unge befinder sig i eller er i risiko for at komme i, samt andre forhold hos barnet/den unge, som kan forårsage fysisk, psykisk og/eller socialt mistrivsel. Børn og unge i udsatte positioner er ikke nødvendigvis i mistrivsel, men kan være i risiko for at komme det grundet deres position i det omgivende miljø.

De tre niveauer i forebyggelsesbegrebet 

Det tertiære forebyggende arbejde er målrettet de børn og unge, der har et identificeret behov for særlig støtte. Disse børn og unge har ofte en sag i den sociale forvaltning og modtager en foranstaltning. Her indebærer det forebyggende arbejde at understøtte en positiv udvikling mod et almindeligt hverdagsliv. Det sekundære forebyggende arbejde er målrettet de børn og unge, der som regel ikke er kendte i det sociale system, men som er i risiko. Det er børn og unge, der har behov for hjælp og støtte med henblik på at forebygge, at f.eks. et foranstaltningsforløb bliver nødvendigt. Det primære forebyggende arbejde er målrettet de børn og unge, som ikke er i risiko og som formentlig ikke vil komme det. For disse er primær forebyggelse i de kollektive tilbud derfor tilstrækkelige. Læs mere om begrebet på Vidensportalen.dk.

Forebyggelsesbegrebet og tidlig indsats på Vidensportalen

Rådgivning om en tidligere forebyggende indsats

Som en del af satspuljeaftalen for 2016 ”Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats” blev der afsat 96 mio. kr. til at understøtte landets kommuner i omlægningen mod en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet - både fagligt og økonomisk. Midlerne blev i perioden 2016 - 2019 fordelt på bl.a.:

  • Etablering af et udgående rådgivningsteam i Socialstyrelsen med henblik på at yde faglig rådgivning til kommunerne om omlægning af indsatsen.
  • En ansøgningspulje, hvor kommunerne kunne søge økonomisk støtte til investering i initiativer, der bidrager til en helhedsorienteret omlægning af området for udsatte børn og unge på tværs af sagsbehandlingen, den kommunale tilbudsvifte og i koblingen til almenområdet.

Socialstyrelsen har i perioden 2016-2019 ydet rådgivning i 24 kommuner rundt om i landet.  Rådgivningen har haft til formål at understøtte den strategiske og helhedsorienterede omlægning af indsatsen i kommunerne. Rådgivningsforløbene har været tilrettelagt med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og har bestået af forskellige aktiviteter, der tilsammen har sat fokus på omlægningen af indsatsen på tværs af myndighed, udfører og almenområdet. 

Mere om erfaringer fra tidligere forebyggende indsatser

Omlægningen til en tidligere forebyggende indsats er inspireret og understøttet af en bred viden fra praksis og forskning på området. Det gælder eksempelvis erfaringerne fra partnerskabsprojektet, referencenetværket, forskningsrapporter fra KREVI (nu VIVE) samt James Heckmans forskning.

Det er muligt at læse mere om grundlaget for omlægningsperspektivet i udgivelsen ”Strategisk ramme & Faglig retning – koncept for omlægning til en tidligere forebyggende indsats”.

Publikation: "Strategisk ramme og Faglig retning"

Der er foretaget en kortlægning, hvorfra der kan hentes inspiration og viden om en tidligere forebyggende indsats for børn og unge i udsatte positioner. Kortlægningen er udført af Rambøll for Socialstyrelsen i 2016 og omfatter 97 studier. Læs mere i publikationen. 

Publikation: "Kortlægning af eksisterende viden om tidligere og forebyggende indsatser for socialt udsatte børn og unge"

I perioden fra 2011 - 2014 har seks kommuner udarbejdet forebyggelsesstrategier med henblik på at styrke forebyggelse, inklusion og en tidlig indsats overfor børn og unge i udsatte positioner. Erfaringerne viser, at arbejdet med at sætte fælles mål for den forebyggende indsats har styrket det tværgående samarbejde og den fælles tilgang mellem de forvaltninger og enheder, der til daglig løfter opgaven med forebyggelse og inklusion.

Publikation: "Projekt forebyggelseskommuner: Afsluttende evaluering"

Sidst opdateret 01/02 2021