4.2.7 Referencer & Lovgivning

Referencer:

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 14 Routine cooperation with other agencies, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 8, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering – et inspirationshæfte til misbrugsbehandlingen. s. 32, 2009. 

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere periode, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Servicelovens § 141. Kommunen skal tilbyde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan også være til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Serviceloven § 81. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Formålet med indsatsen er 

  1. at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres, 
  2. at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder, 
  3. at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 
  4. at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov. 
Sidst opdateret 03/03 2016