4.2.3 Referencer & Lovgivning

Referencer: 

A. Uchtenhagen og M. Schaub, TR 14 Routine cooperation with other agencies, Minimum Quality Standards in Drug Demand. Reduction EQUS. Research Institute for Public Health and Addiction. A WHO collaborating center affiliated to Zurich University, 2011. 

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 8, 2012. 

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledning nr. 42 til Sundhedsloven, afsnit 2 pkt. 2.4.

Lovgivning: 

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. Servicelovens § 10, stk. 3. Kommunen skal være opmærksom på, om borgeren har behov for anden hjælp eller hjælp efter anden lovgivning. 

Serviceloven kapitel 25, afsnit 8, § 141, stk.3. Handleplanen skal indeholde den indsats, der er nødvendig for at opnå formålet, den forventede varighed af indsatsen og andre særlige forhold vedrørende boform, beskæftigelse, personlig hjælp, behandling, hjælpemidler m.v. 

Sidst opdateret 03/03 2016