4.2.2 Referencer & Lovgivning

Referencer:

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner. 2014. 

Vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven . Vejledning nr.1 til serviceloven, kap. 1, pkt. 3.

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledning nr. 42 til Sundhedsloven, afsnit 2 pkt. 2.3.

Kommunernes Landsforening, En styrket misbrugsbehandling. s. 16, 2012. 

Lovgivning:

Retssikkerhedsloven kapitel 4, § 15. Kommunen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre sin virksomhed på det sociale og sundhedsmæssige område efter den sociale lovgivning 

Serviceloven kapitel 25, afsnit 8, § 141, stk. 2. Kommunen skal tilbyde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det kan også være til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. 

Serviceloven kapitel 26, § 148, stk.2. Kommunen skal lave løbende opfølgning på de enkelte sager for at sikre sig, at hjælpen fortsat opfylder sit formål. Kommunen skal herunder være opmærksom på, om der er behov for at yde andre former for hjælp. Opfølgningen skal ske ud fra modtagerens forudsætninger og så vidt muligt i samarbejde med denne 
Kriterier for socialtilsynets godkendelse og driftsorienterede tilsyn: 
Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 8 Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse. En af de indikatorer socialtilsynet bedømmer er, at ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. 
Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling. Vejledning nr. 42 til Sundhedsloven, afsnit 2 pkt. 2.3. 

Sidst opdateret 03/03 2016