Retningslinje for samarbejde med relevante aktører

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at behandlingsindsatsen er struktureret, målrettet og sammenhængende, samt at den indeholder relevante elementer fra social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet samt Kriminalforsorgen.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere samt ledere og medarbejdere på misbrugsbehandlingstilbud.

Relevante aktører

Relevante aktører vil sige de aktører, som skal inddrages for at sikre, at borgeren får en helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i borgerens behov og ønsker. Målet med inddragelsen er at hjælpe borgeren til et bedre funktionsniveau, øget livskvalitet samt at begrænse eventuelle komplikationer ved misbruget. I overvejelserne om relevante aktører, bør man inddrage aktører, som kan medvirke til at reducere barrierer for, at borgeren kan få udbytte af stofmisbrugsbehandlingen.

I ”Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner”, for borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug og/eller borgere med psykiske lidelser, samtidigt misbrug og med komplekse sociale problemstillinger, er de relevante aktører opdelt i to grupper: Nødvendige deltagere og deltagere der indkaldes efter behov.

De nødvendige deltagere er: Borgeren, eventuelle pårørende og borgerens centrale kontaktpersoner, dvs. behandlere i den ambulante psykiatri, stof- og/eller alkoholbehandlingstilbud og den praktiserende læge.

Aktører, der indkaldes efter behov er: Kommunale støtte- og kontaktpersoner, mentorer (fx fra jobcenteret), bostøttemedarbejdere til borgere med psykiske lidelser, aktører fra PSP- samarbejdet (Politiet, Sociale myndigheder og Psykiatri) og medarbejdere fra jobcenter og uddannelsesvejledning.

4.2 Reference

Anvisninger for samarbejde mellem relevante aktører
 

4.2.1: Der bør etableres formelle samarbejdsaftaler og -strukturer internt i misbrugsbehandlingen og med eksterne kommunale og regionale aktører. Aftalerne skal sikre, at de nødvendige aktører kan inddrages efter behov.
 

I forbindelse med Sundhedsaftaler og Koordinerede indsatsplaner skal følgende sikres:

  • Der skal udarbejdes lokalt tilpassede retningslinjer for koordinerende indsatsplaner mellem regioner og kommuner for borgere med svære psykiske lidelser og samtidigt misbrug og/eller borgere med psykiske lidelser, samtidigt misbrug og med komplekse sociale problemstillinger.
  • Alle relevante behandlere og sagsbehandlere er vidende om, hvor i regionen eller kommunen, koordinator-funktionen for de koordinerende indsatsplaner er placeret.
  • Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen samarbejder om indsatsen på sundhedsområdet og om indsatsen for sammenhæng mellem sundhedssektoren og de tilgrænsende sektorer.

4.2.1 Referencer & Lovgivning

4.2.2: Det er ledelsen af misbrugsbehandlingsstedernes opgave, i samarbejde med de relevante myndigheder, at etablere en struktur, der sikrer den nødvendige koordinering af borgerens behandlingsplan, handleplan, den lægelige behandlingsplan, jobcenterets indsatsplan og eventuelt andre planer.
 

4.2.2 Referencer & Lovgivning

4.2.3: Behandlingstilbuddet bør tilstræbe, at behandlingen tilrettelægges, så den tids- og indholdsmæssigt hænger sammen med indsatser hos andre aktører.
 

4.2.3 Referencer & Lovgivning

4.2.4: Behandlingstilbuddet bør støtte borgeren i kontakten med andre aktører under behandlingen.
 

4.2.4 Referencer & Lovgivning

4.2.5: Behandlingstilbuddet bør rådgive borgeren om, hvor vedkommende fremover vil kunne søge støtte og hjælp i forbindelse med udslusning fra behandling. Borgeren bør ligeledes rådgives om, hvilke andre aktører, foreninger el.lign. vedkommende fremover kan benytte sig af  for at fastholde resultaterne af behandlingen. Desuden kan behandlingstilbuddet facilitere eventuel adgang til behandling i andet regi.
 

4.2.5 Referencer & Lovgivning

4.2.6: Kommunens målsætninger for udarbejdelse, koordinering og opfølgning på borgerens handleplaner skal fremgå af kommunens kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
 

4.2.6 Referencer & Lovgivning

4.2.7: Kommunen bør sikre sammenhæng og helhed i misbrugsbehandlingen internt i kommunen. 
 

  • Kommunernes Landsforening anbefaler, at den enkelte kommune udarbejder en strategi for, hvordan helhed og sammenhæng for den enkelte borger med misbrug sikres. Strategien skal blandt andet indeholde sammenhæng mellem beskæftigelsesindsats, socialpsykiatri, familieafdelingen og misbrugsbehandlingen.

4.2.7 Referencer & Lovgivning

4.2.8: Ved indskrivning i stofmisbrugsbehandling bør behandlingsstedet undersøge, hvilke indsatser/ydelser der evt. gives hos andre aktører. Formålet er at sikre en fælles retning og koordinering af indsatserne.
 

4.2.8 Reference

Sidst opdateret 20/12 2016