Retningslinje for kvalitetssikring og evaluering af indsatserne

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at både kommunen som helhed og den enkelte behandlingsinstitution har løbende fokus på kvalitetsvurdering, -sikring og -udvikling i den sociale stofmisbrugsbehandling. Derudover er det et formål, at der indsamles data og skabes viden og evidens på stofmisbrugsområdet.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere samt ledere og medarbejdere på misbrugsbehandlingstilbud.

Kvalitetssikring

Ud fra hvidbogen om rehabiliteringsbegrebet defineres kvalitetssikring som kendetegnet ved, ”at rehabiliteringsprocessen og de enkelte elementer heri gennemføres på grundlag af nedskrevne retningslinjer, referencerammer, standarder og indikatorer”.

Når en indsats gennemføres på baggrund af nedskrevne retningslinjer, giver det mulighed for at følge og dokumentere indsatsen over tid og dermed få et overblik over, hvad der lykkes, og hvad der skal forbedres.

Evaluering

Den hyppigst anvendte definition i dansk evalueringslitteratur er formuleret af den svenske evalueringsforsker Evert Vedung: "Evaluering er en systematisk retrospektiv vurdering af gennemførelse, præstationer og udfald af offentlig virksomhed, som tiltænkes at spille en rolle i praktiske handlingssituationer”. En evaluering af behandlingsindsatsen skal være systematisk, involvere en vurdering af indsatsen og føre til praktiske handlinger, hvor det er nødvendigt.

4.5 Referencer

Anvisninger til kvalitetssikring og evaluering af indsatserne
 

4.5.1: Det skal fremgå af kvalitetsstandarden for den sociale stofmisbrugsbehandling, hvordan de forskellige typer af indsatser monitoreres.
 

4.5.1 Reference & Lovgivning

4.5.2: Kommunen skal i kvalitetsstandarden for social stofmisbrugsbehandling opstille måltal for:
 

  • andelen af borgere med stofmisbrug, der er stoffri (forstået som ophør med et uautoriseret forbrug af psykoaktive stoffer) efter afsluttet behandling.
  • andelen af borgere med stofmisbrug, der har reduceret deres stofforbrug efter afsluttet behandling.
  • andelen af borgere, der inden for 12 måneder efter afsluttet behandling, vender tilbage til stofmisbrugsbehandling.

4.5.2 Reference & Lovgivning

4.5.3: Kommunen bør løbende indhente viden om effekt og omkostninger af stofmisbrugsbehandlingen på både institutions- og kommuneniveau med henblik på kvalitetssikring af indsatsen.
 

Kommunen kan fx indhente viden fra Tilbudsportalen, som tilbuddene er forpligtede til at lave en årlig rapport til.

4.5.3 Referencer & Lovgivning

4.5.4: Kommunerne bør kunne trække data fra relevante databaser inden for misbrugsområdet.
 

4.5.4 Reference

4.5.5: Borgerne bør høres i forbindelse med kvalitetssikring og evaluering af indsatsen.
 

4.5.5 Referencer

4.5.6: Alle behandlingstilbud bør sørge for en systematisk monitorering af frafald fra deres tilbud og indsatser.
 

4.5.6 Referencer

4.5.7: Ved massivt frafald fra en indsats eller et tilbud, bør der tages aktivt stilling til tilbuddets/indsatsens relevans, kvalitet og de organisatoriske rammer, den finder sted indenfor.

Sidst opdateret 12/04 2016