Retningslinje for behandlingsforpligtelse

Formål

Formålet med retningslinjen er, at kommunen råder over en vifte af behandlingstilbud, der tilgodeser de forskellige borgergruppers behov for indsatser og ydelser relateret til stofmisbruget. Tilbuddene skal være differentierede i forhold til borgernes livssituation og mål for behandling.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere og ledere og medarbejdere på misbrugsbehandlingstilbud.

Behandlingsforpligtelse

Servicelovens § 101 fastsætter krav om, at kommunen iværksætter et socialt behandlingstilbud inden for 14 kalenderdage efter borgerens første henvendelse. Den sociale stofmisbrugsbehandling skal ifølge serviceloven være indrettet sådan, at der kan gives tilbud til alle typer af mennesker med stofmisbrug. Behandlingstilbuddene bør tage højde for, at mennesker med stofmisbrug har forskellige målsætninger og behov. Behandlingstyperne inden for den sociale stofmisbrugsbehandling kan opdeles i fire former med stigende intensitet:

Figur 1. Typer af behandling

Illustration til Retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og behandling for psykiske vanskeligheder

Pedersen, M.U. & M.K. Nielsen, 2007, Behandlingsgaranti og ydelser i dansk stofmisbrugsbehandling. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, s. 47

Ad hoc samtaler

Ad hoc samtaler, refererer til kontakt, hvor borgere har mulighed for at tale med en behandler. Samtalerne indgår dog ikke som en del af et egentligt behandlingskoncept. Ad hoc samtaler kan derfor være en ydelse til borgere, der ikke har behov for et struktureret samtaleforløb, men blot har brug for at kunne henvende sig en gang imellem, når der opstår behov for det.

Ambulant behandling

Ambulant behandling kan karakteriseres som et lavintensitets-tilbud, hvor målet både kan være skadesreduktion og stoffrihed. Ydelsen leveres 2-8 gange om måneden, og tilpasses den enkelte borgers situation og behov. Derfor kan kontakten også variere både i intensitet og varighed, således at nogle borgerforløb er meget tætte, mens kontakten med behandlingsstedet i andre forløb foregår i varierede intervaller. Ambulant behandling er i modsætning til døgnbehandling karakteriseret ved, at behandlingen finder sted i tilknytning til personens nærmiljø. Centrale elementer i ambulant behandling er rådgivning, individuelle samtaleforløb og gruppebehandling.

Dagbehandling

I dagbehandling ydes en struktureret behandling. Borgerne møder typisk mandag til fredag, 5-8 timer dagligt, og deltager ifølge et fast skema. I dagbehandling støttes borgerens individuelle mål med en kombination af aktiviteter, projektforløb, individuelle samtaler og gruppesamtaler. Forløbet kan omfatte undervisning, aktivering og sociale støttetilbud – ud over behandling for stofmisbrug. Dagbehandling kan være det primære behandlingsforløb, men kan også anvendes til for- eller efterbehandling.

Døgnbehandling

Døgnbehandling er det mest omfattende behandlingstilbud, og retter sig generelt mod de mest belastede borgere med stofmisbrug. Tilbuddet gives i de tilfælde, hvor ambulant behandling eller dagbehandling ikke vurderes at være dækkende. Formålet med døgnbehandling kan være stoffrihed eller stabilisering. Stoffri døgnbehandling er oplagt, hvis man antager, at borgeren er nødt til at komme væk fra sit sædvanlige miljø og sine relationer for at kunne koncentrere sig om sin behandling og herigennem opnå stoffrihed. Nogle døgnbehandlingstilbud stræber først og fremmest efter at stabilisere borgeren, og har derfor ikke stoffrihed som primært mål.

4.4 Referencer

Anvisninger for behandlingsforpligtelse
 

4.4.1: Der skal være et tilstrækkeligt antal relevante behandlingstilbud i forhold til antallet af borgere med stofmisbrug, således at ventetider til behandling minimeres mest muligt.
 

4.4.1 Lovgivning

4.4.2: De forskellige typer af behandlingstilbud og den organisatoriske struktur skal beskrives i kommunens kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
 

4.4.2 Reference & Lovgivning

4.4.3: Det skal fremgå af kommunens kvalitetsstandard, hvordan kommunen agerer ved afbrudt behandling og ved genoptagelse af behandling.
 

4.4.3 Reference & Lovgivning

4.4.4: Behandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at borgere, der ønsker stofmisbrugsbehandling, henvender sig. Inden behandlingen startes, har borgeren ret til en lægesamtale.
 

4.4.4 Lovgivning

4.4.5: Der bør være behandlingsindsatser til alle typer af borgere med stofmisbrug, herunder tilbud med særlig hensyntagen til fx unge, gravide, borgere med børn i hjemmet, etniske minoritetsgrupper, borgere med psykiske lidelser osv.
 

4.4.5 Referencer

4.4.6: Behandlingstilbuddene bør omfatte døgntilbud, dagtilbud og ambulante tilbud, helst med differentierede målsætninger og krav.
 

4.4.6 Referencer

4.4.7: Behandlingsforpligtelsen bør varetages med hensyn til en række specifikke målgrupper, fx unge, gravide, borgere med børn i hjemmet, etniske minoritetsgrupper, borgere med psykiske lidelser osv.
 

4.4.7 Referencer & Lovgivning

4.4.8: De varierede behandlingsindsatser bør så vidt muligt basere sig på evidensbaserede metoder.
 

4.4.8 Referencer

Sidst opdateret 12/04 2016