4.3 Retningslinje for behandlernes faglige sammensætning og uddannelse

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at personalegruppen på stofmisbrugsbehandlingsinstitutionerne er sammensat med den nødvendige faglige og tværfaglige ekspertise. Et yderligere formål er at sikre, at personalets faglige kvalifikationer og kompetencer til stadighed udvikles og vedligeholdes.

Målgruppe

Kommunale beslutningstagere samt ledere og medarbejdere på misbrugsbehandlingstilbud.

Nødvendige kompetencer

Misbrugsbehandlerne bør være bredt fagligt orienterede og i stand til at differentiere indsatsen afhængig af den enkelte borgers behov. De bør have solide analytiske og metodiske færdigheder, ligesom de skal være tværfagligt sammensat. Kompetenceprofilen for professionelle på rusmiddelområdet kan beskrives med følgende tredeling: 

  • Faglige kompetencer: Er sammensat af relevant teoretisk og metodisk viden og færdigheder, kendskab til lovgivningen på området, erfaring med målgruppen og evner til at reflektere både over mødet med borgerne og metoderne i arbejdet samt arbejdets organisering.
  • Organisatoriske kompetencer: Er sammensat af evner til at arbejde sammen i et team og til at etablere og opretholde mange kontakter med relevante samarbejdspartnere. Gode samarbejdsevner er et omdrejningspunkt i den koordinerende indsats for den enkelte borger.
  • Personlige kompetencer: Er sammensat af rummelighed, vedholdenhed og evner til at knytte forskellige indsatser på området sammen. Personlige kompetencer drejer sig grundlæggende om at være til stede som menneske, at være alsidig, rummelig og anerkendende. Andre centrale kompetencer er robusthed og evnen til refleksion. Man skal turde møde mennesker i en vanskelig situation og tilbyde hjælp, der tager udgangspunkt i borgerens egne ønsker og livsvilkår - ikke ens egen opfattelse af, hvordan livet skal leves.

Disse generelle kompetencer kan specificeres nærmere, hvis de knyttes til konkrete funktioner og arbejdsopgaver. Der er ikke nødvendigvis et hierarki i kompetencerne, idet det afhænger af, hvor i organisationen/processen, den enkelte fagperson har sine arbejdsfunktioner.

4.3 Referencer

Anvisninger for behandlernes faglige sammensætning og uddannelse
 

4.3.1: Behandlingsstedet bør have tilknyttet behandlere med relevant social, psykologisk, og sundhedsfaglig uddannelse, suppleret med relevant efteruddannelse. Personalet bør have adgang til løbende og systematisk supervision.
 

4.3.1 Referencer & Lovgivning

4.3.2: Behandlernes sammensætning bør være tværfaglig og afspejle et helhedsorienteret syn på borgerens situation.
 

4.3.2 Referencer & Lovgivning

4.3.3: Personalets faglige kvalifikationer og kompetenceudvikling skal fremgå af kommunens kvalitetsstandard for den sociale stofmisbrugsbehandling.
 

4.3.3 Referencer & Lovgivning

4.3.4: Behandlernes faglige, organisatoriske og personlige kompetencer bør medtænkes i behandlingsstedernes tilrettelæggelse af uddannelse og kompetenceudvikling.
 

4.3.4 Referencer

4.3.5: Der bør etableres samarbejdsrelationer og -strukturer internt i misbrugsbehandlingen såvel som til relevante eksterne aktører. Formålet er at sikre den fornødne tværfaglighed og det helhedsorienterede arbejde.
 

4.3.5 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 03/03 2016