Retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og behandling for psykiske vanskeligheder

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at stofmisbrugsbehandlingen koordineres eller integreres med de nødvendige sociale, psykiatriske og/eller lægelige indsatser. Derved arbejdes på at reducere de psykiske lidelser, der kan have indflydelse på borgerens effekt af stofmisbrugsbehandlingen. 

Målgruppe

Borgere der er indskrevet i stofmisbrugsbehandling og har psykiske lidelser, der kræver social, psykiatrisk og/eller lægelig behandling. 

Koordineret indsats

Med koordineret indsats menes, at forløb, fx i misbrugsbehandlingscenteret og jobcenteret, er koordineret, således at de forskellige forløb understøtter hinanden. Det gælder såvel, hvis indsatserne foregår samtidigt eller efterfølger hinanden.

Integreret indsats

Med integreret indsats menes der, at behandlingen ikke blot er en kombination af forløb, men i stedet er tilrettelagt som én samlet indsats. I en integreret indsats bruges viden og observationer fra det ene fagområde eller forløb (fx i psykiatrien) til at informere og kvalificere et andet forløb eller fagområde (fx misbrugsbehandlingen). Eksempler på en integreret behandling af stofmisbrug og psykiske lidelser kunne være, at en psykiater fra den regionale psykiatri tilknyttes misbrugscentret på faste ugentlige dage, eller ved at en psykolog kompetenceudvikler og superviserer misbrugsbehandlerne i forhold til dobbeltfokuseret behandling.

Psykosocial indsats

Med social indsats menes primært den terapeutiske og pædagogiske indsats, der foregår i den sociale stofmisbrugsbehandling eller socialpsykiatri.

Overordnede principper for behandling af personer med stofmisbrug og psykiske lidelser

Figuren nedenfor er Sundhedsstyrelsens retningslinjer for de overordnede principper for behandling af personer med stofmisbrug og psykiatrisk komorbiditet. Lokale samarbejdsmuligheder mellem psykiatrien, de kommunale stofmisbrugsbehandlingssystemer og egen læge bør tilpasses de enkelte behandlingsforløb bedst muligt. 

Illustration til Retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og behandling for psykiske vanskeligheder

3.3 Referencer

Anvisninger for social stofmisbrugsbehandling og behandling for psykiske vanskeligheder
 

3.3.1: Effektiv behandling bør være rettet mod multiple behov, ikke kun mod stofmisbruget. 
 

Den samlede indsats bør foregå under hensyntagen til en helhedsforståelse af behandling, som indeholder: 

 • pædagogiske/terapeutiske strategier, som passer til borgerens psykiske funktionsprofil. 
 • psykofarmakologisk behandling, hvor denne er relevant. 

3.3.1 Referencer & Lovgivning 

3.3.2: Borgere, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling, skal tilbydes en vederlagsfri lægesamtale. 
 

 • Borgere, som ønsker at komme i social stofmisbrugsbehandling, har ret til en lægesamtale, hvor der gennemføres en lægelig undersøgelse for misbruget og afhængigheden (herunder behov for abstinensbehandling). Borgeren skal undersøges for både de psykiske og fysiske funktionsnedsættelser, der knytter sig til misbruget. 
 • For at sikre den fornødne sammenhæng og helhed i indsatsen bør de involverede faggrupper være bekendt med retningslinjerne for både den lægelige og den sociale stofmisbrugsbehandling. 

3.3.2 Lovgivning 

3.3.3: Stofmisbrugsbehandlingen bør foregå integreret og som minimum koordineret med behandling af eventuelle psykiske lidelser.
 

En koordineret/integreret behandling bør foregå med virksomme metoder i forhold til den aktuelle kombination af misbrug og den/de psykiske problemstillinger. 

En koordineret/integreret behandling for stofmisbrug og psykiske lidelser består af: 

 • ydelser fra sundhedssystemet, som er koordinerede/integrerede mellem de sundhedsfaglige instanser (f.eks. lægekonsulenter i misbrugscenteret, sundhedsfagligt personale fra regionens behandlingspsykiatri, privatpraktiserende læger, sundhedsfagligt personale i sundhedssystemet mv.). 
 • ydelser i kommunalt regi, som er koordinerede/integrerede mellem de kommunale instanser (f.eks. social- og sundhedsfaglige medarbejdere eller psykologer i misbrugscenteret, socialpsykiatrien mv.). 
 • et samlet procesforløb mellem de sundhedsfaglige instanser og de kommunale instanser. 

3.3.3 Referencer & Lovgivning 

3.3.4: Der skal udarbejdes individuelle koordinerende indsatsplaner for borgere med misbrug og svære psykiske lidelser og/eller borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug, som har meget komplekse sociale problemstillinger. 
 

 • Alle misbrugsbehandlere og sagsbehandlere har et ansvar for at tage kontakt til koordinatoren i regionen/kommunen, hvis der vurderes at være et behov for at udarbejde en individuel koordineret indsatsplan. 
 • Der skal udarbejdes individuelle koordinerende indsatsplaner for de borgere, der er i målgruppen. 
 • Indsatserne i de koordinerende indsatsplaner skal tilbydes som integrerede indsatser. Der skal være særligt fokus på, at borgeren kan magte at deltage i de aftalte indsatser. Der skal i denne sammenhæng tages hensyn til de udfordringer og præferencer, borgeren har, og den mængde af indsatser, som borgeren kan overskue. 
 • Det er koordinatorens ansvar at aftale tidspunkt for opfølgningsmøde om de koordinerende indsatsplaner (det henstilles, at der maksimalt går 6 mdr. mellem møderne). Det er den koordinerende funktion, der skal indkalde til møder i henhold til den aftalte tidsplan. Andre aktører kan tage kontakt til den koordinerende funktion med henblik på et møde tidligere end aftalt, hvis det skønnes nødvendigt. 

3.3.4 Referencer

3.3.5: Samtidigt stofmisbrug og psykisk lidelse er ikke en legitim årsag til at afvise at give borgeren behandling. 
 

 • Den regionale behandlingspsykiatri må ikke afvise at udrede eller behandle borgere med en behandlingskrævende psykisk lidelse med den begrundelse, at borgeren har et stofmisbrug. Ligeledes må kommunen ikke afvise at udrede eller behandle borgere med stofmisbrug med den begrundelse, at borgeren har en psykisk lidelse. 

3.3.5 Referencer

3.3.6: Regioner og kommuner bør have fokus på, at personalet har kompetencerne til at sikre en integreret behandling i såvel psykiatrien som i stofmisbrugsbehandlingen. 
 

3.3.6 Referencer & Lovgivning 

3.3.7: Den sociale stofmisbrugsbehandling bør tilpasses borgerens eventuelle psykiske lidelser og tilrettelægges i overensstemmelse med borgerens behov. Det bør sikres gennem støtte og sparring fra misbrugspsykologer, psykiatere, psykiatriske sygeplejersker og/eller læger. 
 

Tilpasning af behandlingen og støtte og sparring kan fx omhandle: 

 • hvordan borgeren kan støttes konkret i forhold til sin psykiske lidelse, således at vedkommende får mest mulig gavn af sin stofmisbrugsbehandling. 
 • hvordan stofmisbrugsbehandleren kan tilrettelægge misbrugsbehandlingen således, at den sociale indsats imødegår de konkrete problemstillinger, som borgeren oplever i forbindelse med sin psykiske lidelse. Dette kan eksempelvis foregå i samarbejde med misbrugscentrets psykolog. 

3.3.7 Referencer & Lovgivning 

3.3.8: Lægeligbehandling af psykiske lidelser bør være integreret med den sociale indsats, og i den sociale indsats bør der være opmærksomhed på borgerens eventuelle behov for støtte i forhold til den lægelige behandling. 
 

Opmærksomhedspunkter kan være (efter den enkelte borgers behov og ønske om støtte): 

 • borgerens økonomiske forudsætninger for at finansiere evt. medicinering (tilskud, økonomisk administration og evt. økonomisk støtte til den medicinske behandling i startfasen, før ansøgningen om tilskud er gennemført i Lægemiddelstyrelsen). 
 • støtte til borgeren til indkøb af medicinen (fx forny recepter og afhente medicin på apoteket) og planlagt indtagelse af medicinen ifølge ordinationen. 
 • monitorere virkning af medicinen (herunder symptomer på den psykiske lidelse, bivirkninger, manglende eller negativ respons på præparatet), fx ved at borger, ordinerende læge og misbrugsbehandlere samarbejder om denne monitorering med udgangspunkt i ordinerende læges anvisninger. 

3.3.8 Referencer & Lovgivning 

Sidst opdateret 12/04 2016