3.3.7 Referencer & Lovgivning

Referencer:

M. Hesse og B. Thylstrup, Ambulant behandling af stofmisbrug. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2011. 

Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus. Oslo., s. 60, 2012. 

Kommunernes Landsforening, Kvalitet og organisering. s. 15, 2009. 

Sundhedsstyrelsen, Retningslinjer for de koordinerende indsatsplaner. s. 13, 2014. 

Århus Kommune, Center for Misbrugsbehandling; Center Basen, og Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, Projekt bedre udredning – kvalitet i den psykiatriske udredning af sindslidende misbrugere.

Lovgivning:

Retssikkerhedslovens § 1, nr. 3. De sociale myndigheder har pligt til at tilrettelægge en tidlig helhedsorienteret hjælp. 

Retssikkerhedslovens § 5. Kommunen skal sørge for en helhedsvurdering af borgerens behov, herunder om der er behov for hjælp efter andre regler. 

Retssikkerhedslovens § 6. Hvis en borger har brug for at få hjælp i en længere tid, skal kommunalbestyrelsen tidligt i forløbet tilstræbe at tilrettelægge hjælpen ud fra en samlet vurdering af pågældendes situation og behov på længere sigt. 

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1, Kvalitetsmodellens kriterium 5 Tilbuddet understøtter borgerens fysiske og mentale sundhed. Nogle af de indikatorer, socialtilsynet bedømmer, er, at borgeren med støtte fra tilbuddet har adgang til relevante sundhedsydelser, samt at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgerens fysiske og mentale sundhed. 

Sidst opdateret 10/12 2018