Retningslinje for kerneydelser i social stofmisbrugsbehandling

Formål

Formålet med retningslinjen er at præcisere kerneydelsen i den sociale stofmisbrugsbehandling samt arbejdsdelingen og koordinationen med den lægelige stofmisbrugsbehandling.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Kerneydelser i social stofmisbrugsbehandling

Behandling efter § 101 omfatter en socialpædagogisk eller psykologisk funderet indsats. Indsatsen planlægges i forbindelse med udarbejdelse af en behandlingsplan, så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Den sociale stofmisbrugsbehandling er baseret på borgerens motivation og frivillighed, og det individuelle udgangspunkt er derfor altafgørende. Indsatserne i den sociale stofmisbrugsbehandling tilrettelægges ud fra den enkelte borgers funktionsnedsættelser og kan desuden have forskelligt metodisk udgangspunkt. Der er store variationer og forskellige grader af intensitet i den sociale behandling. Hovedsigtet med den sociale behandling er at hindre en yderligere funktionsnedsættelse, og medvirke til at borgeren får forbedret sin sociale og personlige funktion, med henblik på at borgeren oplever en forhøjet livskvalitet.

3.1 Reference

Anvisninger for kerneydelser i social stofmisbrugsbehandling 
 

3.1.1: Der bør være en tæt sammenhæng mellem den sociale og den sundhedsfaglige indsats i stofmisbrugsbehandlingen. Det enkelte behandlingssted bør sikre både en medicinsk og en social stofmisbrugsbehandling, når der er behov for det. 
 

 • Det er den socialfaglige stofmisbrugsbehandler, der har ansvaret for at tilrettelægge den sociale stofmisbrugsbehandling, i samarbejde med borgeren. 
 • Det er den behandlende læge, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af den medicinske stofmisbrugsbehandling. 
 • Behandlingsstedet bør sikre såvel sociale som lægefaglige kompetencer, for at sikre den nødvendige behandling. 
 • Det er kommunens ansvar, at borgeren får den rette og helhedsorienterede hjælp.  

3.1.1 Referencer & Lovgivning 

3.1.2: Indsatser og ydelser i den sociale stofmisbrugsbehandling bør tilrettelægges efter borgerens ønsker og behov. 
 

 • Den sociale indsats skal tilrettelægges, så borgeren inddrages aktivt. 
 • Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens problemforståelse, og målet med stofmisbrugsbehandlingen aftales mellem borger og behandler. 

3.1.2. Referencer & Lovgivning 

3.1.3: Personer med både stof- og alkoholmisbrug skal tilbydes behandling for begge dele. 
 

 • Dette bør foregå i samarbejde mellem den sociale stofmisbrugsbehandling og den kommunale alkoholbehandling. 

3.1.3 Lovgivning 

3.1.4: Den sociale stofmisbrugsbehandling bør tilrettelægges, så den opleves meningsfuld for den enkelte borger. 
 

Borgerens tilfredshed med stofmisbrugsbehandlingen har stor betydning for gennemførelse og effekt af stofmisbrugsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at borgeren oplever, at indsatser og ydelser er meningsfulde og modsvarer borgerens problemforståelse. 

For at sikre, at stofmisbrugsbehandlingen opleves meningsfuld for borgeren, er det vigtigt, at: 

 • stofmisbrugsbehandlingen fremstår overskuelig. Det skal være tydeligt for borgeren, hvilke indsatser og ydelser der gives, og hvad disse skal hjælpe til. 
 • behandlingen forklares i et sprog, der giver mening for borgeren, ligesom han eller hun oplever at have medindflydelse og medansvar i forhold til behandlingsforløbet. 
 • det er klart for borgeren, hvordan de mål, som behandler og borger sammen opstiller, hænger sammen med de tiltag, der er i behandlingen. 
 • der følges op på de tiltag, der sættes i værk. 
 • der er fokus på borgerens mål og drømme for livet. 

3.1.4 Referencer & Lovgivning 

3.1.5: Der bør være en respektfuld samtalekultur, hvor dialogen mellem borger og medarbejdere i misbrugsbehandlingen er præget af lydhørhed og nysgerrighed. Borgeren bør betragtes som den bedste kilde til forståelse af hans eller hendes ståsted og liv. 
 

Det er vigtigt, at: 

 • der er en ramme og atmosfære, hvor borgeren føler sig velkommen. 
 • personalet i stofmisbrugsbehandlingen opleves tilgængeligt, og at der er mulighed for at få hjælp, både i form af samtaler og praktisk støtte, når dette er relevant. 

3.1.5 Referencer & Lovgivning 

3.1.6: Borgeren bør tilbydes et opfølgende behandlingstilbud, da dette kan medvirke til fastholdelse af positive behandlingsresultater i en længere periode efter endt stofmisbrugsbehandling. 
 

Et opfølgende behandlingstilbud har som mål at fastholde positive resultater af stofmisbrugsbehandlingen og dermed forebygge slip eller tilbagefald. 

3.1.6 Referencer

Sidst opdateret 12/04 2016