Retningslinje for anvendelse af evidensbaserede metoder

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at behandlingen sker med udgangspunkt i relevant forskning og dokumentation på området. 

Målgruppe

Alle behandlingsinstitutioner, ledere og medarbejdere i den sociale stofmisbrugsbehandling. 

Evidensbaseret behandling

Evidensbaseret behandling kan defineres som følger: 

”Evidensbaseret behandling er den samvittighedsfulde, eksplicitte og velovervejede brug af den aktuelt bedste dokumentation i beslutninger om behandlingen af den enkelte borger. Evidensbaseret behandling betyder at integrere den enkelte behandlers ekspertise med den bedste tilgængelige eksterne evidens fra systematisk forskning”.

Den enkelte behandlers ekspertise er de kompetencer, herunder uddannelse og efteruddannelse, og den dømmekraft, den enkelte socialfaglige medarbejder erhverver gennem sin erfaring og praksis.

Den bedste tilgængelige eksterne evidens er den viden, der kommer fra relevant systematisk forskning i, hvad der virker og har effekt og betydning for borgerens progression. Den tilgængelige viden er ikke begrænset til viden, der kommer fra randomiserede forsøg eller metaanalyser. Evidensbaseret behandling er i sit udgangspunkt ment som en bottom-up praksis, der tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og den enkelte behandlers kompetencer og evner til at inddrage de bedste løsninger til at tilgodese disse behov. Den enkelte socialarbejder pålægges således ansvaret for at praktisere en kompetent behandling, der tager udgangspunkt i borgerens behov, ud fra den bedste tilgængelige viden. Det er ledelsens ansvar at sikre, at de organisatoriske og ressourcemæssige rammer understøtter dette.

3.5 Reference

Anvisninger for anvendelse af evidensbaserede metoder 
 

3.5.1: I evidensbaseret behandling anvendes de bedst dokumenterede metoder/strategier, som de fremgår af den aktuelt bedste forskningsbaserede viden, til at afhjælpe den enkelte borgers behov/problemer. 
 

3.5.1 Referencer 

3.5.2: Den evidensbaserede praksis bør implementeres med så høj fidelitet som muligt. Med dette menes, at praksis så vidt muligt udføres på den måde, som den er beskrevet i de originale vejledninger, protokoller, manualer mv. 
 

3.5.2 Referencer

3.5.3: Den enkelte behandler bør søge og anvende de aktuelt bedst dokumenterede metoder til at afhjælpe den enkelte borgers behov/problemer. 
 

3.5.3 Referencer & Lovgivning 

3.5.4: Den behandlende organisation bør muliggøre og fremme den enkelte socialfaglige medarbejders brug af de aktuelt bedst dokumenterede metoder/strategier. 
 

3.5.4 Referencer

Sidst opdateret 12/04 2016