Retningslinje for udskrivning

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre:

  • At udskrivningen sker i samarbejde mellem borger og relevante indsatssystemer.
  • At borgeren ikke lider overlast ved udskrivning.

Målgruppe

Borgere som bliver udskrevet fra et stofmisbrugsbehandlingstilbud.

Udskrivning

Udskrivning sker ved afslutning af et behandlingsforløb, uanset om der er tale om en planlagt afslutning, overflytning til en anden kommune eller et andet behandlingssystem, at borgeren udebliver fra behandlingen, eller at behandlingen afsluttes af anden grund.

Anvisninger for udskrivning 
 

2.11.1: Ved udskrivning skal følgende oplysninger registreres i stofmisbrugsdatabasen: 
 

  • Dato for afsluttet behandling.
  • Borgerens status (ophørt, stabiliseret, tilbagefald eller ikke færdigbehandlet).
  • Årsag til afslutning af behandlingen.

Inden borgeren udskrives, bør behandlingsstedet sikre sig, at de har indhentet de relevante data til efterfølgende kvalitetssikring og evaluering af behandlingen. 

2.11.1 Referencer & Lovgivning 

2.11.2: Ved udskrivning skal misbrugsbehandleren udarbejde en status på behandlingsforløbet, som skal noteres i behandlingsplanen. Denne status bør så vidt muligt laves i samarbejde med borgeren. Hvis borgerens opfattelse afviger fra behandlerens, bør borgerens opfattelse noteres i behandlingsplanen. 
 

2.11.3: Status på behandlingsplanen bør omfatte baggrund for udskrivningen, vurdering af opnåelse af behandlingsmål, borgerens ønsker, fortsatte behov for støtte og plan for fremadrettet forløb. 
 

En status på behandlingsplanen bør omfatte alle de nævnte forhold:  

  • Baggrund for udskrivningen, herunder hvilke tiltag der har været iværksat, hvis borgeren afslutter behandlingen på anden vis end planlagt (borgeren udebliver, afslutning på borgerens anmodning, borgeren flytter, borgeren overflyttes til Kriminalforsorgen, borgeren er udskrevet til andet behandlingstilbud, borgeren er udskrevet til hospital, borgerne er bortvist fra behandlingstilbuddet mv.). 
  • Vurdering af opnåelse af behandlingsmål, herunder vurdering af borgerens psykiske og fysiske funktionsnedsættelser samt sociale problemer. Her kan fx resultaterne fra vurderingsinstrumentet EuropASI benyttes. 
  • Borgerens ønsker for misbrugsrelevante mål på kort og lang sigt. 
  • Med udgangspunkt i behandlingsplanen beskrives de misbrugsrelevante problemstillinger, hvor borgeren fortsat har behov for støtte. 
  • En plan for det fremadrettede misbrugsrelevante forløb, som omfatter forpligtende aftaler med relevante parter om hvem, der er ansvarlig for hvilke tilbud og ydelser. 

2.11.4: Borgerens udskrivning bør koordineres med eventuelle andre relevante indsatssystemer. 
 

2.11.4 Referencer & Lovgivning 

2.11.5: Det bør undgås, at borgeren udskrives til de samme belastninger og mangler på ressourcer, som eksisterede før behandlingsstart. 
 

2.11.5 Referencer & Lovgivning 

2.11.6: Hvis borgeren udskrives på grund af udeblivelse eller bortvisning fra behandling, eller hvis borgeren forlader behandlingen, bør behandlingsstedet undersøge årsagerne til borgerens frafald, og om behandlingsindsatsen har været tilstrækkelig relevant. 
 

2.11.6 Referencer & Lovgivning 

Sidst opdateret 12/04 2016