Retningslinje for screening og udredning

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre den højst mulige kvalitet og ensartethed i screening og udredning af psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer hos borgere, der søger behandling for deres stofmisbrug.

Formålet med screening er, at det så tidligt som muligt i behandlingsforløbet bliver afdækket, om en borger har psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer, som efterfølgende bør udredes og behandles som en integreret del af et misbrugsbehandlingsforløb.

Formålet med udredning er at følge op på screeningsresultater, der indikerer psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer. Udredningen bruges til at tilrettelægge misbrugsbehandlingen, så der bliver taget højde for borgerens funktionsniveau, og så behandlingen bliver gennemført koordineret og i samarbejde med de nødvendige professionelle aktører.

Målgruppe

Alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Screening

Screening forstås som en metode til systematisk at opspore specifikke symptomer på ikke-afdækkede psykiske og fysiske funktionsnedsættelser eller vanskeligheder samt sociale problemer. Screening kan være en del af en mere omfattende udredning, herunder diagnosticering. Screening kan ikke i sig selv føre til diagnosticering. For definition af forskellige niveauer i screening, se modellen nedenfor.

Udredning

Med udredning menes at belyse, synliggøre og afklare ressourcer og problemer på en systematisk måde. Udredning kan indebære et bredt spektrum af metoder som fx almindelige samtaler og observation af adfærd eller systematiske, diagnostiske interview og neuropsykologisk udredning. Udredning kan både indeholde screening og diagnosticering. For definition af forskellige niveauer i udredning, se modellen nedenfor.

Kvalitet i screening og udredning

Kvalitet i screening og udredning forudsætter anvendelse af udredningsmanualer baseret på aktuelt bedste viden og standardiserede screeningsværktøjer. Fortolkningen af resultater bør varetages af autoriserede eller akkrediterede praktikere, som har demonstreret kernekompetencer inden for det praksisområde, der modsvarer borgerens konkrete problematikker.

2.4 Referencer

Forholdet mellem screening og udredning kan illustreres, som vist i modellen nedenfor. 

Illustration til nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

 1. Generel screening: Generel screening med EuropASI (European Addiction Severity Index) udføres, og resultaterne vurderes af stofmisbrugsbehandlere, visitationsteam eller lign. På baggrund af den generelle screening vurderes det, om der er sociale, psykiske eller fysiske belastninger, som skal screenes/udredes nærmere.
   
 2. Basal screening: For sociale problemer udføres og vurderes basal screening af stofmisbrugsbehandlere, sagsbehandlere o.l. for at identificere barrierer ift. fx bolig, familie og beskæftigelse. Basal screening for psykiske lidelser (fx KL’s basis-screener) kan udføres af stofmisbrugsbehandlere, mens resultaterne skal vurderes af psykolog/psykiater/læge. Basal screening for fysiske lidelser kan udføres af fx sygeplejerske ved en sygeplejefaglig optegnelse eller læge ved den lægesamtale, alle borgere, der anmoder om stofmisbrugsbehandling, har ret til.
   
 3. Grundigere screening/udredning: For sociale problemer kan grundigere screening/udredning (fx VUM, Voksenudredningsmetoden) udføres og vurderes af stofmisbrugsbehandlere, sagsbehandlere o.l. Grundigere screening/udredning for psykiske lidelser udføres af psykolog, psykiater, læge eller specialuddannede medarbejdere og skal vurderes af psykolog, psykiater eller læge. Grundigere screening/udredning af fysiske/somatiske lidelser udføres og vurderes af læge.
   
 4. Specialistudredning: For sociale problemer og psykiske lidelser kan fx VISO inddrages i særligt komplicerede sager. For psykiske og fysiske lidelser er det specialtrænet psykolog/psykiater/læge, der udfører og vurderer.

Anvisninger for screening og udredning
 

2.4.1: Screening og udredning skal foregå i et tæt samarbejde med borgeren, som skal informeres om, hvordan screening og udredning udføres, hvad det skal bruges til, og hvordan der følges op. 
 

2.4.1 Referencer & Lovgivning

2.4.2: Generel screening for uautoriseret brug af psykoaktive stoffer eller lægeordineret medicin er nødvendig, for at den rette stofmisbrugsbehandlingsindsats kan tilrettelægges. 
 

2.4.2 Referencer & Lovgivning

2.4.3: Basal screening for sociale problemer, psykiske vanskeligheder og fysiske/somatiske lidelser med efterfølgende grundigere screening og udredning af identificerede belastningsområder er nødvendigt for at sikre den rette stofmisbrugsbehandlingsindsats. 
 

2.4.3 Referencer & Lovgivning

2.4.4: Screening og udredning af sociale problemer, psykiske vanskeligheder og fysiske/somatiske lidelser bør gennemføres af en fagperson med specifikke kompetencer til screening og udredning. 
 

2.4.4 Referencer & Lovgivning

2.4.5: Den fagperson, der skal tolke og konkludere på screeningsresultaterne, bør have den rette uddannelsesmæssige baggrund for dette. 
 

2.4.5 Referencer & Lovgivning

2.4.6: Der bør tilbydes specialistudredning til borgere, som på baggrund af en grundigere screening og udredning vurderes at have psykiske eller fysiske belastninger, der kræver yderligere udredning. 
 

2.4.6 Referencer & Lovgivning

2.4.7: Den generelle screening og den basale screening bør være afsluttet indenfor 14 dage efter, at en borger er startet i et behandlingsforløb. 
 

2.4.7 Referencer & Lovgivning

2.4.8: Den grundigere screening og udredning bør være afsluttet inden for 4-6 uger efter, at en borger er startet i et behandlingsforløb. 
 

2.4.9: Borgeren skal altid informeres om screeningens og udredningens resultater. Hvis resultaterne peger på et behov for stofmisbrugsbehandling, skal borgeren informeres om mulige behandlingstilbud. 
 

2.4.9 Referencer & Lovgivning

2.4.10: Resultaterne fra screeningen og udredningen bør anvendes aktivt i planlægningen af stofmisbrugsbehandlingen. 
 

2.4.11: Misbrugsbehandleren skal i forbindelse med screening og udredning være opmærksom på, om borgeren har hjemmeboende børn under 18 år. 
 

Hvis borgeren har hjemmeboende børn under 18, er det vigtigt, at borgeren informeres om: 

 • hvilken støtte vedkommende kan forvente fra stofmisbrugsbehandlingen 
 • hvordan ansvars- og opgavefordelingen er mellem stofmisbrugsbehandling og børne-familieforvaltningen, herunder behandlerens skærpede underretningspligt 

2.4.11 Referencer & Lovgivning

2.4.12: Misbrugsbehandleren skal i forbindelse med screening og udredning være opmærksom på, om borgeren venter barn. 
 

 • Hvis borgeren venter barn, bør misbrugsbehandleren henvise borgeren til det regionale familieambulatorium, som tilbyder stofmisbrugsbehandling og specialiseret svangreomsorg til borgere med stofmisbrug, der venter barn. Se også den nationale retningslinje for social stofmisbrugsbehandling og sundhedsfaglige indsatser. 

2.4.12 Referencer & Lovgivning

2.4.13: Der bør etableres samarbejdsaftaler og -strukturer internt i misbrugsbehandlingen og eksternt med andre aktører omkring screening og udredning, så resultaterne følges op med behandlingstilbud, hvor der er behov for dette. 
 

2.4.14: Hvis en udredning af en borgers sociale problemstillinger kræver særlig specialiseret viden, bør kommunen kontakte VISO og inddrage VISO’s specialister, hvis det er relevant. 
 

2.4.14 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 10/12 2018