Retningslinje for borgerinddragelse

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at den enkelte borger inddrages igennem hele stofmisbrugsbehandlingsforløbet, således at indsatser og ydelser tilrettelægges i overensstemmelse med borgerens ønsker, erfaringer og behov.

Målgruppe

Borgere, som henvender sig med ønske om stofmisbrugsbehandling, og borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Borgerinddragelse

Borgerinddragelse er en central del af principperne bag recovery og rehabilitering, fordi målet med behandlingen er et meningsfuldt og tilfredsstillende liv defineret og styret af borgeren selv. Derfor må alle elementer af den sociale stofmisbrugsbehandling foregå med blik for borgerens ønsker, ressourcer og konkrete situation. Borgerinddragelse er et samarbejde om misbrugsbehandlingsforløbet, hvor borgeren træffer beslutninger vedrørende behandlingen i samråd med de involverede fagpersoner.

Det er en forudsætning for reel inddragelse, at borgeren oplever at blive anerkendt af de medarbejdere og i de institutioner, som varetager det sociale arbejde. Normer, regelsæt og arbejdsgange i en institution kan f.eks. være hindringer for, at borgeren oplever sig anerkendt, og det forringer mulighederne for borgerens medinddragelse og dermed udbyttet af indsatsen. At borgeren er inddraget i behandlingen og oplever behandlingstiltagene som meningsfulde har en betydning for gennemførelsen og effekten af behandlingen.

2.2 Referencer

Anvisninger for borgerinddragelse
 

2.2.1: Misbrugsbehandleren bør tilrettelægge behandlingen i samarbejde med borgeren og inddrage borgerens perspektiv i behandlingen.
 

Det er herunder afgørende, at:

 • der er rum for en god dialog mellem behandler og borger, og at dialogen er præget af anerkendelse, lydhørhed og forståelse
 • behandleren udviser god dømmekraft i mødet med borgeren
 • behandleren kan tage hensyn til konteksten og forvalte sin autoritet etisk og retfærdigt
 • borgerens perspektiv inddrages, dokumenteres og er synligt i behandlingen af borgerens sag
 • der så vidt muligt arbejdes på grundlag af borgerens ønsker og forudsætninger
 • borgeren indgår i planlægningen af og opsætningen af mål for det samlede behandlingsforløb sammen med behandleren

2.2.1 Referencer & Lovgivning

2.2.2: Misbrugsbehandleren bør sikre sig, at borgeren er informeret om alle væsentlige aspekter af sin sag.
 

Behandleren bør så vidt muligt sikre, at borgeren har kendskab til institutionens praksis, herunder institutionelle vaner og traditioner:

 • Behandleren bør have kendskab til lovgivning inden for stofmisbrugsområdet og anden relevant lovgivning indenfor det sociale område.
 • Behandleren bør undersøge, om borgeren er berettiget til støtte efter anden lovgivning knyttet til andre forvaltningsområder.
 • Hvis borgeren har ret til ydelser fra andre institutioner eller forvaltningsområder, bør behandleren hjælpe borgeren med at få kontakt til disse steder.

2.2.2 Referencer & Lovgivning

2.2.3: Misbrugsbehandleren bør udarbejde en behandlingsplan, som tager udgangspunkt i borgerens ønsker, erfaringer og behov for misbrugsbehandling.
 

 • Behandlingsplanen skal koordineres med den sociale handleplan, jf. Serviceloven § 141, så en sammenhængende og helhedsorienteret indsats sikres. 

2.2.3 Referencer & Lovgivning

2.2.4: Misbrugsbehandleren bør sikre sig, at borgeren er informeret om muligheden for at lade sig repræsentere eller bistå af andre.
 

2.2.4 Referencer & Lovgivning

2.2.5: Behandlingsforløbet bør tilrettelægges, så det er tydeligt for borgeren, hvornår og hvordan beslutninger træffes.
 

 • Beslutninger angående behandlingsforløbet bør træffes af de relevante fagpersoner i samråd med borgeren.
 • Det skal gøres klart for borgeren, hvilke oplysninger, der er fortrolige. Eksempelvis skal borgeren informeres om, at behandleren har underretningspligt, hvis der er børn under 18 år i hjemmet, der kan have behov for særlig støtte, jf. Serviceloven § 153.
 • Behandleren bør sikre sig, at borgeren forstår de faglige prioriteringer.

2.2.5 Referencer & Lovgivning

2.2.6: Borgeren bør løbende høres om, hvorvidt vedkommende oplever sig inddraget i tilstrækkelig grad.
 

2.2.6 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016