Retningslinje for behandlingsplanen

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at der udarbejdes en behandlingsplan for alle borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Behandlingsplanen skal sikre:

  • et målrettet, effektivt og koordineret misbrugsbehandlingsforløb
  • at pårørende og relevante samarbejdsparter uden for institutionen inddrages i det omfang, borgeren ønsker og tillader det
  • at behandlingsplanen er udformet, så den giver borgeren overblik over udredning, behandling og indsatser
  • at behandlingen modsvarer borgerens behandlingsbehov - og ønsker

Målgruppe

Borgere indskrevet i stofmisbrugsbehandling.

Behandlingsplan for den sociale stofmisbrugsbehandling

Behandlingsplanen for den sociale stofmisbrugsbehandling er et redskab til styring af stofmisbrugsbehandlingen. Behandlingsplanen er en nedskrevet, individuel plan (inkl. evt. lægelig behandlingsplan) for et udrednings- og/eller behandlingsforløb, som løbende justeres på baggrund af udredning, undersøgelsesresultater og vurdering af behandlingseffekt. Behandlingsplanen udformes og justeres i samarbejde med borgeren, hvor det er muligt, og skal indeholde en beskrivelse af behandlingens mål, indsatser og varighed. Behandlingsplanen er en del af en § 141 handleplan.

§ 141 handleplan

Ifølge servicelovens § 141 skal kommunen tilbyde at udarbejde en handleplan, når hjælpen ydes til:

  • personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • personer med alvorlige sociale problemer, der ikke eller kun med betydelig støtte kan opholde sig i egen bolig
  • personer, som har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder

Den kommunale § 141 handleplan og behandlingsplanen for stofmisbrug skal koordineres med henblik på at tilvejebringe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Udarbejdelse af en § 141 handleplan skal ske i en kontinuerlig proces, hvor mål og indsats løbende følges og justeres efter behov.

Den lægelige behandlingsplan

Den lægelige behandlingsplan er en del af den samlede behandlingsplan, som er en del af den samlede § 141 handleplan. Af den lægelige behandlingsplan skal fremgå, hvad sigtet med den sundhedsfaglige behandling aktuelt er, og hvilke aftaler der er indgået omkring forløbet. Såfremt der er foretaget eller planlagt delegation af behandlingen, skal dette nærmere beskrives i behandlingsplanen. Evt. samarbejde og koordinering vedr. borgerens sideløbende behandling ved speciallæge skal også beskrives. Den lægelige behandlingsplan indgår som en del af journalen.

Anvisninger for behandlingsplanen
 

2.6.1: Inden for 14 dage efter, at en borger har anmodet om behandling, bør der være udarbejdet en behandlingsplan i et tæt samarbejde med borgeren. 
 

2.6.1 Referencer & Lovgivning

2.6.2: Behandlingsplanen bør baseres på borgerens behov, mål og ønsker om forandring, samt på borgerens psykiske og fysiske funktionsnedsættelser og sociale problemer.
 

2.6.2 Referencer & Lovgivning

2.6.3: Behandlingsplanen bør udformes i samarbejde mellem misbrugsbehandleren og borgeren og på basis af frivillighed og gensidig forståelse.
 

2.6.3 Referencer & Lovgivning

2.6.4: Hvis borgeren får udarbejdet en handleplan efter servicelovens § 141, skal relevante dele af denne handleplan udleveres til behandlingstilbuddet og inddrages i den socialfaglige behandlingsplan.
 

2.6.4 Referencer & Lovgivning

2.6.5: Behandlingsplanen bør sikre, at den indsats, der til enhver tid ydes til borgeren, er veldokumenteret og indeholder beskrivelser af borgerens ressourcer og funktionsnedsættelser og de strategier, som modsvarer borgerens behandlingsbehov.
 

  • Resultaterne fra borgerens udredning og screening, f.eks. i form af resultaterne fra EuropASI, bør inddrages aktivt i udarbejdelsen af behandlingsplanen

2.6.5 Referencer & Lovgivning

2.6.6: Borgeren bør tilbydes, at vedkommendes nærmeste netværk bliver inddraget i udarbejdelsen af behandlingsplanen.
 

2.6.6 Referencer & Lovgivning

2.6.7: Behandlingsplanen bør revurderes, hvis borgeren anmoder om dette.
 

2.6.8: Behandlingsplanen bør indeholde beskrivelser af eventuelle andre aktørers opgave- og ansvarsfordeling, myndighed og tidspunkt for opfølgning.
 

2.6.8 Referencer & Lovgivning

2.6.9: For at sikre at behandlingen modsvarer borgerens behov, bør behandlingsplanen løbende vurderes og justeres efter behov. Justeringer bør så vidt muligt foretages i samarbejde med borgeren.
 

2.6.9 Referencer & Lovgivning

2.6.10: Ved udarbejdelse af behandlingsplanen bør det noteres i behandlingsplanen, hvilken medarbejder der har ansvar for at kontakte borgeren for at følge op, efter at borgeren har afsluttet sin behandling, samt hvordan borgeren kontaktes.
 

  • Ifølge kvalitetsstandarden for den sociale stofmisbrugsbehandling skal borgeren kontaktes én og seks måneder efter afsluttet behandling for at følge op på behandlingsplanen. Ved at skrive aftaler om opfølgning ind i behandlingsplanen, når den udarbejdes, sikrer man, at borgeren bliver orienteret om opfølgningen, og hvordan den gennemføres.

2.6.10 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016