Retningslinje for afgørelse om behandling og frit valg

Formål

Formålet med retningslinjen er at sikre, at borgere inden for målgruppen tilbydes de muligheder for behandling, servicelovens § 101 samt § 101a giver ret til.

Målgruppe

Alle borgere, der visiteres til stofmisbrugsbehandling.

Afgørelse

Kommunen træffer afgørelsen om, om en borger skal bevilges misbrugsbehandling. En afgørelse fastslår, hvad der er eller skal være ret for borgeren i en given sag. En afgørelse kan omfatte hvilke ydelser, der bevilges, og omfanget af ydelserne. En afgørelse kan også være et afslag. Afgørelsen skal altid indeholde afgørelsens resultat, begrundelse, retsgrundlag og klagevejledning ved et eventuelt afslag eller delvist afslag.

Frit valg

Borgeren har ret til at vælge mellem offentlige og private godkendte behandlingstilbud af tilsvarende karakter som det, kommunen har visiteret til. For borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling jf § 101a, er der ikke mulighed for frit valg af behandlingstilbud.

Anvisninger for afgørelse om behandling og frit valg
 

2.5.1: Borgeren skal have en afgørelse om tilsagn eller afslag på misbrugsbehandling med en begrundelse herfor. Afgørelsen bør formidles til borgeren på en måde, så det er klart og tydeligt for borgeren, hvad afgørelsen indebærer. 
 

2.5.1 Referencer & Lovgivning

2.5.2: Borgeren har ret til at få en skriftlig begrundelse for en afgørelse, der ikke giver fuldt ud medhold. 
 

  • Afgørelser om tilbud på stofmisbrugsbehandling bør altid gives skriftligt. 
  • Skriftlige afgørelser, som kan påklages, skal ledsages af en klagevejledning. 

2.5.2 Referencer & Lovgivning

2.5.3: Afgørelse om behandling og/eller afslag skal indeholde en udførlig begrundelse for afgørelsen. 
 

Kommunens afgørelse skal indeholde: 

  • En beskrivelse af, hvad borgeren har ansøgt om. 
  • Ved bevilling af behandling: Begrundelse for og formål med den behandling, borgeren visiteres til, målet med behandlingen samt indhold i behandlingen, beskrivelse af behandlingens intensitet og varighed, samt eventuelle andre hjælpe- eller specialydelser, opfølgning på behandlingen og retsgrundlag for behandlingen. 
  • Ved afslag på behandling: Begrundelse for afslaget og retsgrundlag og baggrund for afgørelsen. Afslaget skal gives skriftligt. 
  • En klagevejledning om borgerens ankemuligheder. 

Derudover bør afgørelsen om behandling eller afslag indeholde: 

  • Kommunens afgørelse 
  • Støtte til borgeren, hvis han/hun vil klage over afgørelsen ved afslag eller delvist afslag. 

2.5.3 Referencer & Lovgivning

2.5.4: I forbindelse med afgørelsen skal borgeren oplyses om retten til at vælge et andet tilsvarende behandlingstilbud. 
 

Borgere, der visiteres til stofmisbrugsbehandling, skal oplyses om retten til at vælge at blive behandlet på en anden offentlig eller privat institution end den, hvortil bopælskommunen har visiteret. Borgere, der visiteres til lægelig behandling med diacetylmorfin (heroin), kan ikke vælge et andet tilbud end det, der er visiteret til.

2.5.4 Referencer & Lovgivning

2.5.5: Borgeren har ret til vejledning om klagemuligheder. 
 

2.5.5 Referencer & Lovgivning

2.5.6: Det skal ikke forhale eller skade borgerens behandlingsforløb, hvis der opstår uenigheder mellem kommuner om, hvem der har handlepligten. 
 

  • Den kommune, hvor borgeren har folkeregisteradresse eller sidst har haft folkeregisteradresse, skal ved uenighed fungere som opholdskommune, og har dermed handlepligten. Når en eventuel uenighed om en borgeres opholdskommune er afklaret, kan der blive tale om refusion fra opholdskommunen. 

2.5.6 Referencer & Lovgivning

2.5.7: Borgeren skal visiteres til et konkret behandlingstilbud på baggrund af en faglig vurdering og borgerens egne ønsker. 
 

2.5.7 Referencer & Lovgivning

Sidst opdateret 12/04 2016