Lovgivning og ramme omkring tilbud

Spørgsmål og svar om lovgivning og ramme omkring tilbud for anonym ambulant stofmisbrugsbehandling

Er tilbuddet omfattet af behandlingsgarantien?

Nej, det er ikke omfattet af 14 dages behandlingsgaranti at modtaget et anonymt behandlingstilbud. Det står naturligvis borgeren frit for at søge om ordinær behandling. 

Skal der udarbejdes en § 141 handleplan?

Nej, tilbuddet er ikke omfattet af § 141 handleplaner, i det målgruppen er personer uden behov for yderligere støtte efter Serviceloven. 

Skal anonym behandling indskrives i de kommunale kvalitetsstandarder? 

Tilbud om anonym stofmisbrugsbehandling er ikke omfattet af bekendtgørelse om kvalitetsstandard. Kommunen skal via hjemmeside informere om anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling og skabe adgang til, at borgeren kan henvende sig nemt og diskret via mail eller telefon, hvis borgeren ønsker at modtage anonym, ambulant stofmisbrugsbehandling.

Kan man som kommune selv være leverandør eller skal man lave to aftaler?

Jf. lovteksten så skal der minimum være to tilbud tilgængelige – hvoraf det ene skal ligge uden for kommunen.  Det vil sige, at man skal lave minimum en aftale enten med en anden kommune eller med en privat leverandør. 

Hvad med underretningspligten, hvis der er tale om familie med børn?

Den skærpede underretningspligt ved børn er naturligvis stadig gældende. I forsøgsprojekterne er dette blevet gjort klart for borgere med børn ved indskrivning. Ved bekymringer er det vigtigt at få en dialog med den enkelte borger. Vigtigt at huske på, at der er tale om borgere der ønsker en forandring af livssituationen.

Skal det være bopælskommunen der visiterer til tilbuddet?

Der er kommunal visitering til tilbuddet, og det sker gennem den afklarende samtale med borgeren. Der er ingen selvvisitering. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere afgørelseskompetence til de leverandører, der er indgået aftale med. Hvis borgeren er mødt op i en anden kommune end hjemkommunen, kan den afklarende samtale være med til vise, hvor borgeren skal have sit tilbud om behandling.

Betyder anonymiteten at bestemmelser om notatpligt osv. tilsidesættes?

Ja, der er ikke notat pligt jf. lovforslaget. Erfaringerne fra projektkommunerne er, at det er en god ide at føre en form for journal evt. via fiktive cpr. nr. til understøttelse af fremdriften i behandlingen. Derudover giver det også mulighed for senere at lave eventuelle træk på fx hvor mange der benytter tilbuddet, køn, alder osv. 

Hvad vægter borgerne i målgruppen i deres søgning efter anonym stofmisbrugsbehandling?

Erfaringerne fra forsøgsprojektet har vist, at der er forskellige parametre, der spiller ind i forhold til søgning efter anonym stofmisbrugsbehandling.  Udover anonymiteten har det stor værdi, at behandlingen er gratis – og at dette fremgår tydeligt ved en søgning på hjemmesiden. Yderligere spiller det en afgørende rolle i rekrutteringen, at tilbuddet er målrettet målgruppen, og at der er homogenitet i målgruppen. Det er derfor afgørende for rekrutteringen, at det tydeliggøres, hvilken type tilbud der er tale om, og hvad borgeren kan forvente sig af behandlingen. 

Kan man som kommune beholde visitationsretten og kun udlicitere selve tilbuddet?

Ja, man skal bare kunne tilbyde et anonymt sted til den indledende samtale.

Kan borgerne henvende sig hvor de vil, eller kun i de tilbud som kommunen har samarbejdsaftale med?

Borgeren kan ikke henvende sig hvor de vil. Borgeren skal gennem en afklarende samtale – afgørelseskompetencen kan dog uddelegeres til de tilbud kommunen har samarbejdsaftale med.

Er der krav om anonym indberetning til stofmisbrugsdatabasen?

Der er ingen indberetningskrav. 

Hvorfor tilsidesættes retten til lægesamtale?

Den er ikke anonym, så derfor ikke en del af tilbuddet.  

Sidst opdateret 18/09 2015