Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet > Individuelle rådgivningsforløb

Individuelle rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer har mulighed for at få individuelt tilrettelagt støtte til udvikling af den lokale praksis på hjemløshedsområdet. Forløbet har særligt fokus på konkrete udviklingspunkter og lokalt formulerede mål med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) udbyder to gange årligt muligheden for deltagelse i individuelt tilrettelagte rådgivningsforløb til både kommuner og § 110-boformer.

I et individuelt rådgivningsforløb tilrettelægges støtten med udgangspunkt i kommunens eller § 110-boformens valgte udviklingspunkter og formulerede mål. Udviklingspunkterne udvælges på baggrund af en afdækning af eksisterende praksis og en række prioriterede anbefalinger. Rådgivningsforløbet tilpasses og tilrettelægges derfor i høj grad de lokale behov og den lokale kontekst.

Rådgivningsfunktionens implementeringsstøtte tager udgangspunkt i generel viden om implementering og de mangeårige erfaringer med implementering af Housing First-tilgangen, som Rådgivningsfunktionen har oparbejdet siden Hjemløsestrategien i 2009. Rådgivningsfunktionen har særligt fokus på tre centrale forudsætninger for en stærk forankring af Housing First-tilgangen.

De tre forudsætninger er:

 • En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen.
 • En systematisk praksis for at tilbyde borgere i hjemløshed, der flytter i egen bolig, social støtte efter de specialiserede støttemetoder.
 • En organisering og et samarbejde mellem relevante aktører, som understøtter udførelsen af indsatsen.

Indhold i et individuelt rådgivningsforløb

Et individuelt rådgivningsforløb består af tre faser. Indholdet i de tre faser beskrives kort nedenfor, mens information om de konkrete aktiviteter i hver fase kan findes i den overordnede plan for individuelt rådgivningsforløb. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter samt det forventet tidsforløb for de enkelte faser.

Overordnet plan for individuelt rådgivningsforløb (PDF)

Forberede

I forberedelsesfasen foretages en afdækning af den lokale praksis, hvorefter kommunen eller §110-boformen, i samarbejde med Rådgivningsfunktionen, udvælger de strategiske udviklingspunkter, der er afsættet for samarbejdsaftalen med Rådgivningsfunktionen. Efter fastlæggelse af mål for indsatsen indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen eller §110-boformen og Rådgivningsfunktionen. Samarbejdsaftalen har en varighed på halvandet år og dækker arbejdet i forandrings- og forankringsfaserne. Forberedelsesfasen forud for indgåelsen af samarbejdsaftalen forventes at vare ca. tre måneder.

Forandre

I forandringsfasen udfører kommunen eller § 110-boformen det konkrete udviklings- og implementeringsarbejde med afsæt i samarbejdsaftalen og med implementeringsstøtte fra Rådgivningsfunktionen.

Forankre

Forankringsfasen er en kortere periode i slutningen af selve forløbet for samarbejdsaftalen. Fasen har fokus på afslutning (inkl. evaluering) af rådgivningsforløbet og på at understøtte kommunens eller §110-boformens forankring og fastholdelse af fokus på den nye praksis.


Når en kommune eller en § 110-boform ansøger om at få et individuelt rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ”Kort og klart – Individuelle rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et individuelt rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Individuelle rådgivningsforløb med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (pdf)

Det praktiske

Kommuner og § 110-bofomer kan få et individuelt rådgivningsforløb med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet. For at få et sådant forløb, skal man ansøge om det, når Socialstyrelsen to gange årligt igangsætter nye individuelle forløb.

Det er frem til og med fredag d. 14. oktober 2022 muligt at ansøge om et individuelt rådgivningsforløb. Ansøgningsprocessen og nyttig viden i forbindelse med den er beskrevet under nedenstående overskrifter.

Fold alle teksterne ud eller ind

Ansøgning om et individuelt forløb

Det er Rådgivningsfunktionens forventning, at der i denne ansøgningsrunde kan igangsættes op til fire individuelle rådgivningsforløb.

For at ansøge om et individuelt rådgivningsforløb skal man som kommune eller § 110-boform udfylde et kort ansøgningsskema via SurveyXact. Som forberedelse til udfyldelsen kan man med fordel læse dokumentet ”Indhold i ansøgningsskema til individuelle rådgivningsforløb”, hvor spørgsmålene er beskrevet.

Indhold i ansøgningsskema til individuelle rådgivningsforløb (PDF)

For at ansøgningen er gyldig, skal man derudover downloade filen ”Hensigtserklæring om opbakning til udviklingsarbejdet lokalt”, få den underskrevet af den ansvarlige leder jf. de beskrevne forventninger til deltagere, og uploade det underskrevne dokument i SurveyXact undervejs i udfyldelsen. Få derfor gerne underskrevet hensigtserklæringen forud for udfyldelsen af ansøgningsskemaet.

Hensigtserklæring om opbakning til udviklingsarbejdet lokalt (Word)

Det er vigtigt, at ansøgere læser oplysningsskrivelsen vedr. behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om et rådgivningsforløb grundigt, inden udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Oplysningsskrivelse vedr. behandling af personoplysninger i forbindelse med ansøgning om eller tilmelding til et rådgivningsforløb på hjemløshedsområdet (PDF)

Ansøgningsskemaet til individuelle rådgivningsforløb (SurveyXact)

Ansøgere kan forvente en tilbagemelding om imødekommelse eller afslag på ansøgningen i uge 43, 2022.

Datoer for afvikling af afdækning

I forbindelse med udfyldelsen af ansøgningsskemaet skal ansøgere være opmærksomme på, at der er krav om en prioriteret angivelse af, hvilken dag ansøger foretrækker at få gennemført en afdækning af eksisterende praksis. Afdækningen gennemføres som en heldags-workshop lokalt hos ansøger, og der skal i ansøgningen angives tre datoer fra nedenstående liste i prioriteret rækkefølge.

En afdækning har fokus på organiseringen af den samlede indsats, som borgerne modtager, samt fokus på anvendelsen af Housing First-tilgangen i kommunen eller § 110-boformen. Det vil sige, hvem møder borgerne hvornår og hvordan, og hvordan er samspillet mellem relevante aktører i arbejdet med borgerne med henblik på etablering i egen bolig. Afdækningen vil også inkludere en opmærksomhed på forståelsen for målgruppen lokalt, herunder hvor mange og hvad der kendetegner målgruppen lokalt.

Mulige datoer for afdækning i efteråret 2022:

 • Torsdag d. 10. november
 • Tirsdag d. 15. november
 • Torsdag d. 17. november
 • Mandag d. 21. november
 • Tirsdag d. 22. november
 • Onsdag d. 23. november
 • Torsdag d. 24. november.

I forbindelse med prioriteringen i ansøgningen vil det være hensigtsmæssigt, at ansøger allerede nu ved hjælp af forhåndsreservationer i de relevante parters kalendere sikrer, at den forventede deltagerkreds har mulighed for at deltage i en afdækning de valgte dage.

Endelig aftale om dato for afvikling af afdækning aftales i umiddelbar forlængelse af meddelelse om imødekommelse af ansøgning.

Kriterier for vurdering af ansøgere

Ansøgninger om individuelle rådgivningsforløb vil indledningsvist blive vurderet på, om og hvordan de har udfyldt de påkrævede felter om motivation, udbytte og ledelsesopbakning i relation til at indgå i et rådgivningsforløb. Det er således et krav, at kommunen eller § 110-boformen ytrer ønske om at implementere eller opnå en styrket eller dybere implementering af Housing First gennem yderligere rådgivning. Der kan være tale om kommuner eller § 110-boformer, der har eller ikke har indgået i et rådgivningsforløb tidligere.

Ved for mange ansøgninger inden for tidsfristen bliver der foretaget en prioritering ud fra nedenstående liste. Rådgivningsfunktionen kan også henvende sig til kommuner og § 110-boformer ud fra nedenstående kriterier med en opfordring til at ansøge om et individuelt forløb.

Rådgivningsfunktionen indvilliger i at påbegynde et samarbejde med en kommune ud fra følgende kriterier (i prioriteret rækkefølge):

 • Et relativt højt antal borgere i hjemløshed set i forhold til kommunens indbyggertal.
 • Et absolut højt antal borgere i hjemløshed.
 • En markant stigning i antallet af borgere i hjemløshed.
 • Et højt antal borgere i hjemløshed, som tilhører en særlig undermålgruppe, fx unge.
 • En markant stigning i antallet af borgere i hjemløshed, som tilhører en særlig undermålgruppe, fx unge.

Rådgivningsfunktionen indvilliger i at påbegynde et samarbejde med en § 110-boform ud fra følgende kriterier (ligestillede):

 • Boform, som ønsker at tilrettelægge indsatsen ud fra Housing First-tilgangen.
 • Gennemsnitlig opholdstid. En stor andel af borgere på boformen har lange ophold, eller en stor andel af borgere på boformen har mange korte ophold.
 • Boformen har særlige problemstillinger, som fx problematisk samarbejde med kommuner, manglende brugerinddragelse og mange ufrivillige udskrivninger, som de ønsker at arbejde med.

Økonomi

Det er gratis at indgå i et individuelt rådgivningsforløb. Rådgivning og aktiviteter varetages af Rådgivningsfunktionen. Kommunen eller § 110-boformen deltager i de nødvendige, aftalte aktiviteter og stiller de nødvendige mødefaciliteter samt forplejning til rådighed, når der er tale om fysisk afholdelse af aktiviteter.

Sidst opdateret 19/09 2022