Gå til indhold
Forside > Voksne > Hjemløshed > Rådgivning på hjemløshedsområdet > Gruppebaserede rådgivningsforløb

Gruppebaserede rådgivningsforløb

Kommuner og § 110-boformer kan gennem gruppebaserede rådgivningsforløb få støtte til arbejdet med konkrete temaer indenfor hjemløshedsområdet. Gruppeforløbet byder derudover på muligheden for at etablere et netværk med andre kommuner eller § 110-boformer, som er optagede af det samme tema.

Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (Rådgivningsfunktionen) udbyder gruppebaserede rådgivningsforløb to gange årligt. I et gruppebaseret forløb foregår udviklings- og implementeringsarbejdet i mindre grupper af kommuner eller § 110-boformer og med afsæt i et konkret tema, som udmeldes af Rådgivningsfunktionen. Gruppestørrelsen i de enkelte forløb vil være på tre til seks deltagere.

De gruppebaserede forløb tager afsæt i et fælles tema, som flere kommuner eller § 110-boformer arbejder med eller ønsker at arbejde med. Derudover er de enkelte forløb planlagt ud fra en præmis om, at den lokale praksis udvikles gennem anvendelsen af lokale prøvehandlinger.

Det indebærer et systematisk arbejde, hvor der først udvælges et lokalt udviklingspunkt i relation til det pågældende tema. Kommunerne eller § 110-boformerne samler derefter lokale erfaringer i en afgrænset periode, hvorefter der evalueres og justeres på prøvehandlingen både lokalt og i fællesskab med input og sparring på tværs af alle deltagere og med Rådgivningsfunktionen.

Et gruppebaseret rådgivningsforløb varer ca. et halvt år, hvor kommunerne eller § 110-boformerne støttes i udvikling af den lokale praksis i relation til det specifikke tema. Rådgivningsfunktionen følger op på kommunens eller § 110-boformens fortsatte arbejde med tematikken tre måneder efter afslutning af forløbet.


Indhold i et gruppebaseret rådgivningsforløb

Et gruppebaseret rådgivningsforløb består af tre faser. Fokus i de tre faser beskrives kort nedenfor, men rådgivningsforløbet har en række fastlagte aktiviteter, der rummer både fælles refleksionsmøder og perioder, hvor kommunen eller § 110-boformen lokalt arbejder med at udvikle praksis gennem anvendelse af prøvehandlinger. For nærmere information om indhold og aktiviteter i et gruppeforløb se dokumentet ”Overordnet plan for gruppebaserede forløb”. I planen beskrives fx den forventede deltagerkreds til de enkelte aktiviteter.

Overordnet plan for gruppebaserede forløb (PDF)

Forberede

I forberedelsesfasen skabes der et godt afsæt i kommunen eller §110-boformen for at kunne udvikle og justere den lokale praksis. Det betyder, at der er fokus på den gode opstart med aktiv deltagelse af den relevante deltagerkreds i relation til teamet. Herunder at deltagerne er klædt på ift. temaet, anvendelsen af prøvehandlinger samt kommunens eller § 110-boformens valg af specifik, lokal prøvehandling. Denne fase indleder forløbet og varer ca. en måned.

Forandre

I forandringsfasen er der fokus på kommunens eller § 110-boformens konkrete udviklings- og implementeringsarbejde med afsæt i det lokale arbejde med prøvehandlinger. Derudover er der fokus på facilitering af fælles erfaringsopsamling og justering af prøvehandlinger. Denne fase varer ca. fire måneder.

Forankre

I forankringsfasen sættes der fokus på både afslutning og evaluering af rådgivningsforløbet, men også på at understøtte kommunens eller § 110-boformens eget fremtidige arbejde med udvikling og forankring af en Housing First-baseret indsats. Denne fase varer ca. en måned.


Når en kommune eller en § 110-boform tilmelder sig til et gruppebaseret rådgivningsforløb, er der en række forventninger til blandt andet deltagelse, organisering og bemanding. I ” Kort og klart – gruppebaserede rådgivningsforløb” beskrives, hvad det forventede udbytte er ved deltagelse i et gruppebaseret rådgivningsforløb, og hvilke forventninger der er til kommunens eller § 110-borformens deltagelse.

Kort og klart - Gruppebaserede rådgivningsforløb med Socialstyrelsens rådgivningsfunktion på hjemløshedsområdet (pdf)

Det praktiske

For at deltage i et gruppebaseret rådgivningsforløb, skal man tilmelde sig det konkrete forløb, når Socialstyrelsen to gange årligt igangsætter nye gruppebaserede forløb. Information om tilmeldingsproces med mere fremgår nedenfor i de perioder, hvor der er åbent for tilmelding.

Sidst opdateret 26/09 2022