Forside > Voksne > Hjemløshed > Om hjemløshed > Relevant lovgivning

Relevant lovgivning i forhold til hjemløshed

Indsatser til hjemløse borgere dækker ofte forskellige lovgivningsområder, primært serviceloven og almenboligloven.

Hjemløse har ikke krav på en bolig. Men en række indsatser i serviceloven henvender sig til hjemløse og socialt udsatte borgere.
Lovgrundlaget for de sociale indsatser på hjemløseområdet er at finde i Lov om Social Service.

Serviceloven er særligt målrettet hjemløse borgere på botilbudsområdet med § 110. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Optagelse i en boform kan ske ved selvmøderprincippet eller ved henvisning fra offentlige myndigheder eller forvaltningsgrene. Det er under alle omstændigheder lederen af boformen, der har visitationsretten, og som udgangspunkt kan en hjemløs borger ikke afvises på grund af pladsmangel med mindre, der kan findes anden passende hjælp herunder optagelse i andet § 110 regi.

Almenboligloven angiver en række boligløsninger målrettet bl.a. hjemløse borgere - herunder også muligheden for oprettelsen af skæve boliger. I den tilhørende vejledningen om botilbud mv. til voksne beskrives også muligheden for at yde social støtte i form af sociale viceværter i tilknytning til de skæve boliger.

Vejledning om botilbud mv. til voksne på www.retsinformation.dk.

Mere om skæve boliger på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Lovgivningen og Housing First

Der er dog en række andre lovgivninger som har stor betydning for den samlede indsat overfor den enkelte hjemløse borger. Housing First-tilgangen er i tråd med den helhedsorienterede og rehabiliterende indsats, som er udmøntet i de forskellige lovgivninger.

At arbejde helhedsorienteret kræver, at man ledelsesmæssigt og i forhold til den organisatoriske helhed ønsker at arbejde på den måde. For medarbejderne betyder det, at den enkelte skal have viden om de lovgivningsmæssige rammer, som er gældende for den helhedsorienterede indsats.

Formål med indsatserne

I formålsbestemmelserne fastlægges de overordnede hensyn. På den baggrund sker den konkrete fortolkning. Den nye sociallovgivning lægger sig i forlængelse af en tendens i nyere lovgivning, hvor formålsbestemmelser tillægges øget retlig betydning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at disse formålsbestemmelser ikke kan anses for at være udtryk for lovgivningslyrik, men har en egentlig betydning for retsanvendelsen.

Sidst opdateret 20/04 2017