Forside > Voksne > Hjemløshed > Indsatser mod hjemløshed > Styrket indsats på boformerne

Styrket indsats på boformerne

Vil I reducere opholdstiden, styrke de rehabiliterende indsatser for borgerne og styrke samarbejdet mellem boform og kommunal myndighed?

Tilgangen til borgere på § 110-boformerne er inde i en positiv udvikling, fra en traditionelt mere omsorgsbaseret tilgang til en mere udviklingsorienteret tilgang med fokus på borgerens recoveryproces.

Housing First og de evidensbaserede bostøttemetoder kan understøtte og kvalificere udvikling af indsatsen på jeres boform, da Housing First-princippet og bostøttemetoderne netop har rehabilitering, recovery og empowerment som udgangspunkt.

Socialstyrelsen tilbyder jer at understøtte en faglig udvikling ved at give jer viden og støtte jer i at bruge Housing First-princippet på § 110-boformerne, så opholdstiderne reduceres, og de rehabiliterende indsatser for borgeren styrkes.

Redskaber til implementering af Housing First-princippet

I samarbejde med Bestyrelsen i SBH (Sammenslutningen af Boformer for Hjemløse) og udvalgte § 110-boformer udarbejder Socialstyrelsen en række faglige anbefalinger til praksis på boformerne, der understøtter Housing First og en recovery- og empowerment-orienteret tilgang til borgerne.

De første faglige anbefalinger er udarbejdet i 2017 og omhandler god praksis på boformer i arbejdet med borgernes udredning og opholdsplan. Anbefalingerne kan anvendes på tværs af udredningsmetoder, og formålet med anbefalingerne er samlet set at løfte kvaliteten i udrednings- og planarbejdet.

Læs ”Faglige anbefalinger til god praksis på § 110-boformer”.

I 2018 vil der blive udarbejdet faglige anbefalinger til et styrket samarbejde mellem boformer og kommunale myndigheder, og i 2019 kommer der faglige anbefalinger til den socialfaglige indsats på § 110-boformerne.

Netværksmøder og tilbud om kompetenceudvikling giver jer nyeste viden

Socialstyrelsen inviterer alle § 110-boformer til halvårlige netværksmøder, som afholdes regionalt. Her præsenteres nyeste viden på hjemløseområdet og videndeles på tværs af § 110-området, så I sikrer, at jeres tilgang til borgeren bygger på nyeste forskning og best practice.

Socialstyrelsen tilbyder også kompetenceudvikling i bostøttemetoderne ICM (Intensive Case Management) og CTI (Critical Time Intervention). Kompetenceudviklingen er for medarbejdere, som arbejder som bostøtter i efterforsorgen på § 110-boformer.

Er du interesseret i kompetenceudviklingen, så kan du kontakte .

Sidst opdateret 17/04 2018