Forside > VISO > Udvalgte rådgivningsområder > Ungdomskriminalitet > Udarbejdelse af kriminalpræventive planer

Rådgivning til udarbejdelse af en forebyggende plan for ungdomskriminalitet

VISO yder rådgivning til udarbejdelse af plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.

Siden 1. juli 2010 er alle landets kommuner forpligtet til at udarbejde en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet som tillæg til deres sammenhængende børnepolitik (jf. servicelovens § 19 stk. 3). VISO yder rådgivning til kommunerne til at udarbejde planen.

VISO kan hjælpe til at:

  • facilitere udarbejdelse af en lokal plan for en sammenhængende indsats mod ungdomskriminalitet
  • give kommuner viden om forebyggende indsatser. 
  • styrke den kommunale forebyggelsespraksis fra topledelse og ud i de centrale og decentrale afdelinger.

I rådgivningsforløbene tager VISO afsæt i de anbefalinger, som blev fremlagt i Ungdomskommissionens betænkning fra 2009 og i de erfaringer, VISO har opbygget. VISO-specialisterne kan eksempelvis bidrage til, at kommunen anvender aktuel viden i deres kriminalpræventive arbejde, kortlægger dets egen lokale viden, indsamler empirisk data, analyserer udvalgte sagsforløb, interviewer unge og forældre og afholdelse af kortlægnings-workshops.

Et rådgivningsforløb vil altid tage udgangspunkt i den enkelte kommunes behov og ønsker. Processen tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem kommunen og VISO.

Nedenstående boks skitserer en række elementer, som VISO anbefaler indgår i en plan for forebyggelse af kriminalitet.

Elementer i en plan for forebyggelse af kriminalitet

 

Eksempler på planer udarbejdet med rådgivning fra VISO:

Vejle (110.000 indbyggere)

Vejle er landets sjettestørste kommune. Kommunen har med rådgivning fra VISO udarbejdet en plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet.

Planen bygger på en kortlægning af området, hvor man med hjælp fra VISO har gennemført journalanalyse af udvalgte sagsforløb, interviewet unge og familier i de pågældende sager, afholdt faglige audits, interviewet relevante medarbejdere samt afholdt fælles workshop for medarbejdere og relevante aktører.

Planen indeholder en introduktion til kommunens kriminalitetsbillede sat i relation til den nationale udbredelse af ungdomskriminalitet. Herefter præsenteres organiseringen af det kriminalpræventive arbejde i kommunen.

Kommunen har udvalgt seks områder i planen:

  1. Relationer gør en forskel 
  2. Forældrene på banen fra start
  3. Reaktion på begyndende skolefravær 
  4. Hashforbrug – tidlig og målrettet indsats
  5. Verden venter – styrker samarbejde om unge i farezonen 
  6. Bedre samspil på tværs i Børne- og Ungeforvaltningen

For alle seks fokusområder er det beskrevet, hvad formålet med indsatsen er, hvad man ønsker at opnå og handleanvisninger for, hvordan man vil opnå dette.

Vejle Kommune har ydermere fået rådgivning fra VISO i forhold til at implementere dele af deres plan. De har valgt at arbejde med to af de seks fokusområder: hashforbrug og styrket samarbejde om unge i farezonen. Fokus er på rolle- og ansvarsfordeling i forhold til at sikre planens implementering og gennemslagskraft i kommunens praksis.
Find Vejles Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet til højre på denne side.

Thisted Kommune (45.000 indbyggere)

Thisteds plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet er en selvstændig politik.

Kommunen har kortlagt eksisterende viden og praksis om ungdomskriminalitet på en fælles temadag, hvor både kommunale og andre relevante fagpersoner samt politikere deltog. Deltagerne fremlagde deres viden og erfaring og fandt frem til, hvilke indsatsområder kommunen skulle prioritere fremover. Målet med temadagen var at sikre et bredt ejerskab til planen, og at medarbejdere i kommunen fik et større kendskab til hinanden.

I kommunen har man arbejdet ud fra eksisterende politikker og redskaber på børne- og ungeområdet. Sprog, begreber og tværfaglige arbejdsmetoder fra kommunens Børnehåndbog indgår som fundament i planen.

Kommunen har opstillet realistiske, målbare og tidsbegrænsede mål for den kriminalpræventive indsats, herunder hvornår og hvordan der skal følges op på målene, og hvilke medarbejdere der har ansvaret. Dette sikrer et solidt grundlag for at implementere planen og evaluere effekten af kommunens arbejde.

Kommunen har lavet konkrete handleguides, der beskriver, hvordan den enkelte medarbejder skal handle på en bekymring i forhold til et barn eller en ung, herunder hvilke fagpersoner, der bør inddrages hvornår, hvordan og med hvilket formål.
Find Thisteds plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet til højre på denne side.

Implementeringsrådgivning - fra strategi til praksis

VISOs projekt for forebyggelse af ungdomskriminalitet yder rådgivning til kommuner, der ønsker råd og vejledning i forhold til at implementere deres plan eller dele af deres plan for forebyggelse.

Sidst opdateret 14/12 2015