Forside > VISO > Udvalgte rådgivningsområder > Adoption uden samtykke

Rådgivning om adoption uden samtykke

VISO tilbyder gratis vejledende rådgivning til kommuner i sager, hvor der overvejes anvendelse af adoption uden samtykke.

VISO kan eksempelvis være behjælpelig med:

  • Formidling af viden om adoption uden samtykke.
  • Rådgivning i kommunens indledende drøftelser i sager, hvor der overvejes adoption uden samtykke.
  • Faglig sparring i sagsprocessen.

Lovændringer om adoption uden samtykke

1. oktober 2015 trådte nye regler i kraft i forhold til adoption uden samtykke. Lovændringerne betyder blandt andet, at:

  • Det skal sandsynliggøres, og ikke længere godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.
  • Aldersgrænsen på et år ophæves, og kravet om anbringelse i mindst tre år fjernes.
  • Plejeforældre kan adoptere deres plejebarn uden samtykke fra de biologiske forældre, når barnet har fået en sådan tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne.
  • Det bliver muligt i helt særlige tilfælde, at den oprindelige slægt, herunder forældrene, kan få fastsat samvær eller kontakt med barnet, hvis det er bedst for barnet. Det gælder også, selvom forældrene ikke har haft samvær forud for adoptionen.
Fra 1. oktober 2015 har VISO fået til opgave at bistå landets kommuner med rådgivning i forhold til anvendelse af adoption uden samtykke, jf. servicelovens § 13, stk. 7. 

Videns- og erfaringsopsamling om VISOs rådgivning

DEFACTUM og Socialstyrelsen har i november 2018 udgivet en videns- og erfaringsopsamling om VISOs rådgivning i sager om adoption uden samtykke. Undersøgelsen belyser kommunernes erfaringer med rådgivning fra VISO i sager, hvor de har overvejet at indstille til adoption uden samtykke. Kommunerne vurderer, at VISOs rådgivning er relevant og virkningsfuld og har tillige input til, hvordan man fremadrettet kan styrke rådgivningsindsatsen yderligere.

Du kan læse mere om undersøgelsen og downloade den her

 

 

 

Fold alle teksterne ud eller ind

Læs andre undersøgelser på området

SFI udgav i 2008 rapporten Adoption som indsats. Formålet med undersøgelsen er at belyse virkningerne af adoption som indsats overfor børn, hvis biologiske forældre ikke kan tage vare på dem. Konklusionerne i rapporten er, at adopterede børn klarer sig gennemgående bedre end anbragte børn.

Læs rapporten Adoption som indsats

Ankestyrelsen gennemførte i 2011 en undersøgelse af kommunernes anvendelse af adoption uden samtykke efter de lovændringer, der blev indført på området i 2009. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne oplever, at reglerne er svære at anvende i praksis, fordi kommunen skal dokumentere, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af deres barn.

Læs undersøgelsen Adoption uden samtykke

Sidst opdateret 14/12 2018