Forside > VISO > Projekter og initiativer > Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke

VISO tilbyder gratis vejledende rådgivning til kommuner i sager, hvor der overvejes anvendelse af adoption uden samtykke

1. oktober 2015 trådte nye regler i kraft i forhold til adoption uden samtykke. Lovændringerne betyder en ændring af de hidtidige gældende regler på området og bevirker blandt andet, at adoption uden samtykke kan gennemføres uanset barnets alder og anbringelsesperiode. Herudover kan lovændringerne opsummeres i følgende hovedtræk:

  • Det skal sandsynliggøres, og ikke længere godtgøres, at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.
  • Aldersgrænsen på et år ophæves, og kravet om anbringelse i mindst tre år fjernes.
  • Plejeforældre kan adoptere deres plejebarn uden samtykke fra de biologiske forældre, når barnet har fået en sådan tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne.
  • Det bliver muligt i helt særlige tilfælde, at den oprindelige slægt, herunder forældrene, kan få fastsat samvær eller kontakt med barnet, hvis det er bedst for barnet. Det gælder også, selvom forældrene ikke har haft samvær forud for adoptionen.

VISOs rådgivning

I forbindelse med lovændringernes ikrafttræden har VISO fået til opgave at bistå landets kommuner med rådgivning i forhold til anvendelse af adoption uden samtykke, jf. servicelovens § 13, stk. 7. VISO tilbyder gratis vejledende rådgivning i sager, hvor kommuner gør sig overvejelser omkring adoption uden samtykke, og hvor de ønsker rådgivning og sparring i forhold til sagen. VISO kan eksempelvis være behjælpelig med:

  • Formidling af viden om adoption uden samtykke
  • Rådgivning i kommunens indledende drøftelser i sager, hvor der overvejes adoption uden samtykke
  • Faglig sparring i sagsprocessen

Litteratur

SFI udgav i 2008 rapporten Adoption som indsats. Rapporten er en systematisk gennemgang af udenlandske erfaringer. Formålet med undersøgelsen er at belyse virkningerne af adoption som indsats overfor børn, hvis biologiske forældre ikke kan tage vare på dem. Konklusionerne i rapporten er, at adopterede børn klarer sig gennemgående bedre end anbragte børn. Rapporten kan downloades her:

"Adoption som indsats"

Ankestyrelsen gennemførte i 2011 en undersøgelse af kommunernes anvendelse af adoption uden samtykke. Undersøgelsen blev iværksat for at følge op på de ændringer, der blev indført på området i 2009, og hvor forventningen var, at man ville se en øget anvendelse af adoption som indsats. Undersøgelsen viser blandt andet, at kommunerne oplever, at reglerne er svære at anvende i praksis, fordi kommunen skal dokumentere, at forældrene aldrig vil kunne tage sig af deres barn. Undersøgelsen kan downloades her:

"Adoption uden samtykke"

Mere info: Læs mere om anbringelse

 

 

Sidst opdateret 02/11 2016