Forside > VISO > Udbud i VISO

Udbud af VISO-ydelser

Høring om kommende udbud på børne-, unge- og specialundervisningsområdet i VISO

Du har nu som leverandør eller fx bruger-/interesseorganisation mulighed for at give input til VISOs udbudsmateriale vedr. udbud af VISO-ydelser på børne-, unge- og specialundervisningsområdet.

Høringen foregår i perioden 29. april - 3. juni 2019, og alle interesserede har mulighed for at komme med input. Fristen for at indsende input via link til høringsskema 1 og 2 her på siden er den 3. juni 2019.

Vær opmærksom på, at der kun er tale om udkast til udbudsmateriale. Det vil derfor flere steder fremgå, at tekst/tal mv. først vil kunne ses i den endelige udgave af udbudsmaterialet. Bemærk også, at udkast-formen betyder, at der ikke er foretaget endelig lay-out og korrekturlæsning.

Du har i høringsfasen adgang til at kommentere på følgende materiale:

- Ydelsesbeskrivelser til alle de udbud, som forventes at blive udbudt i denne runde på børne-, unge- og specialundervisningsområdet. 

- Et sæt af spørgsmål og tilhørende vurderingstekst (kun én udgave, da disse spørgsmål i meget høj grad vil være de samme på tværs af alle udbuddene) og skabeloner vedrørende CV, metoder og tilgange samt leverandørens faglige platform.

Hvad gør du?

- Læs ydelsesbeskrivelse(r): Læs den eller de  ydelsesbeskrivelse(r), som du har interesse i. Ved at trykke på pil ud for udbud/målgruppenavn her på siden kan du finde den tilhørende ydelsesbeskrivelse. Gem evt. dokumentet på dit skrivebord, så du senere – når du svarer på spørgsmål via link herunder til høringsskema 1 – kan sammenholde ydelsesbeskrivelsen med de spørgsmål, som stilles. 

- Læs de spørgsmål, som vedrører mindstekrav, krav til indhold i tilbud samt spørgsmål, der tilsammen afdækker de under- og delkriterier, som også fremgår af 2. del af ydelsesbeskrivelse. Læs også gerne de tre skabeloner. Gem evt. dokumenterne på dit skrivebord, så du senere – når du svarer på spørgsmål via link herunder til høringsskema 2 – kan sammenholde materialet med de spørgsmål, som stilles. 

Her afgiver du høringssvar

Afgiv høringssvar ved at besvare spørgsmål i henholdsvis høringsskema 1 vedrørende ydelsesbeskrivelserne og høringsskema 2 vedrørende spørgsmål og vurderingstekst og skabeloner vedrørende CV, metoder og tilgange samt leverandørbeskrivelse

Fold alle teksterne ud eller ind

Adoption uden samtykke, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet præsenterer området, målgruppen og indholdet i VISOs rådgivning på området adoption uden samtykke; herunder cases og eksempler, samt krav til tilbudsgiver, som ønsker at byde ind på denne særlige rådgivningsopgave. Det skal bemærkes, at der i dette udbud ikke anvendes  ”kombinationsproblematikker”, men at tilbudsgiver skal have specialiseret viden om og erfaring med vidensområdet adoption uden samtykke samt viden om og erfaring med de problematikker, der typisk kendetegner børn, unge og forældre i målgruppen for adoption uden samtykke.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende adoption uden samtykke.

Autismespektrumforstyrrelse, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge med autisme og de tilhørende kombinationsproblematikker.

Autisme er en gennemgribende udviklingsforstyrrelse, som dækker over en række tilstande, som udfordrer barnets kommunikative og sociale færdigheder samt adfærd og interesser. Det betyder bl.a., at børn med autisme kan have vanskeligt ved at leve sig ind i eller forestille sig, hvad andre mennesker tænker og føler. Autisme indvirker på deres interesseområder, personlighedsudvikling og livssituation.

Udfordringerne hos børn med autisme kan ændre karakter og sværhedsgrad er afhængigt af bl.a. det kognitive niveau og hvordan livssituationen ser ud, og hvilke konkrete situationer de indgår i.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende autismespektrumforstyrrelse.

Hjerneskade, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge med medfødt hjerneskade samt børn og unge med erhvervet hjerneskade og de tilhørende kombinationsproblematikker. Der er således tale om to delaftaler på dette område.

I regi af VISO er disse to målgrupper kendetegnet ved, at deres fysiske, kognitive og/eller kommunikative funktionsnedsættelser hver for sig er så omfattende, og/eller at samspillet mellem funktionsnedsættelserne skaber en kompleksitet, således at de kan have vanskeligt ved at udføre og deltage i alderssvarende hverdagsaktiviteter.

De to målgrupper omfatter et kontinuum af sværhedsgrad i funktionsnedsættelse, fra en relativt diskret og enkeltstående funktionsnedsættelse – til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser med massivt støttebehov.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende hjerneskade.

Kommunikation, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge med svære og komplekse problemer med kommunikation. Det skyldes et kontinuum af sværhedsgrad i en medfødt eller erhvervet funktionsnedsættelse. Kontinuummet går fra en relativt afgrænset kommunikations- og tale-sprog-problematik til børn og unge uden talesprog eller et talesprog, der er så begrænset, at det i praksis ikke fungerer som kommunikationsform. Børn og unge i målgrupperne har ofte behov for specialiseret talepædagogisk indsats eller høj- og/eller lavteknologisk hjælpemidler, eksempelvis ikke-udstyrsstøttede og udstyrsstøttede kommunikationssystemer.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende kommunikation.

Omsorgssvigt, overgreb og vold, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge udsat for omsorgssvigt, overgreb og vold. Dette udbud omhandler tre delaftaler: 1. Børn og unge der har oplevet omsorgssvigt, 2. Børn og unge der har oplevet fysisk vold, psykisk vold eller har været udsat for seksuelle overgreb samt 3. Børn og unge med seksuel krænkende adfærd.  Til hver af disse delaftaler hører en række kombinationsproblematikker.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende omsorgssvigt, overgreb og vold.

Opmærksomhedsforstyrrelse, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelse og de tilhørende kombinationsproblematikker.

Opmærksomhedsforstyrrelse er karakteriseret ved vedvarende symptomer relateret til uopmærksomhed, manglende vedholdenhed og koncentrationsbesvær, fx i skole- og fritidsaktiviteter. Børn med opmærksomhedsforstyrrelse kan være hyperaktive og have vanskeligheder ved at hæmme impulser og i nogle tilfælde også have en adfærdsforstyrrelse. Andre har alene opmærksomheds- og koncentrationsbesvær og er dermed hypoaktive, som det ses ved ADD. De eksekutive funktioner, dvs. evnen til at planlægge, organisere og fuldføre aktiviteter og evnen til selvregulering, er ofte påvirkede. Børn med opmærksomhedsforstyrrelse skal bruge betydeligt mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk end andre mennesker.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende opmærksomhedsforstyrrelse.

Social udsathed, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende socialt udsatte børn og unge. Der er tale om fem delaftaler: 1. Socialt udsatte børn og unge; 2. Socialt udsatte børn og unge med og samtidigt misbrug; 3. socialt udsatte børn og unge og kriminalitet; 4. socialt udsatte børn og unge og tværkulturelle problemstillinger; 5. Socialt udsatte børn og unge udsat for negativ social kontrol, herunder æresrelaterede konflikter. Til hver af disse delaftaler hører en række kombinationsproblematikker.

Ved socialt udsatte børn og unge forstås børn og unge, der er udsat for en høj kombination af risikofaktorer samt strukturelle, individuelle eller kulturelle problematikker. Gruppen omfatter unge med alvorlig kriminalitet og misbrug, børn og unge i skolevægring, børn og unge med dårligt helbred eller i komplekse sociale problematikker, børn og unge der er adopterede, børn og unge der er involverede i bandegrupperinger samt børn og unge med en generel historik af hyppige negative hændelser.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende social udsathed.

Svære og komplekse psykiske vanskeligheder

Udbuddet beskriver VISOs opgaver med børn og unge med svære og komplekse psykiske vanskeligheder. Der er tale om to delaftaler: 1) En flerhed af svære og komplekse psykiske vanskeligheder, 2) Spiseforstyrrelser.

Området rummer børn og unge med komplekse problemstillinger og en flerhed af svære psykiske vanskeligheder eller spiseforstyrrelser. Disse børn og unge er udfordret af en række alvorlige symptomer, hvor flere diagnostiske kriterier kan være opfyldt, men der vil også kunne være enkelte diagnoser med følger af svære funktionsvanskeligheder. Der vil ofte være stærkt overlappende problematikker mellem en række affektive lidelser som angst, depression samt markante ændringer i personlighedsstruktur og adfærd, der bevirker behov for specifik støtte og særligt tilrettelagt pædagogik for bedst muligt at kunne fremme trivsel og udvikling hos disse børn.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende svære og komplekse psykiske vanskeligheder.

Udviklingshæmning, ydelsesbeskrivelse

Udbuddet beskriver VISOs opgaver vedrørende børn og unge medudviklingshæmning og de tilhørende kombinationsproblematikker. Udviklingshæmning defineres som en tilstand af forsinket eller begrænset udvikling af evner og funktionsniveau, som normalt viser sig i løbet af barndommen, og som bidrager til det samlede intelligensniveau, hvilket vil sige de kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Funktionsniveauet hos børn med udviklingshæmning kan samtidig være påvirket af andre handicap, fx epilepsi, sanseforstyrrelser og medfødte misdannelser samt af adfærdsforstyrrelser og/eller psykiske problematikker. Endvidere kan kommunikative vanskeligheder, vanskeligheder med at forstå og tilpasse sig samfundets gældende norm og krav, give barnet vanskeligheder med at begå sig i sociale sammenhænge.

Her finder du ydelsesbeskrivelsen for udbuddet vedrørende udviklingshæmning.

Spørgsmål og vurderingstekst samt diverse skabeloner

Spørgsmål og vurderingstekst og skabeloner vedrørende CV, metoder og tilgange samt leverandørbeskrivelse.

Her finder du henholdsvis:

Sidst opdateret 13/05 2019