Rådgivning til fagfolk

VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og på specialundervisningsområdet.

VISO er et tilbud til dig som fagperson i de sager, hvor du har brug for sparring, supplerende viden og rådgivning i forhold til at give borgeren den rette hjælp.

Opmærksomhedspunkter

VISOs specialrådgivning er vejledende. VISO kan fx rådgive om, hvordan en faglig indsats kan tilrettelægges eller om, hvad et tilbud kan indeholde. Men VISO kan ikke pege på et konkret tilbud.

VISO rådgiver ikke i forhold til juridiske spørgsmål. Kommunerne har det fulde myndighedsansvar på social- og specialundervisningsområdet. Det er altid kommunen, der beslutter hvilke indsatser, der skal iværksættes i en borgers sag.

VISO yder rådgivning og udredning om børn, unge og voksne, der har et handicap eller er socialt udsatte: 

Fold alle teksterne ud eller ind

Udsatte børn, unge og voksne

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Børn, unge og voksne med handicap

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 29/03 2016