Rådgivning til fagfolk

VISO tilbyder gratis rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og på specialundervisningsområdet.

Du kan kontakte VISO for at få en uforpligtende og afklarende samtale med en af VISOs konsulenter. Nogle gange er en samtale med VISO-konsulenten nok til, at du kan komme videre. Ellers rådgiver konsulenten om, hvad VISO laver, og hvad der skal til, for at VISO kan yde vejledende rådgivning.

Har du behov for gratis vejledende rådgivning, har VISO brug for at få relevant sagsmateriale. Dette og øvrige relevante oplysninger sender du til VISO via henvendelsesskemaet.

Efterfølgende afklarer VISO-konsulenten sammen med dig og VISOs specialister, hvilken rådgivning der er mest relevant for din henvendelse.

VISO kan for eksempel rådgive om, hvordan kommunen kan tilrettelægge en faglig indsats, eller hvad et tilbud kan indeholde. Men VISO kan ikke pege på et konkret tilbud.

VISOs rådgivning er vejledende; kommunerne har det fulde myndighedsansvar på social- og specialundervisningsområdet. Det er altid kommunen, der beslutter, hvilke indsatser de vil iværksætte i en borgers sag. VISO laver således ikke lovfortolkning og behandler ikke klager over kommunal sagsbehandling/afgørelse.

VISO yder rådgivning til kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud.

Særligt for specialundervisning

PPR beslutter, om de vil rette henvendelse til VISO for at få rådgivning i relation til specialundervisning og specialpædagogiske problemstillinger. Rådgivningen kan gives til fagpersoner og forældre.

Godkendelse fra leder

VISO stiller krav om godkendelse fra en leder, når der er ønske om at starte et VISO-forløb.

Rådgivning rettet mod institution eller tilbud

Der skal deltage en leder fra institutionen/tilbuddet i de møder, som VISO afholder i forbindelse med rådgivningsforløbets indledning og afslutning.

Rådgivning rettet mod kommunal myndighed

Er sagen særligt kompliceret, skal der deltage en leder på kommunalt myndighedsniveau i forbindelse med rådgivningsforløbets indledende og afsluttende møder. I alle andre sager anser VISO det generelt for tilstrækkeligt, at sagsbehandleren deltager i disse møder som repræsentant for myndigheden.

Fold alle teksterne ud eller ind

Udsatte børn, unge og voksne

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Børn, unge og voksne med handicap

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 25/05 2018