Rådgivning til borgere

VISO yder gratis vejledende rådgivning til dig som borger fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet

Som borger kan du i VISO få hjælp ved fx:

 • at få mere viden om muligheder og begrænsning ved din problemstilling
 • at få redskaber til at håndtere dagligdagen ud fra din aktuelle problemstilling.
I et rådgivningsforløb hos VISO kan du som borger også blive tilbudt udredning, hvis der er behov for dette. Udredningen er en helhedsorienteret undersøgelse og vurdering af, hvordan fx din funktionsnedsættelse eller psykiske lidelse har eller kan få betydning for din fremtidige livssituation. Denne udredning vil altid blive efterfulgt af rådgivning. 

VISO tilbyder rådgivning og viden, der supplerer eventuelle tiltag hos din kommune. Det er kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt på baggrund af VISOs anbefalinger. 

Du har mulighed for at få din klage behandlet i Ankestyrelsen.

På handikapområdet har du også mulighed for at få rådgivning hos DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, hvis du har svært ved at komme i kontakt med din sagsbehandler eller oplever at være kastebold mellem forskellige offentlige afdelinger.

VISO yder rådgivning og udredning om:

Fold alle teksterne ud eller ind

Udsatte børn, unge og voksne

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Børn, unge og voksne med handicap

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 16/10 2018