Rådgivning til borgere

VISO yder gratis vejledende rådgivning til dig som borger. Kontakt eventuelt din kommune først. VISO behandler ikke klager over kommunen.

VISO tilbyder gratis vejledende rådgivning fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Det er en god idé, at du henvender dig til kommunen først. Meget af den rådgivning, du har brug for, kan du få der. VISO træder til, når der er brug for supplerende viden. Derudover er det i mange tilfælde kommunen, som skal bære sagen videre efter et VISO-rådgivningsforløb og har myndighed til at træffe afgørelser.

Kontakt VISO som borger

Du kan selv henvende dig til VISO, eller du kan bede din kommune om at henvende sig.

Du kan drøfte dit problem med en af VISOs konsulenter, når du ringer. Hvis du skal have rådgivning, skal du efterfølgende indsende et henvendelsesskema.

VISO anbefaler ikke konkrete indsatser og tilbud. Konsulenten kan fortælle om, hvad VISO tilbyder, og hvad der skal til for, at VISO kan yde specialrådgivning.

Kontakt VISO for en uforpligtende og afklarende samtale.

Kontakt VISO

VISO er ikke en klageinstans

VISO er ikke en klageinstans, og VISOs specialrådgivning er vejledende. Kommunen er derfor ikke forpligtet til at følge VISOs anbefalinger. VISO kan ikke yde hjælp til vurdering af kommunale beslutninger og VISO laver ikke lovfortolkning.
Hvis du ønsker at klage over en afgørelse truffet af kommunen, skal du følge den klagevejledning, der følger med afgørelsen.

VISO yder rådgivning og udredning om:

Fold alle teksterne ud eller ind

Udsatte børn, unge og voksne

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Børn, unge og voksne med handicap

Eksempler på områder, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 22/09 2017