Om KaS

VISO fik pr. 1. juli 2014 ansvar for koordination af specialrådgivning og vidensudvikling på området for den mest specialiserede specialundervisning for mennesker med hørenedsættelser, synsnedsættelser, døvblindhed og epilepsi mv.

Den 1. juli 2014 trådte L165 vedr. opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v. i kraft. 

Aftalen betyder, at VISO – udover sin øvrige rådgivning - skal tilvejebringe en række yderligere specialrådgivningsydelser mv.: Dels dem, der følger af lov om folkeskolen og dels dem, der følger af lov om specialundervisning for voksne.

Begge dele hørte tidligere under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og var finansieret i henhold til Socialministeriets daværende bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 om principper for kommunernes finansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdelsdækkende tilbud.

Kommunerne vil ikke længere blive opkrævet betaling for ydelserne. I stedet finansieres rådgivningsydelserne efter overførslen til VISO ved en reduktion af bloktilskuddet.

Kontrakterne med de seks leverandører løber foreløbigt frem til 2020.

Der vil gældende fra 2020 evt. ske en efterregulering af området.

Sidst opdateret 01/11 2018