Gå til indhold
Forside > VISO > Til borgere

Rådgivning til borgere

VISO yder gratis vejledende rådgivning til dig som borger fra nogle af landets dygtigste specialister inden for det sociale område og specialundervisningsområdet.

Som borger kan du i VISO få hjælp til fx:

 • at få mere viden om muligheder og begrænsning ved din problemstilling
 • at få redskaber til at håndtere dagligdagen ud fra din aktuelle problemstilling. 

VISO kan ikke tilbyde udredninger i borgerforløb, hvor kommunen ikke deltager. VISO kan, hvis det vurderes relevant, udarbejde en supplerende udredning, men kun i de henvendelser, hvor kommunen har givet tilsagn om dette.

VISO træffer ikke afgørelser

VISO tilbyder rådgivning og viden, der supplerer eventuelle tiltag hos din kommune. Det er kommunen, som har myndighed til at træffe afgørelser, og som derfor beslutter, hvad der skal ske i din sag eventuelt på baggrund af VISOs anbefalinger. 

Er du ikke enig i din kommunes afgørelse, kan du fx: 

Få din klage behandlet i Ankestyrelsen

Få rådgivning hos DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

Fold alle teksterne ud eller ind

Eksempler, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne på udsatteområdet.

Voksne:

 • Sindslidelse og misbrug.
 • Dybe personlighedsforstyrrelser, herunder udadreagerende adfærd og misbrug.
 • Sindslidende med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Misbrugere udenfor behandlingsmæssig rækkevidde (både stof- og alkoholmisbrugere).
 • Voksne med senfølger af incest.
 • Familier med misbrugsproblemer, vold m.v.
 • Gravide stofmisbrugere.
 • Sindslidende med karakterafvigelser, personlighedsforstyrrelser og psykosociale problemstillinger.
 • Unge mennesker med debuterende skizofreni og borderline forstyrrelser
 • Demenstilstande med udadreagerende adfærd.
 • Personer med komplicerede ADHD tilstande.

Børn og unge:

 • Seksuelle overgreb, både krænker og krænkede.
 • Stærkt udadreagerende og svært indadreagerende.
 • Gråzone-problematikken, som f.eks. de sager, der grænser op til handicap- og psykiatriområdet.
 • Børn, unge og familier med anden etnisk baggrund, som f.eks. er sekundært traumatiserede.
 • Børn og unge med massive misbrugsproblemer.
 • Svært kriseramte familier.
 • Kriminelle børn og unge.

Eksempler, hvor VISO kan hjælpe børn, unge og voksne med handicap.

 • Personer med udviklingshæmning, der fx er kriminelle eller har en psykiatrisk lidelse.
 • Personer med omfattende kognitive, fysiske og/eller sociale følger af hjerneskade.
 • Personer med opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
 • Personer med sjældne handicap, herunder Spiel Meyer-Vogt og Huntingtons Choerea.
 • Personer med multiple handicap, herunder kommunikationshandicap.
 • Personer med bevægelseshandicap, der tillige har andre handicap.
 • Syns-, høre- og døvblindeområderne.
 • Hjælpemiddel- og boligområderne.
Sidst opdateret 13/01 2021