Vejledning til fælles registreringspraksis

Se, hvad I skal huske, når I registrerer oplysninger om børn og unge, der er i risiko for at indgå i problemskabende ungegruppering. Få en fælles registeringspraksis og vær fx opmærksom på, om grundlaget er observationer eller skøn.

Når registrering af oplysninger finder sted i et fælles format som fx en skala eller en række kategorier, er det værdifuldt at fokusere på implementering og forankring af redskabet med det fælles format. I denne forbindelse er det blandt vigtigt, at formålet med og anvendelsen af registreringen er tydelig. Kun gennem ensartet anvendelse af registreringsredskabet på tværs af medarbejdere understøttes fælles sprog og vidensdeling.  

Samtidig er ensartet anvendelse vigtigt, for at registreringer om børn og unge kan deles med eller overleveres til kolleger eller ledere. Fælles registreringspraksis er desuden afgørende, når registreringerne anvendes til ledelsesinformation. Uensartet registrering vil betyde, at ledelsesinformation, hvor individinformation aggregeres, er misvisende og derfor ikke bør anvendes.

Registreringer kan basere sig på observationer eller samtaler med børn og unge. Når registreringerne finder sted ud fra eksisterende viden og ikke ved at indsamle viden som i et spørgeskema, vil der ofte være en højere grad af skøn og eventuelt mangelfulde oplysninger forbundet med registreringerne. Det er derfor vigtigt at tage højde herfor, når registreringerne anvendes til at tilrettelægge en indsats eller til ledelsesinformation.

Samtidig er det ikke sikkert, at videngrundlaget om det enkelte barn eller den enkelte unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger er tilstrækkeligt, til at samtlige kategorier i redskabet kan udfyldes. Det er en god ide at sætte fokus på, at det kan være langt bedre ikke at udfylde alle dele i redskabet end at udfylde det på for spinkelt et videngrundlag. Herved bliver viden fra redskabet nemlig oftere bliver ubrugeligt.

For at skabe det bedste afsæt for ensartet anvendelse kan det være en god ide at investere i dialogen om formålet med og anvendelsen af redskabet. Det kan for eksempel være værdifuldt at udfylde redskabet sammen ud fra et par cases. På den måde vil alle drage konkrete erfaringer med anvendelsen, og der vil være anledning til dialog om, hvordan de enkelt skalatrin eller kategorier skal tolkes og anvendes i praksis.

Det er desuden ofte nødvendigt at tilrettelægge løbende opfølgning for at afklare tvivl og sikre ensartet registrering. Den faglige sparring om registreringen kan tilrettelægges på mange måder, for eksempel gennem fælles dialogmøder, sagsgennemgang af leder eller kollegial sparring.

Sidst opdateret 19/12 2016