6. Skolefraværsprofil – Fraværsskala til skolen

Fraværsskalaen er beregnet til at identificere børn eller unge med et bekymrende skolefravær. Skolefravær er en meget central risikoindikator. Profilen kan med fordel anvendes i kombination med redskabet "Bekymringsprofil".

Fokus på skolefravær kan understøtte systematisk og løbende opsporingsarbejde blandt børn og unge, der ikke deltager tilstrækkeligt i læringsfælleskabet. En fraværsskala definerer grænserne for, hvornår omfanget af skolefravær er så højt, at det skal give anledning til bekymring.

Formålet med fraværsskalaen er at identificere individer med fravær eller måske nærmest manglende deltagelse i skoletilbud. Identificeringen af individer kan desuden understøtte et fokus på negative dynamikker i grupper angående fravær.

En fælles fraværsskala for skolen eller kommunen kan understøtte fokus på, at højt fravær eller manglende deltagelse i nogle tilfælde bedst håndteres i fællesskab mellem lærer og skoleleder eller i et tværfagligt samarbejde mellem skolen og området for børn og unge med særlige behov. Samtidig kan systematisk brug af en fælles fraværsskala og videndeling herom bidrage med værdifuld viden til blandt andet allerede eksisterende sociale sager.

Skolefravær er er en meget central risikoindikator, og i samspil med andre risikoindikatorer giver det en meget stærk indikation af, at der er behov for opmærksomhed eller grundlag for bekymring. Oplysninger om skolefravær kan derfor med fordel kobles med trivsels- og testresultater for den enkelte elev. Gennem de tre indikatorer kan der skabes en solid metode til systematisk og tidlig opsporing.

Fraværsskalaen findes her:

Skolefraværsprofil – Fraværsskala til skolen (wordskabelon åbner i nyt vindue).

I UU-samarbejdet med erhvervsskoler, gymnasialeuddannelser m.fl. kan skalaen måske inspirere til at udvikle et mere præcist fælles billede af fravær. Skolefravær er et af de elementer, der kan kvalificere samarbejdsparternes systematiske dialog og vurdering af unge eller arbejde med at fastholde en ung, der er frafaldstruet.

§ Husk at være opmærksom på reglerne om datasikkerhed, hvis der behandles data om enkeltpersoner.

Vejledning til anvendelse af fraværsskala

Screening af skolefravær foretages månedlig på baggrund af daglige fraværsregistreringer for hver elev. Kommunens håndtering af ulovligt fravær følger kommunens eksisterende praksis herfor, jf. folkeskolelovens § 39, stk. 1 og lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014.

Bekymrende fravær kan defineres på flere måder. En definition er angivet nedenfor. Her er der anvendt en trafiklysfarvekode, der illustrerer alvoren af fraværet.

  • Meget alvorlig (rød): 5 sammenhængende skoledage eller 7 dage ud af 20 skole-dage.
  • Alvorlig (gul): 3 sammenhængende skoledage eller 15 dage ud af 60 skoledage eller kommer for sent eller forlader skolen, inden undervisningen er omme, 5 gange ud af 20 skoledage.
  • Ikke alvorlig (grøn): Mindre fravær end angivet i meget alvorlig (rød) og alvorlig (gul).

Når en fælles fraværsskala skal anvendes på tværs af skoler i kommunen, kan det være en god ide at understøtte den fælles anvendelse, for eksempel via spredning af gode erfaringer og ideer samt synliggørelse af positive resultater for børn og unge af skolernes arbejde med fraværsskalaen. Det er naturligvis også væsentligt at sikre, at definitionen anvendes ensartet og systematisk for alle elever. Her findes yderligere overvejelser om, hvad der er vigtigt for at sikre fælles registreringspraksis blandt dem, der anvender fraværsskalaen.

Vejledning til fælles registreringspraksis

Det kan være en god ide at supplere anvendelsen af skolefraværsprofilen med redskabet bekymringsprofil.

Redskabet bekymringsprofil.

Sidst opdateret 19/12 2016