3. Relationsprofil – netværksdiagram til SSP

Netværksdiagrammet kan give et grafisk overblik over børn og unges sociale netværk. Det kan derfor også vise relationer til problemskabende grupperinger. Netværksdiagrammet til SSP findes både i en enkel og i en avanceret model.

Et netværksdiagram kan bidrage til at få overblik over børn og unge, der har sociale relationer til problemskabende ungegrupperinger. Et netværksdiagram illustrerer grafisk en række personer og deres indbyrdes relationer. 

Formålet med et socialt netværksdiagram er at kortlægge, analysere og visualisere relationer mellem individer og grupper. Det kan blandt andet understøtte en tidlig og forebyggende indsats.

Et eksempel på et netværksdiagram er illustreret i figuren. Eksemplet illustrerer, hvordan to individgrupper er bundet sammen gennem én relation. I eksemplet er det en relation fra fodbold, som binder grupperne sammen. Relationen danner bro mellem individer fra to grupper. Grupperne kan for eksempel være drenge i et boligområde. Diagrammet kan også anvendes i dialogen om de børn og unge, der indgår i randen af grupperne.

Figur: Netværksdiagram

Diagrammet kan blandt andet anvendes til at understøtte dialogen på § 115-møder, jf. retsplejeloven

Retsplejeloven på retsinformation.dk (Retsplejeloven åbner i nyt vindue).

Et barns eller en ungs relationer til unge i eller med relation til problemskabende ungegrupperinger eller rocker- og bandegrupperinger kortlægges. Netværksdiagrammer har brede anvendelsesmuligheder og kan for eksempel også anvendes med det formål at kortlægge ressourcer i netværket for børn og unge.

Informanterne til indholdet i netværksdiagrammet vil i så fald være deltagerne på mødet, for eksempel SSP-koordinatorer, politi, lærere, ungdomsklubmedarbejdere, socialrådgivere fra området for børn og unge med særlige behov, gadeplansmedarbejdere, UU-vejledere m.fl.

Skabelonen til netværksdiagrammet, der er enkelt at anvende, findes her:

Relationsprofil - Netværksdiagram (kortlægningsskabelon) til SSP, enkel version (wordskabelon åbner i nyt vindue).

§ Husk at være opmærksom på reglerne om datasikkerhed, hvis der behandles data om enkeltpersoner.

Skabelonen til et mere avanceret netværksdiagram findes her:

Relationsprofil - Netværksdiagram (kortlægningsskabelon) til SSP, avanceret version (wordskabelon åbner i nyt vindue).

Skabelonerne indeholder først et eksempel til inspiration. Eksemplet i den avancerede version er inspireret af Høje-Taastrup Kommune. Kommunen har i mere end ti år syste-matisk anvendt netværksdiagrammer i deres tidlige og forbyggende indsats for børn og unge. Kommunen anvender diagrammerne til løbende dialog med samarbejdsparter i og udenfor kommunen og til dialog med børn og unge i risiko.

Vejledning til anvendelse af netværksdiagram

Netværksdiagrammet anvendes ved at angive navne på de relevante personer i boblerne. Herefter tegnes streger mellem de personer, der har relationer. I skabelonen er angivet eksempler på bobler og streger, der kan tages udgangspunkt i, når netværksdiagrammet tegnes. Hvis kommunen ønsker en mere avanceret tegning, kan et særligt it-værktøj til netværksanalyse anvendes i stedet.

Netværksdiagrammet kan anvendes i den enkle udgave og i den mere avancerede. I den avancerede version kan der anvendes farver til at nuancere typen af relation, for eksempel familierelation eller alliancerelation. Desuden kan boblerne med navne på personer farvelægges for at anskueliggøre tætheden af relationen. Der kan også anvendes forskellige farvenuancer for forskellige grupper indenfor netværksgruppen. For at sætte fokus på fødekæden og den tidlige opsporing kan netværksdiagrammet også suppleres med overblik over randgrupper af individer. Disse kan markeres særskilt i form af bobler med eksempelvis striber.

Endelig kan en avanceret anvendelse også omfatte overblik over netværk indenfor et lokalområde eller hele kommunen. Her kan det for eksempel illustreres, hvilke platforme netværket anvender, fx S-togsstationer, butikscentre eller lejligheder. Platformene kan nuanceres i forhold til, om det er nuværende platforme, som mange eller alle i netværket færdes i, særlige platforme, som nogle i netværket anvender, eller estimerede platforme, der er de platforme, som det vurderes netværket vil bevæge sig ind i fremadrettet. Desuden kan det angives, hvad hvert netværk har til fælles (det vil sige, hvad der binder dem sammen), for eksempel manglende fremtidsperspektiver, utryghedsskabende adfærd, pårørendeeffekt, trusler eller mild kriminalitet.

For at sikre ensartet forståelse og anvendelse af redskabet kan det blandt andet være en god ide at investere i en fælles introduktion til redskabet. Her findes yderligere overvejelser om, hvad der er vigtigt for at sikre fælles registreringspraksis blandt dem, der anvender netværksdiagrammet.

Vejledning til fælles registreringspraksis.

Sidst opdateret 20/01 2016