2. Tryghedsprofil – Spørgeskema til borgere

Tryghedsprofilen kan bruges til at undersøge en beboergruppes oplevelse af, hvorvidt børn og unge i et området er i risiko for at indgå i en problemskabende ungegruppering. Tryghedsprofilen tager afsæt i spørgsmålene fra Politiets Tryghedsindeks.

En undersøgelse blandt beboere i et afgrænset geografisk område, fx et udsat boligområde, kan give en pejling om beboernes oplevelser i relation til børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.  

Tryghedsundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der i princippet kan målrettes alle voksne borgere i kommunen, men kan også anvendes til en afgrænset beboergruppe i et boligområde.

Formålet er at få viden om, hvorvidt beboerne oplever, at børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger er en integreret del af lokalsamfundet – og hvilke konsekvenser det eventuelt har for beboernes oplevelse af tryghed i nærmiljøet.
Undersøgelsen supplerer og kvalificerer således kommunens øvrige viden om børn og unge i risiko gennem en pejling på borgernes oplevelse heraf.

Politiet har udviklet et såkaldt Tryghedsindeks, der blandt andet har til formål at understøtte SSP-samarbejdet. For at understøtte sammenligningsmuligheder tager nærværende redskab til tryghedsprofil for borgere afsæt i spørgsmålene fra politiets Tryghedsindeks. Samtidig er der suppleret med et specifikt spørgsmål om erfaringer med problemskabende ungegrupperinger.

Tryghedsprofil - Spørgeskema til borgere (wordskabelon åbner i nyt vindue).

Politiets Tryghedsindeks offentliggøres årlig for cirka 30 særlig udsatte boligområder, de fem største byer, alle politikredse og nationalt. Indekset består af spørgsmål til borgerne, dels om forskellige former for kriminalitet og utrygskabende adfærd forekommer i deres nabolag, dels i hvilken grad forekomsten af disse nabolagsproblemer gør, at borgerne oplever utryghed. Tryghedsindekset er desuden kombineret med data fra politiets register over anmeldelser fra borgerne.

Resultaterne for 2014 findes i Politiets Tryghedsindeks (åbner i nyt vindue)

En uddybende beskrivelse af metoden samt spørgeskemaet findes i metoderapporten:

Metoderapport - Politiets Tryghedsindeks (åbner i nyt vindue).

Vejledning til anvendelse af spørgeskema til borgere

Det kan være en god ide at anvende et eksisterende spørgeskema eller udvælge spørgsmål fra et eksisterende spørgeskema. Det skyldes, at det kan være en ressourcekrævende proces at udarbejde og afprøve et spørgeskema. Der findes flere skemaer, der er afprøvet, for eksempel det ovenfor omtalte Tryghedsindeks fra politiet.

Når spørgeskemaet er udarbejdet, er næste trin gennemførelsen, herunder analysen af svarene på spørgsmålene i undersøgelsen. Her findes en introduktion til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i arbejdet med opsporing af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Introduktion til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser

Sidst opdateret 10/12 2015