1. Ungeprofil – Spørgeskema til unge

Skemaet giver et billede på, hvor udbredt det er blandt en given gruppe unge at have et tilhørsforhold til en problemskabende gruppering. Det kan også indikere, i hvor høj grad grupperinger er tilgængelige i den unges nærmiljø.

En ungeprofilundersøgelse kan bidrage med en pejling på, hvor udpræget det er at have et tilhørsforhold til problemskabende grupperinger blandt gruppen af børn og unge, herunder i hvilken grad bande- og rockermiljøet er del af de unges nærmiljø.

Ungeprofilundersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, der typisk er målrettet unge fra teenagealderen. Formålet er at afdække og få overblik over risikofaktorer for gruppen af børn og unge i kommunen, på en skole eller i et afgrænset geografisk område i forhold til at indgå i grupperinger.

I det følgende præsenteres et redskab, der kan anvendes til at gennemføre en ungeprofilundersøgelse. Redskabet baserer sig på spørgsmål, der har direkte sammenhæng til definitionen af problemskabende ungegrupperinger fra Eurogang. Redskabet anvendes aktuelt i landsdækkende partnerskab.

Definitionen på "problemskabende ungegrupperinger" fra The Eurogang Project. 

Spørgeskema til unge baseret på Eurogang

En undersøgelse af unges profil kan omfatte spørgsmål om problemskabende ungegrupperinger, der tager afsæt i definitionen af problemskabende ungegrupperinger. De seks første spørgsmål i spørgeskemaet definerer, om der er tale om en problemskabende ungdomsgruppering.

De seks spørgsmål er gennemtestet og anvendes i både internationale og nationale undersøgelser. Blandt andet i ”Undersøgelse om ungdomsliv og ungdomsgrupper”, der indgår som bilag 1 i ”Første led i fødekæden? En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper” fra Justitsministeriets Forskningskontor, 2011.

Find udgivelsen i menupunktet: Mere viden om risikoindikatorer for børn og unge.

Definitionen indfanger alene medlemskab af ungdomsgrupperinger og er ikke ensbetydende med bandemedlemskab. Der er derfor i spørgeskemaet suppleret med to spørgsmål herom. Besvarelserne af disse spørgsmål influerer ikke på, om respondenterne ud fra definitionen kan betegnes som medlem af problemskabende ungdomsgrupper eller ej.

Spørgsmål kan ligeledes suppleres med spørgsmål om gruppens adfærd, udseende, kontakter til rocker-/bandemiljøet m.m. Der kan findes supplerende gennemtestede spørgsmål hertil i ”Første led i fødekæden? En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper", Justitsministeriets Forskningskontor, 2011.

Find udgivelsen i menupunktet: Mere viden om risikoindikatorer for børn og unge.

Redskabet med eksempler på specifikke spørgsmål om problemskabende ungegrupperinger findes her:

Ungeprofil – Spørgeskema til unge (wordskabelon åbner i nyt vindue).

Partnerskab om ungeprofilundersøgelser

En undersøgelse af unges profil kan have et bredere sigte, og derfor blandt andet omfatte spørgsmål om risikofaktorer for at indgå i problemskabende ungegrupperinger, herunder for eksempel spørgsmål om aggressivitet, misbrug, trivsel i skolen, kriminalitet og relation til forældre. Herudover kan undersøgelsen omfatte specifikke spørgsmål om unges kendskab til grupperinger m.m.

Et tværfagligt landsdækkende partnerskab mellem en række nationale og kommunale parter på området har udarbejdet en fælles spøgeskemaundersøgelse til at tegne en ungeprofil. Undersøgelsen omfatter blandt andet de spørgsmål, som indgår i redskabet.

Anvendelse af spørgeskemaundersøgelsen i partnerskabet giver blandt andet mulighed for sammenligning på tværs af kommuner. Her findes yderligere information om partnerskabet, der udvikler og afprøver spørgsmålene:

Om ungeprofilundersøgelsen (PDF åbner i nyt vindue).

Partnerskabets spørgeskema findes i to versioner. En version målrettet unge i udskolingen (dvs. 7.-10. klassetrin) og en version målrettet unge i alderen 16-25 år, herunder unge på ungdomsuddannelserne. Spørgeskemaerne i deres fulde version kan rekvireres ved kontakt til sekretariatet i Skolesundhed.dk:

Skolesundhed.dk (åbner i nyt vindue).

Vejledning til anvendelse af spørgeskema til unge

Det kan være en god ide at anvende et eksisterende spørgeskema eller udvælge spørgsmål fra et eksisterende spørgeskema. Det skyldes, at det kan være en ressourcekrævende proces at udarbejde og afprøve et spørgeskema. Der findes flere skemaer, der er afprøvet, for eksempel den ovenfor omtalte ungeprofilundersøgelse fra partnerskabet.

Når spørgeskemaet er udarbejdet, er næste trin gennemførelsen, herunder analysen af svarene på spørgsmålene i undersøgelsen. Her findes en introduktion til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser i arbejdet med opsporing af børn og unge i risiko for at indgå i problemskabende ungegrupperinger.

Introduktion til gennemførelse af spørgeskemaundersøgelser.

Sidst opdateret 10/12 2015